Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Filosofiya_I_kurs_DFN_Vlasov_12-13 (3).doc
Скачиваний:
12
Добавлен:
10.02.2016
Размер:
226.82 Кб
Скачать

Cемінарське заняття № 11 Концепція розвитку та її альтернативи. Діалектика як система законів розвитку.

 1. Джерела філософської концепції розвитку. Формування ідеї діалектики. Антична діалектика.

 2. Розмаїтість способів філософствування (діалектика, метафізика, софістика, еклектика, догматизм, релятивізм).

 3. Діалектика і метафізика як основні альтернативні способи філософського осмислення буття.

 4. Загальні закони діалектики і їхня роль у філософському осмисленні процесу розвитку.

 5. Універсальні зв'язки буття і категорії діалектики.

Основні поняття і категорії для засвоєння теми: випадковість, дійсність, діалектика, еклектика, загальне, закон, заперечення, зміст, кількість, метафізика, можливість, наслідок, необхідність, одиничність, особливе, причина, протилежність, протиріччя, софістика, сутність, форма, явище, якість.

Література:

1. Філософський енциклопедичний словник. – К: Абрис, 2002. – 744 с. Статті

“Діалектика”, “Метафізика”, “Еклектика”, “Софістика”, “Синергетика”,

“Догматизм”, “Релятиізм”.

2. Синергетике – 30 лет // Вопросы философии – 2000. – №3.

3. Шаповалов В.И. Законы синергетики и глобальные тенденции. / В.И.Шаповалов, Н.В. Казаков // Общественные науки и современность. – 2002. – №3. – С. 141-149.

4. Штернберг М.И. Является ли синергетика наукой? // Философские науки.- 2004. – №6. – С. 130-140.

5. Прытков В.П. Оправдание синергетики // Вопросы философии. – 2001. – №4. – С. 146-150.

6. Пироженко В.А. Методологические претензии синергетики и иллюзия

“постнеклассической” рациональности: [Логика и методология науки] // Наука и наукознавство. – 2004. – №2. – С. 95-112.

Завдання для самостійної роботи:

а) питання і задачі для самоконтролю:

 1. Визначте зміст понять “еволюція” і “революція”.Розкрийте зв’язок категорій “прогресу” і “регресу”.

 2. Назвіть закони діалектики, які відповідають на такі питання:

а) що є джерелом розвитку?

б) який механізм новоутворень?

в) у якому напрямку йде розвиток?

 1. Припустимо якісь ліки діють на людський організм і призводять до певного наслідку. Що є причиною цього наслідку:

а) ліки;

б) взаємодія ліків і організму;

в) певна складова частина ліків;

г) взаємодія певної складової частини ліків із певними структурами організму?

 1. Чи можна змінити структуру системи, не змінюючи її елементів?

 2. Суб'єктивна діалектика є відбиттям об'єктивної діалектики. Чи можна на цій підставі вважати, що зміст першої повністю збігається із змістом другої? Аргументуйте свою відповідь.

 3. Геракліт пише: "Гомер був не правий, молячись, щоб боротьба зникла з лиця землі, тому що, якби його молитва здійснилася, всі речі загинули б".

а) Так правий або не правий Гомер?

б) Яку роль відіграє "боротьба" у бутті матеріального і духовного світу?

 1. Покажіть, відбиттям якого погляду на діалектику є наступна пародія:

"Боржник відмовляється повернути борг, аргументуючи це тим, що він тепер не той, що був колись, коли брав борг (все тече, усе змінюється). Потерпілий карає боржника самосудом. А потім, притягнутий до суду, виправдується, що він уже не той, котрий побив боржника".

 1. Студентам на семінарському занятті було задане питання: "Як ви розумієте загальність закону єдності та боротьби протилежностей?" Деякі студенти навели приклади: "Права і ліва сторони будинку, чорне і біле". Чи правомірні ці приклади?

 2. "Дурень, який знає про свою дурість тим самим уже мудрий, а дурень, який вважає себе мудрим, воістину дурень" (Будда). Який закон ілюструє дана мудрість Будди?

 3. "І при сміху іноді болить серце, - пише Соломон, - і кінцем радості буває сум". Про яку діалектичну закономірність буття ведеться мова?

б) тексти для читання:

1. Хакен Г. Синергетика. – М.: Мир, 1980.

2. Мартинюк І. Про синергетику без любові // Соціологія: теорія, методи, маркетинг.- 2003.- №3.- С.195-202.

3. Князева Е.Н., Курдюмов С.П. Синергетика как новое мировидение // Вопросы философии. – 1992. – №12.

4. Пазенюк В. Синергетика в контексті становлення нової світоглядної парадигми: [В.Пазенок, докт. філос. наук, проф., чл.-кор НАН України, проректор Київського інституту туризму, економіки і права] // Вища освіта України.- 2003.- №3.- С.21-28.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]