Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Filosofiya_I_kurs_DFN_Vlasov_12-13 (3).doc
Скачиваний:
12
Добавлен:
10.02.2016
Размер:
226.82 Кб
Скачать

Cемінарське заняття №2 Зародження філософії у країнах Стародавнього Сходу

 1. Ортодоксальні та некласичні школи давньоіндійської філософії: загальна характеристика відмінностей.

 2. Концепції дхарми, сансари й перевтілень. Карма людини й шляхи звільнення.

 3. Буддизм про страждання-розчарування й нірвану. Буддійська проповідь про «чотири шляхетні істини».

 4. Конфуціанство про «шляхетного чоловіка» і верховну владу.

 5. Школи конфуціанської традиції: мо цзя, фацзя.

 6. Філософія Мен-цзи

 7. Даосизм, його науково-магічна традиція й вчення про безсмертя. Ідеї трактату „Дао де цзін”.

Основні поняття і категорії для засвоєння теми: астика, атман, брахман, буддизм, буття, веди, дао, даршана, джива, дхарма, жень, інь, карма, конфуціанство, лі, мокша, настика, небуття, нірвана, сансара, свідомість, субстанція, янь.

Література:

1. Філософія: Навч. посіб./ Л.В. Губерський, І.Ф. Надольний, В.П. Андрущенко та ін..; За ред.. І.Ф. Надольного. − 6-те вид., випр. і доп. − К.: Вікар, 2006.

3. Причепій Є.М., Черній А.М., Чекаль Л.А. Філософія: Підруч. − К.: Академвидав, 2006.

4. Введение в философию: Учеб. пособие для вузов / Авт. колл.: Фролов И. Т. и др. − 3-е изд., перераб. и доп. − М.: Республика, 2003. – С. 13 – 36.

5. Філософія // Філософський енциклопедичний словник. − К.: Абрис, 2002. 6. Бхагаватгита. – М., 1990.

 1. Голыгина К.И. «Великий Предел». Китайская модель мира в литературе и культуре. – М., 1995.

 2. Индуизм. Джайнизм. Сикхизм. Словарь. – М., 1996.

 3. Кобзев А.И. Учение о символах и числах в китайской классической философии. – М., 1994.

 4. Конфуций. – М., 1996. (Антология гуманной педагогики).

 5. Костюченко В.С. Классическая веданта и неоведантизм. – М., 1983.

 6. Лао-Цзы. – М., 2004. (Антология гуманной педагогики).

 7. Степанянц М.Т. Восточная философия. Вводный курс. Избранные тексты. – М., 1997.

 8. Торчинов Е.А. Даосизм. «Дао-дэ цзин». – СПб, 1999.

 9. Чаттерджи С., Датта Д. Введение в индийскую философию. – М., 1994.

Завдання для самостійної роботи:

а) питання і задачі для самоконтролю:

1. Чим зумовлена відмінність соціально-політичних поглядів Конфуція та буддистів?

2. Охарактеризуйте основні спільні і відмінні риси ідеалів досконалої людини у вченнях Конфуція і Лао-цзи.

3. Чому буддизм називають релігією порятунку?

4. У чому полягає гуманістичний зміст вчення про нірвану тта карму?

5. Чому в сучасному Китаї конфуціанство залишається найбільш авторитетним філософським вченням?

6. Якою саме ідеєю локаята-чарвака, джайнізм та буддизм відрізняються від ортодоксальної орієнтації шкіл веданта, міманса, санкх’я, вайшешика?

б) тексти для читання:

1. Богомолов А.С. Античная философия. — М., 1995.

2. Буддизм: история и культура. — М., 1989.

3. Введение в философию. В 2 ч. / Под. ред. И.Т. Фролова. — М.,1989. — Ч. 1.

4. Дао и даосизм в Китае. — М., 1982.

5. Лысенко В.Г. «Философия природы» в Индии: атомизм школы вайшешика. — М.,1986.

6. Философия: Учеб. для высш. учеб. заведений / Под ред. В. Кохановского. — Ростов н/Д, 1995.

7. Чанышев А.Н. Курс лекций по древней и средневековой философии. — М., 1991. 10. Юань Кэ. Мифы древнего Китая: Пер. с кит. — М.: Наука, 1987.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]