Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

filosofia

.doc
Скачиваний:
30
Добавлен:
10.02.2016
Размер:
95.74 Кб
Скачать

5. ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

Розділ І

ФІЛОСОФІЯ, її ПРЕДМЕТ, ФУНКЦІЇ ТА РОЛЬ У СУСПІЛЬСТВІ

Семінар №1.

Філософія та світогляд. Генезис філософії, її предмет, структура та функції.

 1. Філософія і світогляд. Від мифа до логосу.

 2. Обгрунтування змісту предмета філософії. Основна проблема філософії.

 3. Співвідношення філософії і науки.

 4. Структура і функції філософії.

Література:

Арцишевский Р.А. Мировоззрение: сущность, специфика, развитие. — Львов, 1986. Лосев А.Ф. Дерзание духа. - М., 1988. Мир философии. - М-, М„ 1991. - 4.1. - С.10-126. Світогляд: духовна культура. - К.. 1993.

Хайдеггер М. Что это такое — философия? // Вопросы философии. — 1993. — №8. — С. 113-123.

Семінар №2.

Проблема методу філософствування

 1. Структура логічного. Розсудок і розум.

 2. Діалектика і догматизм.

 3. Діалектика і псевдодіалектика (еклектика та софістика).

 4. Основні принципи діалектики.

Література:

Гегель Г.В.Ф. Энциклопедия философских наук. - М., 1974. - Т. 1. - С.201 -213. Лосев А.Ф. Дерзание духа. - М., 1988.

Розділ II ОНТОЛОГІЯ

Семінар №3

Буття. Матерія. Субстанція.

 1. Поняття буття. Різні моделі буття: матеріалізм, ідеалізм, дуалізм.

 2. Еволюція змісту поняття матерії в історії філософії. Матерія як субстрат і матерія як субстанція.

 3. Якісне різноманіття і взаємозв'язок форм руху матерії. Світоглядне і методологічне значення вчення про форми руху матерії.

4. Простір і час як форми існування матерії.

Література:

Аристотель. Метафизика // Аристотель. Соч.; В 4 т. — М., 3983. — Т. 1. — С. 70-75,155-157,229-233.

Богданов А. Вера и наука. (О книге В.Ильина "Материализм и эмпириокритицизм") /7 Вопросы философии. — 1990. —№ 12.

Кучевский В.Б. Анализ категории "материя". - М., 1983.

Ленин В.И. Материализм и эмпириокритицизм // Поли. собр. соч. — Т. 18. — Гл. I, §4, § 5; Гл. V, § 1, §2, §3, §7, § 8.

Мир философии. -М.5 1991.- 4.1. - СЛ 84-248, 303-316.

Трубников Н.Н. Время человеческого бытия. - М., 1987.

Энгельс Ф. Диалектика природы // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. — 2-е изд. — Т. 20. — С. 391-407, 558-569.

Семінар №4

Відображення. Інформація. Свідомість.

 1. Відображення як загальна властивість буття. Розвиток форм відображення як генетична передумова свідомості.

 1. Специфіка інформаційного відображення.

 2. Матеріальне та ідеальне. "Ідеальне" в абстрактному і конкретному значенні.

 3. Свідомість і мозок. Свідомість і мова.

 1. Структура свідомості. Самосвідомість, несвідоме, воля, емоції, сумління, інтуїція тощо. Творча уява як головний елемент свідомості.

Література:

ДельгадоХ. Мозги сознание.-М., 1991.-С.33-42.

Ильенков Э.В. Идеальное // Философская энциклопедия. — М., 1962. —Т. 2.

Ильенков Э.В. Философия и культура. - М., 1991. - С.203-275.

Мир философии. - М., 1991. - 4.1. - С. 412-477.

Спиркин А.Г. Сознание и самосознание. - М., 1989.

Фрейд 3. Психология бессознательного. - М., 1990. - С.425-440.

Розділ Ш ГНОСЕОЛОГІЯ

Семінар №5

Предмет і структура теорії пізнання. Основні принципи пізнання.

 1. Зв'язок онтології і гносеології. Співвідношення гносеології і наук про пізнання.

 2. Пізнання як особливий вид діяльності. Роль і значення практики в пізнанні.

