Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Filosofiya_I_kurs_DFN_Vlasov_12-13 (3).doc
Скачиваний:
12
Добавлен:
10.02.2016
Размер:
226.82 Кб
Скачать

Cемінарське заняття № 10 Філософське вчення про буття

 1. Матеріалістичний та ідеалістичний підходи в історії онтології.

 2. Буття та його форми.

 3. „Першопочаток” буття – категорія субстанції.

 4. Поняття матерії. Основні характеристики матерії.

 5. Проблема співвідношення духу (свідомості) та матерії.

 6. Поняття і характеристика категорій «простір», «час», «рух», «розвиток».

Основні поняття і категорії для засвоєння теми: буття, дуалізм, матерія, метафізика, монізм, небуття, об’єктивне/суб’єктивне буття, простір, розвиток, рух, свідомість, світ, субстанція, суще, час,.

Література:

1. Гусєв В.І. Вступ до метафізики: Навч. посіб. − К.: Либідь, 2004. − 488с.

2. Філософія: Навч. посіб./ Л.В. Губерський, І.Ф. Надольний, В.П. Андрущенко та ін.; За ред.. І.Ф. Надольного. − 6-те вид., випр. і доп. − К.: Вікар, 2006. − Тема 5. − С. 135-142., Тема 7. − С. 156 – 165.

3. Причепій Є.М., Черній А.М., Чекаль Л.А. Філософія: Підруч. − К.: Академвидав, 2006. − С. 253 – 270.

4. Філософія: Підруч. / Бичко І.В., Бойченко І.В., Табачковський В.Г. та ін.. − 2-ге вид., стереотип. − К.: Либідь, 2002. − Тема 3. − С. 50 – 61.

5. Введение в философию: Учеб. пособие для вузов / Авт. колл.: Фролов И. Т. и др. − 3-е изд., перераб. и доп. − М.: Республика, 2003. – С. 339 – 396.

6. Кохановский В.П. Философия: Учеб. пособ. − 6-е изд., перераб. и доп. − Ростов н/Д: “Феникс”, 2003. − Розділ ІІІ. − § 1 – 5. − С. 90 – 129., Розділ ІV. − § 1-6. − С. 130 – 189.

7. Буття // Філософський енциклопедичний словник. − К.: Абрис, 2002. − С. 68 – 69.

8. Екзистенція // Там же. − С. 187.

9. Матерія // Там же. − С. 366 – 367.

10. Онтологія // Там же. − С. 449 – 451.

11. Субстанція // Там же. − С. 614 – 615.

12. Суще // Там же. − С. 625.

13. Бытие // Новая философская энциклопедия: в 4-х т. / Ин-т философии РАН; Научно-ред. совет: предс. В.С. Степин, заместители предс.: А.А. Гусейнов, Г.Ю. Семигин, уч. секр. А.П. Огурцов. − М.: Мысль, 2000. − Т.І. − С. 333 – 348.

14. Сущее // Там же. − Т.ІІІ. − С. 645.

Завдання для самостійної роботи:

а) питання і задачі для самоконтролю:

 1. Яке значення мають уявлення про субстанціальні якості буття - рух, розвиток, простір і час - для розуміння тенденцій розвитку природи і суспільства?

 2. Що таке життя? Як у сучасній науці вирішується проблема його походження, цивілізації та космічного розуму?

 3. У чому полягає суспільна та індивідуальна свобода?

 4. Чому не можна ототожнювати поняття «матерія» і «матеріальне»? Покажіть, до чого призводить подібне ототожнення?

 5. Як онтологічно можна визначити місце «віртуальності», «віртуальної реальності» у світі?

 6. Чим відрізняється поняття "буття" від поняття "існування"?

 7. Чи можна звести буття до Бога, духу, думки або ідеї?

 8. Чи може бути буття істинним або хибним?

 9. Буття незалежно від людини, або воно - момент її існування?

 10. "Людина слідує землі. Земля слідує небу. Небо слідує дао, а дао слідує природності. …Дао безтілесне. Воно настільки туманне і невиразне! Однак у його туманності та невизначеності криються образи. Воно настільки туманне і невиразне, але в його туманності та невизначеності приховані речі. Воно настільки глибоке і темне, однак у його глибині і темряві приховані найтонші частки. Ці найтонші частки мають вищу дійсність...". (Лао Цзы. Даодцезин. Гл. XXI // Антология мировой философии. Т.1. Ч.1. М., 1968. С. 183.)

а) У чому зміст ствердження, що «дао безтілесне, туманне і невиразне, позбавлене форми»?

б) До чого ближче поняття «дао»: до буття або небуття? Чи стоїть щось вище за «дао»?

в) Чому у філософії Давнього Сходу початок світу має безособистісний вигляд?

б) тексти для читання:

1. Ленін В. Чи існує об’єктивна істина? // Матеріалізм і емпіріокритицизм. Повне зібрання творів. – К., Видавництво політичної літератури України, 1971. – С. 112 – 126.

2. Шеллинг Ф. Об отношении реального и идеального в природе. – М.: Мысль, 1989. – Т.2. – С. 52 – 85.

3. Сартр Ж.-П. Экзистенционализм – это гуманизм // Сумерки богов. – М.: Политиздат, 1990. – С. 319 – 344.

4. Гегель Г.В.Ф. Учение о бытии // Гегель. Энциклопедия философских наук. – Т.1. Наука логики. – М., 1974.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]