Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
3 P_C Admin process.doc
Скачиваний:
18
Добавлен:
10.02.2016
Размер:
463.36 Кб
Скачать

Семінарське заняття № 10 ( 2 години) Розділ і. Адміністративні процедури.

Тема 1. 10. Адміністративні процедури виконавчого провадження

 1. Поняття виконавчого провадження. Правові засади виконавчого провадження.

 2. Рішення, що підлягають примусовому виконанню. Поняття виконавчих документів та вимоги до них

 3. Суб’єкти виконавчого провадження. Їх правовий статус.

 4. Стадії виконавчого провадження. Строки у виконавчому провадженні.

 5. Обставини, які виключають здійснення виконавчого провадження.

 6. Відстрочка та розстрочка виконання. Зупинення виконавчого провадження.

 7. Закінчення виконавчого провадження і його наслідки.

 8. Витрати виконавчого провадження.

 9. Відповідальність за невиконання законних вимог державного виконавця.

на самопідготовку:

 1. Порядок звернення стягнення на майно боржника.

 2. Порядок звернення стягнення на майно боржника – юридичної особи.

 3. Звернення стягнення на заробітну плату та інші види доходів боржника.

 4. Виконання рішень у немайнових спорах.

 5. Виконання рішення про поновлення на роботі.

 6. Виконання рішення про відібрання дитини.

 7. Виконання рішення про виселення боржника.

Література:

 1. Конституція України від 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України.- 1996.- № 30.- Ст. 141.

 2. Про виконавче провадження: Закон України від 21 квітня 1999 р. // Офіційний вісник України.- 1999.- № 19.- Ст. 813.

 3. Про державну виконавчу службу: Закон України від 24 березня 1998 р. // Відомості Верховної Ради України.- 1998.- № 36.- Ст. 243.

 1. Адміністративний процес: навч. посіб. / За заг. ред. д-ра юрид. наук, професора І. П. Голосніченка.- К.: ГАН, 2003.- 256 с.

 2. Адміністративно-процедурний кодекс України (проект).

 3. Административно-процессуальное право: курс лекций / Под ред. проф. И. Ш. Килясханова.- М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2004.- 399 с.

 4. Картузова І.О., Осадчий А.Ю. Адміністративно-процедурне право: навчально-методичний посібник.- Одеса: Юридична література, 2008.- 288 с.

 5. Кузьменко О.В., Гуржій Т.О., Адміністративно-процесуальне право України: Підручник / За ред. О.В. Кузьменко.- К.: атака. 2007.- 416 с.

Семінарське заняття № 11 ( 2 години) Розділ іі. Адміністративне судочинство.

Тема 2.1-2.2. Теоретичні питання адміністративного судочинства. Система адміністративних судів України. Адміністративна юрисдикція і підсудність адміністративних справ

 1. Поняття адміністративного процесу та адміністративного судочинства.

 2. Джерела адміністративно-процесуального права.

 3. Адміністративно-процесуальні правовідносини.

 4. Поняття адміністративної юрисдикції. Розвиток адміністративної юстиції як інституту адміністративного права.

 5. Характеристика категорій адміністративних спорів, віднесених до адміністративної юрисдикції.

 6. Поняття та види підсудності адміністративних справ.

 7. Предметна підсудність та її різновиди.

 8. Територіальна підсудність адміністративних справ та її різновиди.

 9. Інстанційна підсудність адміністративних справ.

 10. Правила визначення підсудності. Наслідки недодержання правил підсудності.

на самопідготовку

 1. Принципи адміністративного судочинства: поняття, види, характерні ознаки.

  1. Принцип верховенства права.

  2. Принцип законності.

  3. Принцип рівності усіх учасників процесу перед законом і судом.

  4. Принцип змагальності, диспозитивності та офіційного з’ясування всіх обставин у справі.

  5. Принцип гласності і відкритості адміністративного процесу.

  6. Принцип забезпечення апеляційного та касаційного оскарження рішень адміністративного суду.

  7. Принцип обов’язковості судових рішень.

 2. Система адміністративних судів України

 3. Компетенція місцевих адміністративних судів України.

 4. Особливості статусу адміністративних судів України відповідно до закону України «Про судоустрій та статус судів в Україні»

 5. Публічно-правовий спір, як предмет адміністративного судочинства. Адміністративний договір.

Література:

 1. Конституція України від 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України.- 1996. - № 30.- Ст. 141.

 2. Кодекс адміністративного судочинства України від 6 липня 2005 р. // Офіційний вісник України.- 2005.- № 32.- Ст. 1918.

 3. Кодекс адміністративного судочинства України: Наукво-практичний коментар / За ред. С.В. Ківалова, О.І. Харитонової .- Х.: Одиссей, 2005.- 552 с.

 4. Адміністративне процесуальне (судове) право України: Підручник /За заг. ред. С.В. Ківалова.- Одеса: Юридична література, 2007.- 312 с.

 5. Бринцев В.Д. Адміністративне судочинство.- Х., 2002.- 334 с.

 6. Адміністративна юстиція: європейський досвід і пропозиції для України / Автори-упорядники І. Колі ушко, Р. Куйбіда.- К.: Факт, 2003.

 7. Андреєва К. Народжений у муках: Про проблеми, пов’язані зі створенням адміністративних судів // Юридичний журнал.- 2002. - № 5.

 8. Бринцев В.Д. Адміністративне судочинство / нормативна база, судові прецеденти, коментарі, зразки процесуальних документів /.- Х.: Ксилон, 2002.

 9. Демин А.А. Суды административной юстиции: сравнительный анализ зарубежного опыта // Вестник Моск. Ун-та. Сер. 11, Право.- 1994. - № 1.

 10. Кампо В., Ткач Г. Про запровадження органів адміністративної юстиції (адміністративних судів) // Право України.- 1992. - № 8.

 11. Коліушко І., Куйбіда Р. Становлення адміністративного судочинства: деякі проблеми перехідного періоду // Адвокат. - 2005. - № 9.

 12. Куйбіда Р. Визначення меж адміністративної юрисдикції. - Юридичний вісник України.- 2005. - № 51.- 24-30 грудня.

 13. Основи адміністративного судочинства та адміністративного права / Навч. посібник / За заг. редакцією Куйбіди Р.О., Шишкіна В.І.- К.: Старий світ, 2006.- 576 с.

 14. Основи адміністративного судочинства в Україні. (навчальний посібник для юридичних факультетів та юридичних клінік) / За заг. редакцією Александрової Н.В., Куйбіди Р.О.- К.: Конус – Ю, 2006.- 256 с.

 15. Педько Ю.С. Становлення адміністративної юстиції в Україні: Монографія.- К., 2003.

 16. Писаренко Н.Б. Закон «Про судоустрій України» - основа побудови системи адміністративних судів // Судова реформа в Україні: проблеми і перспективи: Матеріали наук.-практ. конф., 18-19 квітня 2002 р., м. Харків / Редкол.: Сташис В.В. (головн. Ред..) та ін.- К., Х.: Хрінком Інтер, 2002.

 17. Стефанюк В. С. Судовий адміністративний процес: Монографія.- Х.: Консул, 2003.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.