Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Filosofiya_I_kurs_DFN_Vlasov_12-13 (3).doc
Скачиваний:
12
Добавлен:
10.02.2016
Размер:
226.82 Кб
Скачать

Cемінарське заняття № 3 Антична філософія (частина 1)

1. Історичні періоди античної філософії.

2. Проблема первоначала у мілетській школі: Фалес, Анаксімандр,

Анаксімен.

3. Геракліт: вчення про Вогонь та Логос.

4. Емпідокл: вчення про чотири елементи. Любов та Ворожнеча.

5. Вчення про гармонію і число піфагорійців.

6. Елейська школа: Парменід та Зенон Елейський.

7. Атомізм Левкіппа та Демокріта: Атом і Порожнеча, Причина і Рух.

Основні поняття і категорії для засвоєння теми: антична філософія, архе, апейрон, апорія, атом, буття, гомеомерія, діалектика, етика, квінтесенція, космос, Логос, онтологія, порожнеча, рух, спокій, субстанція, теогонія, фізис.

Література:

1. Філософія: Навч. посіб./ Л.В. Губерський, І.Ф. Надольний, В.П. Андрущенко та ін..; За ред.. І.Ф. Надольного. − 6-те вид., випр. і доп. − К.: Вікар, 2006. − Тема 1. − С. 15 – 23.

2. Причепій Є.М., Черній А.М., Чекаль Л.А. Філософія: Підруч. − К.: Академвидав, 2006. − С. 20 – 35.

3. Філософія та її ділянки // Татаркевич В. Історія філософії: Антична і середньовічна філософія / Пер. з пол. А. Шкарб’юка. − Львів: Свічадо, 1997. − Т.1. − С. 9 – 13.

4. Введение в философию: Учеб. пособие для вузов / Авт. колл.: Фролов И. Т. и др. − 3-е изд., перераб. и доп. − М.: Республика, 2003. – С. 13–36.

5. Кохановский В.П. Философия: Учеб. пособ. − 6-е изд., перераб. и доп. − Ростов н/Д: “Феникс”, 2003. − Розділ І. − § 1 – 4.

6. Філософський енциклопедичний словник. − К.: Абрис, 2002. − С. 666 – 667.

7. Новая философская энциклопедия: в 4-х т. / Ин-т философии РАН; Научно-ред. совет: предс. В.С. Степин, заместители предс.: А.А. Гусейнов, Г.Ю. Семигин, уч. секр. А.П. Огурцов. − М.: Мысль, 2001.

Завдання для самостійної роботи:

а) питання і задачі для самоконтролю:

1. Як розуміли діалектику мінливості та стійкості Геракліт, Парменід, Демокріт?

2. Хто з античних мислителів був першим діалектиком і чому?

3. Що таке апорії Зенона? Назвіть відомі вам. В чому їх сучасне наукове значення?

4. Хто з філософів заснував атомізм? В чому суть його вчення?

5. Фалеса вважають першим філософом і першим натуралістом. Всі перші філософи були водночас і практиками, які багато зробили для розвитку природничих наук. Чим пояснюється тісний зв'язок природничонаукового і філософського знання? Чому в античності неможливим було існування філософії в «чистому» виді? Покажіть, що філософська позиція була вихідним пунктом розвитку науки.

6. Що таке «доля» в уявленнях стародавніх греків? Чи існує певна подібність «долі» з «логосом» Геракліта?

б) тексти для читання:

 1. Аристотель. – М., 2004. (Антология гуманной педагогики)

 2. Асмус В. Античная философия. – М., 1998.

 3. Богомолов А. Античная философия. – М., 1985.

 4. Лосев А. Очерки античного символизма и мифологии. – М., 1993.

 5. Лурье С. Демокрит. – М., 1970.

 6. Мень А. На пороге Нового Завета. – М., 2004.

 7. Нерсесянц В. Сократ. – М., 1989.

 8. Платон. – М., 2001. (Антология гуманной педагогики)

 9. Степанова А. Философия древней стои. – СПб., 1995.

 10. Трубецкой С. Курс истории древней философии. – М., 1997.

 11. Чанышев А. Философия Древнего мира. – М., 1999.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]