 3. Співвідношення принципів, форм і методів пізнання. Основні принципи пізнання.

Література:

Кохановский В.П. Диалектико-материалистический метод. — Ростов-на-Дону, 1992. Крымский СБ., Парахонский Б.А., Мейзерский В.М. Эпистемология культуры (Введение в обобщенную теорию познания). — К., 1993.

Петрушенко В.Л. Епістемологія як філософська теорія знання. -Львів, 2000. Принципы материалистической диалектики как теории познания. — М.,1984. Современные теории познания. -М., 1992. Теория познания: В 4 т. - М., 1991-1995.

Семінар Мб Основні форми та методи пізнання

 1. Суб'єкт і об'єкт пізнання. Різні моделі співвідношення суб'єкта та об'єкта в історії філософії.

 2. Діалектика чуттєвого і раціонального в пізнанні.

 3. Змістовне і формальне. Роль інтуїції в пізнанні.

 4. Емпіричне і теоретичне в пізнанні. Факт, ідея, гіпотеза, теорія як найважливіші форми пізнання.

 1. Історичне і логічне

 2. Абстрактне і конкретне. Істина.

 3. Основні методи пізнання

Література:

Андрос Е.И. Истина как проблема познания и мировоззрения. -К., 1984.

Диалектическая логика. - Алма-Ата, 1987. - Т.З.

Ильенков Э.В. Диалектическая логика. - М., 1984.

Копнин ГТ.В. Идея как форма мышления. - К., 1963.

Кохановский В.П. Историзм как принцип диалектической логики. — Ростов-на-Дону, 1978.

Кочергин А.Н. Методы и формы научного познания. - М., 1990.

Ленин В.И. Философские тетради // Поли. собр. соч. -— Т. 29.

Мир философии.-М., 1991.-4.1.-С. 478-608.

Уёмов А.И. Истина и пути ее познания. - М., 1975.

Энгельс Ф. Анти-Дюринг // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. — 2-е изд. — Т. 20. -- Отдел первый, гл. XI.

Семінар №7-8

Змістовна, або гносеологічна, логіка. Принципи систематизації Ті категорій і законів.

Категорії сфери буття.

 1. Логіка змістовна та формальна.

 2. Принципи систематизації категорій змістовної логіки.

 3. Категорії сфери безпосереднього (буття): якість, кількість, міра, становлення.

Література:

Ленин В.И. Философские тетради // Поли. собр. соч. ■— Т. 29.

Мировоззренческое содержание категорий и законов материалистической диалектики. — К., 1981.

Шинкарук В.И. Единство диалектики, логики и теории познания. — К., 1977. Энгельс Ф. Анти-Дюринг // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. — 2-е изд. — Т. 20. Энгельс Ф. Диалектика природы // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. ■— 2-е изд. — Т. 20.

Семінар №9

Категорії сфери сутності

1. Діалектичність категорій сфери опосередкованих (сутнісних) відносин.

2. Сутність і явище. Полеміка навколо проблеми сутності.

 1. Категорія "протиріччя"(«суперечність») як загальне, абсолютне визначення сутності пізнаваного об'єкта.

 1. Зміст і форма, залежність їх співвідношення від рівня розвитку об'єкта пізнання.

 2. Умова, ціле і частина, внутрішнє і зовнішнє.

 3. Дійсність і можливість

 1. Необхідність і випадковість. Осмислення висновків синергетиці для поглиблення розуміння цих категорій.

 1. Причина і наслідок. Системи саиза зиі (причини самої себе).

Література:

Батищев Г. С. Противоречие как категория диалектической логики. — М., 1963. Диалектическое противоречие. - М., 1979. Категориальные структуры познания и практики. -К., 1986. Необходимость и случайность. - К., 1988.

Пригожий И., Стенгерс И. Порядок из хаоса. Новый диалог человека с природой. — М.. 1986.

Пригожий И. Философия нестабильности//Вопросы философии. — 1991. — № 6.

Семінар №10

Категорії сфери цілісності.

 1. Категорії сфери цілісності як форми з'єднання безпосереднього та опосередкованого.

 2. Загальне, особливе й одиничне. Емпіричне і теоретичне розуміння цих категорій.

3. Заперечення, різні види заперечення, їх співвідношення.

