Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Filosofiya_I_kurs_DFN_Vlasov_12-13 (3).doc
Скачиваний:
12
Добавлен:
10.02.2016
Размер:
226.82 Кб
Скачать

Cемінарське заняття № 14 Людина як предмет філософського осягнення

1. Людина як природно-соціальна істота. Аспекти філософського аналізу людини. Філософська антропологія.

2. Визначення духовності та її проявів в життєдіяльності людини. Взаємозв‘язок духу, душі і духовності.

3. Проблема сутності і походження людини. Основні концепції.

4. Людина як свободна істота. Свобода, вибір, цінності.

5. Свідомість і форми психічної діяльності. Проблема ідеального.

6. Людське існування та його смисл. Життєва позиція особистості.

Основні поняття і категорії для засвоєння теми: вибір, життєва позиція, індивід, людина, необхідність, особистість, свобода, свідомість, соціальна норма, ціннісна орієнтація.

Література:

1. Соціальна філософія. Історія, теорія, методологія: Підручник для вищ. навч. закл. / В.П. Андрущенко, Л.В. Губерський, М.І. Михальченко. − Вид. 3-тє, випр. та допов. − К.: “Генеза”, 2006. Розд. 3, § 4,5, С. 410 – 455.

2. Філософія: Навч. посіб. / Л.В. Губерський, І.Ф. Надольний, В.П. Андрущенко та ін..; За ред.. І.Ф. Надольного. − 6-те вид., випр. і доп. − К.: Вікар, 2006. − Тема 15. − С. 304 – 326.

3. Філософія: мислителі, ідеї, концепції: Підручник / В.Г. Кремень, В.В. Ільїн. − К.: Книга, 2005. − Т. 11. − С. 295-298, Т. 14. − С. 332-342, Т.16. − С. 358-368, С. 458–466.

4. Андрущенко В.П., Михальченко М.І. Сучасна соціальна філософія. Курс лекцій. − 2-ге вид., випр. І доп. − К.: “Генеза”, 1996., Розд. 3, § 2, С. 199 – 220.

5. Причепій Є.М., Черній А.М., Чекаль Л.А. Філософія: Підруч. − К.: Академвидав, 2006. − С. 342 – 367.

6. Філософія: світ людини. Курс лекцій: Навч. посібн. / В.Г. Табачковський, М.О. Булатов, М.В. Хамітов та ін. − К., 2004. − 428 с.

7. Егоров В.С. Философия открытого мира. −М.:Московский психолого –социальный институт; Воронеж: Издательство НПО “МОДЭК”, 2002., (Серия “Библиотека студента”). − С.117 – 174.

8. Головко Б.А. Філософська антропологія.− К., 1997, 239 с.

9. Людина // Філософський енциклопедичний словник. − К.: Абрис, 2002. − С. 350.

10. Свобода // Там же. − С. 570 – 571.

11. Свобода і необхідність // Там же. − С. 572.

12. Життя // Там же. − С. 217.

13. Смерть // Там же. − С. 589 – 590.

14. Смысл жизни // Новая философская энциклопедия: в 4-х т. / Ин-т философии РАН; Научно-ред. совет: предс. В.С. Степин, заместители предс.: А.А. Гусейнов, Г.Ю. Семигин, уч. секр. А.П. Огурцов. − М.: Мысль, 2001. − С. 578.

Завдання для самостійної роботи:

а) питання і задачі для самоконтролю:

 1. Проаналізуйте наведені визначення сутності людини. Якою мірою вони розкривають зміст цього поняття:

а) людина - це істота політична (Аристотель);

б) людина - це тварина, що здатна виготовляти знаряддя праці (Б.Франклін);

в) людина - це не статичний центр світу, як вона вважає, а стрижень і вершина еволюції (П. Тейяр де Шарден)?

 1. Великий арабський поет XIII ст. Сааді вважав, що "суть людини осягає той, хто сутність пса спершу в собі вб'є". Який же метод повинен бути застосований для оягнення суті людини?

 2. Поміркуйте разом з автором: "Если человек говорит: "Это предопределено", идет и становится под отвесную стену, и стена падает и убивает его, то это нельзя отнести только за счет судьбы. В человеческих делах, когда человек сделал все, что было в его силах, можно говорить о судьбе" (Чжу-си, XII в.).

