Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
3 P_C Admin process.doc
Скачиваний:
18
Добавлен:
10.02.2016
Размер:
463.36 Кб
Скачать

Семінарське заняття № 2 (2 години) Розділ і. Адміністративні процедури.

Тема 1.2. Поняття та загальна характеристика адміністративних процедур. Суб’єкти адміністративних процедур.

 1. Загальнотеоретичні підходи до розуміння юридичних процедур.

 2. Публічне управління та адміністративні процедури.

 3. Поняття та характерні риси адміністративних процедур.

 4. Принципи адміністративних процедур. Методи адміністративно-процедурного права.

 5. Поняття та предмет адміністративно-процедурного права. Адміністративно-процедурні відносини.

 6. Система адміністративно-процедурного права. Адміністративно-процедурні норми.

 7. Поняття та ознаки суб’єктів адміністративних процедур.

 8. Лідируючі суб’єкти в адміністративних процедурах.

 9. Суб’єкти зацікавленні у вирішенні справи.

 10. Суб’єкти, що сприяють здійсненню процедур.

на самопідготовку:

  1. Джерела адміністративно-процедурного права.

  2. Аналіз проекту Адміністративного процедурного кодексу.

Література:

 1. Конституція України від 28 червня 1996 р.// Відомості Верховної Ради України.- 1996.- № 30.- Ст. 141.

 2. Кодекс адміністративного судочинства України від 6 липня 2005 р. // Офіційний вісник України.- 2005.- № 32.- Ст. 1918.

 3. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 7 грудня 1984 р. // Відомості Верховної Ради Української РСР (ВВР).-1984.- N 51.- Ст.1122.

 4. Про Антимонопольний комітет України: Закон України від 26 листо­пада 1993 р. // Відомості Верховної Ради України.- 1993.- № 50.- Ст. 472.

 5. Про боротьбу з корупцією: Закон України від 5 жовтня 1995 р.// Відомості Верховної Ради України.- № 34.- Ст. 266.

 6. Про виконавче провадження: Закон України від 21 квітня 1999 р. // Офіційний вісник України.- 1999.- № 19.- Ст. 813.

 7. Про Вищу раду юстиції: Закон України від 15 січня 1998 р. // Відо­мості Верховної Ради України, 1998.- № 25.- Ст.146.

 8. Про державну виконавчу службу: Закон України від 24 березня 1998 р. // Відомості Верховної Ради України.- 1998.- № 36.- Ст. 243.

 9. Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні: Закон України від 26 січня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України.- 1993.- № 13.- Ст. 110.

 10. Про державну службу: Закон України від 16 грудня 1993 р. // Відо­мості Верховної Ради України.- 1993.- № 52.- Ст. 490.

 1. Адміністративне право України. Академічний курс: підручник: у 2 т.: Т. 1. Загальна частина / Ред. кол.: В. Б. Авер'янов (голова).- К.: Юридична думка, 2004.- 584 с.

 2. Адміністративне право України: підручник / За ред. Ю. П. Битяка.- К.: Юрінком Інтер, 2006.- 544 с.

 3. Адміністративне право України: підручник / За заг. ред. С. В. Ківалова.- Одеса: Юрид. л-ра, 2003.- 896 с.

 4. Адміністративний процес: навч. посіб. / За заг. ред. д-ра юрид. наук, професора І. П. Голосніченка.- К.: ГАН, 2003.- 256 с.

 5. Адміністративно-процедурний кодекс України (проект).

 6. Административно-процессуальное право: курс лекций / Под ред. проф. И. Ш. Килясханова.- М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2004.- 399 с.

 7. Картузова І.О., Осадчий А.Ю. Адміністративно-процедурне право: навчально-методичний посібник.- Одеса: Юридична література, 2008.- 288 с.

 8. Кузьменко О.В., Гуржій Т.О., Адміністративно-процесуальне право України: Підручник / За ред. О.В. Кузьменко.- К.: атака. 2007.- 416 с.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.