4. Розвиток. Співвідношення категорії "розвиток" з категоріями руху і становлення. Критерії розвитку.

Література:

Диалектическая логика. -Алма-Ата, 1987. - Т.2. Категории диалектики, их развитие и функции. - К., 1986. Материалистическая диалектика: краткий очерк теории. - М., 1985.

Семінар Ля 11 Основні закони діалектики як закони розвитку та закони пізнання.

 1. Закон взаємного переходу кількісних і якісних змін. Класичні методологічні помилки в природних і суспільних науках, пов'язані з невірним розумінням даного закону.

 2. Закон єдності і боротьби протилежностей, його роль у сучасному суспільному розвитку.

3. Закон заперечення заперечення. Троїстість ритму розвитку як логічне відображення цілісного циклу розвитку.

Література:

Глядков В.А. Закон отрицания отрицания и его методологические функции. —- М., ] 982. Диалектика отрицания отрицания. - М.. 1983.

Мировоззренческое содержание категорий и законов материалистической диалектики. — К., 1981.

Шинкарук В.И. Единство диалектики, логики и теории познания. — К.. 1977. Энгельс Ф. Анти-Дюринг // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. — 2-е изд. -— Т. 20. Энгельс Ф. Диалектика природы // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. — 2-е изд. — Т. 20.

Розділ IV. СОЦІАЛЬНА ФІЛОСОФІЯ

Семінар МІ2

Природні передумови соціального. Проблема антропосоціогенезу. Сутність людини.

Природне та соціальне в людині

\. Зміст поняття "соціальне". Співвідношення соціальної філософії і соціології.

 1. Передумови, початок-сутність і умови розвитку соціальної системи. Генезис праці. Роль морально-соціальних заборон, свідомості і мови.

 2. Антропосоціогенез. Еволюціонізм і креаціонізм. їх аргументи.

 3. Соціально-деятельнісна сутність людини. Система людських потреб і видів діяльності.

5. Співвідношення біологічного і соціального в людині.

Література:

Григорьян Б.Т. Философская антропология. Опыт систематики // Вопросы философии. — 1995,— №2.

Лоренц К. Агрессия (так называемое зло). Восемь смертных грехов цивилизованного человечества//Вопросы философии. — 1992. — № 3.

Энгельс Ф. Роль труда в процессе превращения обезьяны в человека // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. — 2-е изд. — Т. 20.

Энгельс Ф. Происхождение семьи, частной собственности и государства // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. —■ 2-е изд. — Т. 21.

Семінар №13

Суспільно-економічна формація, цивілізація, культура як основні форми людської

дійсності

 1. Категорії суспільно-економічної формації, цивілізації, культури, їх співвідношення.

 2. Суспільно-економічна формація, її структура. Історичний зміст формацій

 3. Цивілізація як організаційно-регулятивний аспект людської дійсності. Роль держави і громадянського суспільства в складі цивілізації.

 4. Культура як соціально-діяльнісний аспект людської дійсності. Залежність змісту культури від змісту людської сутності.

 5. Співвідношення культури і філософії.

Література:

Булатов М.А. Диалектика и культура. - К., 1984. Ильенков Э.В. Философия и культура. - М, 1991. - С.269-436. Проблемы философии культуры. -М.5 1984.

Семінар №14 Духовна сфера суспільного життя. Суспільна свідомість та її структура

 1. Поняття духовного життя суспільства. Співвідношення суспільного буття і суспільної свідомості.

 2. Структура і функції суспільної свідомості.

 3. Основні форми суспільної свідомості.

 4. Ідеологія і суспільна психологія. Ідеологія і наука.

Література:

Гусейнов А.А. Мораль и насилие // Вопросы философии. — 1990. — № 5.

Мировоззренческое содержание категорий и законов материалистической диалектики. — К., 1981.

Михайлов Ф.Т. Общественное сознание и самосознание индивида. —-М., 1990.

Общественное сознание и его формы. - М., 1986.

Троцкий Л.Д. Их мораль и наша // Вопросы философии. — 1990. — № 5.

Энгельс Ф. Людвиг Фейербах и конец классической немецкой философии // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. — 2-е изд. — Т. 21.

Яценко А.И. Целеполагание и идеалы. - К., 1977.

