Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Filosofiya_I_kurs_DFN_Vlasov_12-13 (3).doc
Скачиваний:
12
Добавлен:
10.02.2016
Размер:
226.82 Кб
Скачать

Література:

1. Александрова О. В. Історія середньовічної філософії. – К., 2000.

2. Історія філософії: Підруч. / Ярошовець В.І., Бичко І.В., Бугров В.А. та ін.; за ред. В.І. Ярошовця. − К.: Вид. ПАРАПАН, 2002. – 774 с.

3. Кохановский В.П. Философия: Учеб. пособ. − 6-е изд., перераб. и доп. − Ростов н/Д: “Феникс”, 2003. − Розділ ІІ. − § 1-3. − С. 27-–89.

4. Філософія: Навч. посіб./ Л.В. Губерський, І.Ф. Надольний, В.П. Андрущенко та ін.; За ред. І.Ф. Надольного. − 6-те вид., випр. і доп. − К.: Вікар, 2006. − Тема 2, 3, 4. − С. 24 – 134.

5. Татаркевич В. Історія філософії: В 3-х т. / Пер. з пол. − Львів: Свічадо, 1999.

6. Історія філософії // Філософський енциклопедичний словник. − К.: Абрис, 2002. − С. 257 – 259.

7. Баткин Л.М. Итальянское Возрождение: проблемы и люди. – М., 1995.

8. Бахтин М.М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса. – М., 1965.

9. Горфункель А.Х. Философия эпохи Возрождения. – М., 1980.

10. Иисус Христос и его ученики. – М., 1996. (Антология гуманной педагогики)

11. Лосев А.Ф. Эстетика Возрождения. – М., 1978.

12. Кондзьолка В.В. Історія середньовічної філософії: Навч. посіб. для студ. вищих навч. закладів. – Л.: Світ, 2001. – 318с.

13. Монтень М. – М., 2002. (Антология гуманной педагогики)

14. Неретина С.С. Формирование средневековой философии. – М., 1991.

15. Соколов В.В. Средневековая философия. – М., 1979.

16. Соколов В.В. Европейская философия XV-XVII веков. – М., 1984.

17. Фролова Е.А. История средневековой арабо-исламской философии. - М.: Мысль, 1995.- 176 с.

18. Чанышев А.Н. Курс лекций по древней и средневековой философии. – М., 1991.

19. Гусєв В.І. Історія західноєвропейської філософії XV-XVII ст. – К., 1994.

Завдання для самостійної роботи:

а) питання і задачі для самоконтролю:

 1. Сутність релігійного креаціонізму.

 2. Як можна зрозуміти висловлення св. Григорія Нисського про людину, що «тіло людини без душі - труп, а душа без розуму - худоба»?

 3. Фундаментальні біблійні ідеї філософського значення.

 4. Поняття віри, розуму і мудрості у християнській філософії.

 5. Концепція двох істин у середньовічній філософії.

 6. У чому полягає зв'язок античності та середньовіччя?

 7. Чи можна ототожнювати реалізм із ідеалізмом, а номіналізм із матеріалізмом?

 8. Які прогресивні елементи ви можете виділити у філософії середньовіччя?

 9. Чи є номіналізм середньовіччя кроком назад у порівнянні з матеріалізмом античного періоду Греції та Риму?

 10. Які елементи спадковості (проблеми, підходи тощо) існують між античною і середньовічною філософією?

 11. Зробіть спробу довести буття Бога, використовуючи докази схоластів.

 12. Яким чином Ансельм Кентерберійский і П’ер Абеляр, поєднавши свої методологічні підходи, систематизували зміст середньовічної схоластики та реформували її?

б) тексти для читання:

 1. Августин Блаженный. – М., 2002. (Антология гуманной педагогики)

 2. Біблія (розділи “Екклесіаст”, “ Об’явлення Іоанна Богослова ”).

 3. Иоанн Лествичник: Отцы Церкви о природе человека и ее совершенствовании. – М., 2002. (Антология гуманной педагогики)

 4. Кузанский Н. Об ученом незнании // Соч.: В2-х тт. – М., 1979-80.

 5. Хейзинга И. Осень средневековья. – М., 1988.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]