а) Доведіть або спростуйте висновок автора.

б) Як визначити: чи зробила людина все, що в її силах, щоб "запобігти" силі долі?

в) Що таке доля?

 1. Прокоментуйте висловлення Конфуція: "Шляхетний чоловік думає про борг, а дрібна людина - про вигоду". Чи згодні ви з даним ствердженням? Аргументуйте свою відповідь.

 2. Порівняйте висловлення:

 • Китайський мислитель Лао-Цзи (IV в. до н.е.) стверджував: "Природа человека подобна бурлящему потоку воды: откроешь ему путь на восток – потечет на восток; откроешь ему на запад – потечет на запад. Природа человека не разделяется на добрую и недобрую, подобно тому, как вода в своем течении не различает восток и запад".

 • Інший китайський мислитель Мен-Цзи заперечив йому: "Вода действительно не различает востока и запада. Но разве она не различает, где верх и где низ? Разве это не ее природа? Стремление человека к добру подобно стремлению воды течь вниз... Человека можно побудить делать недоброе, как заставить воду течь в другом направлении, но природа человека подобна природе воды. Человек от природы добр».

а) Хто, на вашу думку, вірно визначив природу людини?

б) А може бути і те, і інше визначення природи людини однобічним?

в) У чому істинна природа людини?

 1. Великий китайський мислитель XII ст. Чжу-Сі вважає, що " жизнь людей подобна одновременно распустившимся цветам на дереве. Ветер сбрасывает цветы и несет одни лепестки к богатым оконным занавескам, где они падают на роскошные циновки, а другие – к заборам и стенам, где они падают в навозные ямы. Вы упали на роскошную циновку, а я – в навозную яму. Хоть между знатными и низкими и существует разница, но где здесь причина и следствие?"

а) Дайте відповідь авторові на поставлене запитання.

б) На вашу думку, благополучне життя людини визначене долею, або збігом обставин і випадків, або соціально зумовлене, або...? Поясніть Вашу думку.

 1. Шекспір писав:

«Весь мир – театр.

В нем женщины, мужчины – все актеры.

У них свои есть выходы, уходы,

И каждый не одну играет роль.»

а) чи згодні ви з такою точкою зору про людину?

б) Якщо людина багатолика, то чи не означає це, що вона лицемірна?

в) За яким критерієм можна визначити дійсну сутність людини? Як ви вважаєте?

 1. Французький філософ XVIII століття К.А.Гельвецій писав, що щастя або нещастя народу залежить винятково від відповідності або невідповідності інтересів приватних осіб інтересам суспільним.

Давньогрецький мислитель Піфагор стверджував, що дві речі роблять людину подібною до богів: жити на благо суспільства і говорити правду.

а) чи є благо суспільства верховним законом?

б) чи повинен індивід йому підкорятися, щоб стати щасливим?

 1. "Люди не народжуються, а стають тими, хто вони є", - вважає К.Гельвецій, французький мислитель XVIII ст.

а) Назвіть основні фактори, які зумовлюють становлення людини.

б) Якщо людина народжується та організм її функціонує за біологічними законами, то чи позначається це на становленні її і як людини, і як особистості?

Обґрунтуйте вашу відповідь.

 1. Досліджуючи сутність християнства, Л. Фейєрбах помітив: "Человеку следует отказаться от христианства – лишь тогда он выполнит и достигнет своего назначения, лишь тогда он станет человеком; ибо христианин – не человек, а "полуживотное – полуангел" (Фейербах Л. Вопрос о бессмертии с точки зрения антропологии // Избранные философские произведения. М., 1955. Т. 1. С. 333).

а) У чому сенс людського існування з погляду Л.Фейєрбаха?

б) Чому він вважає, що християнство позбавляє людини цілісності?

б) тексти для читання:

1. Шеллер М. Положение человека в Космосе // Избран. произв. – М.; Издательство “Гносис”, 1994. – С. 129 – 193.

2. Фейербах Л. Фрагменты характеристики моей философской биографии. В 2-х томах. – М.: Госполитиздат, 1955. – Т.2. – С. 239 – 268.

3. Фромм, Эрих. Анатомия человеческой деструктивности. – М.: Республіка, 1994. – С. 20 – 27, 203 – 219.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]