Семінар №15

Філософія історії та філософія людини. Поняття прогресу. Прогрес особистості і сусптьства та їх відношення з природним середовищем. Поняття ноосфери. Розвиток

особистості до щастя

 1. Проблема змісту і критеріїв суспільного прогресу.

 2. Глобальні проблеми людства і можливі шляхи їх вирішення. Поняття ноосфери.

 3. Індивідуальний розвиток. Людина, індивід, особистість. Розвиток і реалізація людських цінностей. Свобода, творчість, щастя. Сенс життя.

Література:

Бердяев Н.А. Человек и машина//Вопросы философии. — 1989. — № 2. Гошовський М.М., Кучерявий І.Т. Ідея прогресу в соціальній філософії. — К., 1993.

Гудожник Г. С. Материальные основы многообразия цивилизаций // Вопросы философии. — 1988. —№4.

Гумилев Л.Н. Теория формации и реальность истории // Вопросы философии. — 1990. -№ 11.

Дилигенский Г. Г. "Конец истории" или смена цивилизаций // Вопросы философии. — 1991, —№3.

Крисаченко В.С. Екологічна культура. - К., 1996.

Крисаченко В.С. Людина і біосфера. - К., ] 998.

Кузьменко В.Л., Романчук О.К. На порозі надцивілізації (роздуми про майбутнє). -Львів, 3991.

Маркс К. Введение (из экономических рукописей 1857-1858 гг.) // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. — 2-е изд. — Т. 12. — С. 709-738.

Моисеев Н.Н. Вернадский и современность //Вопросы философии. — 1994. —№ 4.

Моисеев Н.Н. Еще раз о проблеме коэволюции // Вопросы философии. — 1998. — № 8.

Ницше Ф. Антихристианин // Сумерки богов. — М., 1990.

Ортега-і-Гасет X. Бунт мас // Хроніка, 2000. - №1-2.

Формации или цивилизации? (Материалы "круглого стола") // Вопросы философии. -1989. —№Ю.

Франк С.Л. Смысл жизни // Вопросы философии. — 1990. — № 6.

Фукуяма Ф. Конец истории? // Вопросы философии. — 1990. — № 3.

Энгельс Ф. Людвиг Фейербах и конец классической немецкой философии // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. — 2-е изд. — Т. 21.

Ясперс К. Будущий мировой порядок // Век XX и мир. — 1990. — № 9.

Розділ V ПІДСУМКОВИЙ ОГЛЯД ІСТОРІЇ ФІЛОСОФІЇ

Семінар М16

Історичний розвиток світової філософії, а) Антична фтософія.

 1. Натурфілософія. Мілетська школа: Фалес, Анаксімандр, Анаксімен. Геракліт: ідея діалектичного Логосу. Парменід: світ як нерухомість. Атомізм Демокріта,

 2. Поворот філософії до людини. Софісти. Сократ. Платон, Арістотель.

 3. Філософія раннього еллінізму. Епікуреїзм і стоїцизм. Неоплатонізм.

Література:

Античные философы // Сост. и общ. ред. А. А. Аветисьян. — К., 1955. Аристотель. Метафизика //Соч: В 4 т. — М., 1975. — Т. 1.

Лосев А. Ф. История античной философии в конспективном изложении. — М., 1989. Льюис Дж. Г. Античная философия: от Фалеса до Сократа. — Минск, 1997. Льюис Дж. Г. Античная философия: от Евклида до Прокла. -— Минск, 1998. Платон. Государство//Соч.: В 3 т. — М., 1971. — Т. 3. — Ч. 1.

Розова Т.В., Шинкарук О.В. Антична філософія: Навчальний посібник. - Одеса, 2000. Скирбекк Г., Гилье Н. История философии: Учеб. пособие для студ. высш. учебн. заведений. — М., 2000.

Чанышев А.Н. Курс лекций по древней философии. - М., 1981.

б) Німецька класична філософія

 1. Філософія І. Канта. Трансцендентальна діалектика. Ідея "чистого розуму". Етичне вчення Канта.

 2. Філософія Г.Гегеля. Спекулятивні основи діалектичного методу. Суперечність між методом та системою у філософії Гегеля.

 1. Антропологічний матеріалізм та гуманізм Л.Фейербаха.

 1. Філософські погляди К.Маркса і Ф.Енгельса. Матеріалістична діалектика. Концепція відчуження. Марксистська концепція розвитку історії.

Література:

Гегель Г. Философская пропедевтика//Работы разных лет: В 2 т. — М., 1971.— Т. 2.

Ильин И.А. Философия Гегеля как учение о конкретности Бога и человека. - М., 1995.

Кант И. Пролегомены ко всякой будущей метафизике... Основы метафизики н р авственн о сти //Соч.: В 6 т. —М., 1965. ~Т. 4. — Ч. 1.

Кузнецов В.Н. Немецкая классическая философия второй половины XVIII- начала XIX века.-М., 1989.

Мареев С.Н., Мареева Е.В. История философии (общий курс): Учебное пособие. - М., 2004.

Маркс К. Тези про Фейербаха // Маркс К., Енгельс Ф. Твори — Т. 3.

Маркс К. К критике политической экономии. Предисловие // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. — 2-е изд. — Т. 13.

Маркс К. Економічно-фїлософські рукописи 1844 року // Маркс К., Енгельс Ф. Твори. — Т. 42.

Розова Т.В., Шинкарук О.В. Класична німецька філософія: Навчальний посібник. - Одеса, 2000.

Скирбекк Г., Гилье Н. История философии: Учеб. пособие для студ. высш. учебн. заведений. — М., 2000.

Фейербах Л. Основные положения философии будущего // Избр. филос. произв.: В 2 т. -М, 1955. —ТЛ.

Енгельс Ф. Стара передмова до "Анти-Дюринга". Про діалектику // Маркс К., Енгельс Ф. Твори ■—Т. 20.

Енгельс Ф. Людвіг Фейербах і кінець класичної німецької філософії // Маркс К., Энгельс Ф. Твори — Т. 21.

Семінар №17-18

Філософія XXстоліття. Філософська думка в Україні Проблеми антропоцентризму

у вітчизняній філософії

 1. Основні риси і напрями вітчизняної філософії кінця XIX - початку XX століть. "Філософія серця": П.Д.Юркевич, Б.П.Вишеславцев, С.Л.Франк.

 2. Філософія "всеєдності": В.С.Соловйов, С.М.Булгаков, Л.П.Карсавін, П.О. Флоренський.

 3. Екзистенціальна філософія: М.О.Бердяев, Л.І.Шестов, М.О.Лосський.

 4. Філософія "космизму", її основні тенденції: М.Ф.Федоров, К.Е.Ціолковський, О.Л.Чижевський, В.І.Вернадський.

Література:

Акулинин В. Н. Философия всеединства: От В. С. Соловьева к П. А. Флоренскому. — Новосибирск, 1990.

Аляев Г. Метафізика особистості у філософії С. Франка // Філософ, і соціол. думка, 1993, №3.

Барякін В. В. В. І. Вернадський про ноосферу // Філософ, і соціол. Думка, 1993. — № 3.

Бичко А.К., Бичко І.В., Табачковський В.Г. Історія філософії: Підручник. — К, 2001.

Горський В.С Історія української філософії: Курс лекцій. - К., 1996.

Зеньковський В. В. Філософська творчість Л. І. Шестова // Філософ, і соціол. думка, 199]. — № 1.

Івакін О. А. Соціально-філософський аспект творчої спадщини В. І. Вернадського // Вісник Української Академії державного управління при Президентові України. — 1997. — №3-4. — С 187-193.

Лосский Н. О. Обоснование интуитивизма. Свобода воли // Избранное. — М., 1991.

Огородник І.В., Огородник В.В. Історія філософської думки в Україні: Курс лекцій. - К., 1999.

Соловьев В. С. Оправдание добра. Нравственная философия // Соч.: В 2 т. М., 1988. — Т. 1.

Федоров Н. Ф. Философия общего дела // Соч. — М, 1982.

Франк С. Л. Смысл жизни // Вопросы философии, 1990, № 6.

Циолковский К. Э. Живая Вселенная // Вопросы философии, 1992. — № 6.

Юркевич П. Д. Серце та його значення у духовному житті людини згідно з ученням слова Божого // Вибране, К., 1993.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]