Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
3 P_C Admin process.doc
Скачиваний:
18
Добавлен:
10.02.2016
Размер:
463.36 Кб
Скачать

Тема 2.11.Касаційне провадження (лекція - 2 години)

Суть і значення касаційного провадження в адміністративному суді. Право на звернення до касаційного суду. Порядок перегляду рішень в касаційному провадженні. Компетенція суду касаційної інстанції. Судові рішення суду касаційної інстанції.

Поняття та значення повторної касації. Зміст та підстави перегляду справи Верховним судом України. Порядок звернення із скаргою про перегляд справ в порядку повторної касації. Розгляд скарги в порядку повторної касації. Рішення суду за результатами перегляду справи у Верховному суді України. Повноваження Верховного Суду України за наслідками провадження в порядку повторної касації.

Тема 2.12. Провадження за нововиявленими обставинами. (лекція - 2 години)

Підстави перегляду справи за нововиявленими обставинами. Порядок звернення із скаргою про перегляд за нововиявленими обставинами. Розгляд скарги про перегляд за нововиявленими обставинами по суті. Рішення суду за результатами перегляду справи за нововиявленими обставинами.

Тема 2.13. Процесуальні питання щодо виконання рішень в адміністративних справах (лекція - 2 години)

Поняття і значення виконання судових рішень в адміністративних справах. Набрання судовим рішенням законної сили та наслідки цього. Виконавчі документи, вимоги до них. Порядок виконання судових рішень в адміністративних справах. Примирення сторін в процесі виконання. Відстрочення і розстрочення виконання. Заміна сторони виконавчого провадження. Поворот виконання судових рішень. Судовий контроль за виконанням рішень в адміністративних справах.

Тема 2.14. Зарубіжний досвід адміністративної юстиції (лекція - 2 години)

Основні сучасні моделі адміністративної юстиції в зарубіжних країнах. Становлення адміністративної юстиції у Польщі, Естонії. Адміністративна юстиція у Франції та Німеччині. Система адміністративних судів Франції, підвідомчість та підсудність адміністративних справ. Система адміністративних судів Німеччини, підвідомчість та підсудність адміністративних справ. Особливості адміністративної юстиції у Великобританії. Система адміністративних судів Великобританії, підвідомчість та підсудність адміністративних справ.

Плани семінарських занять для студентів Семінарське заняття № 1 (2 години) Розділ і. Адміністративні процедури.

Тема 1.1. Сутність адміністративно-процесуальної діяльності та адміністративно-процесуального права.

 1. Адміністративно-процесуальне право як самостійна галузь права, як наука та навчальна дисципліна.

 2. Предмет і метод регулювання в адміністративно-процесуальному праві.

 3. Співвідношення адміністративного процесу та адміністративно-процесуального права.

 4. Основні концепції адміністративного процесу.

 5. Загально-соціальні принципи в адміністративно-процесуальному праві.

 6. Загально-процесуальні принципи в адміністративно-процесуальному праві.

 7. Спеціальні принципи в адміністративно-процесуальному праві.

 8. Адміністративно-процесуальні норми: поняття, сутність та особливості.

 9. Класифікація та видова характеристика адміністративно-процесуальних норм.

на самопідготовку:

 1. Поняття та особливі риси адміністративно-процесуального правовідношення.

 2. Види адміністративно-процесуальних правовідносин. Зміст адміністративно-процесуальних правовідносин.

 3. Об'єкти та суб’єкти адміністративно-процесуальних правовідносин та їх властивості.

Література:

 1. Конституція України від 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1996. - № 30.- Ст. 141.

 2. Кодекс адміністративного судочинства України від 6 липня 2005 р. // Офіційний вісник України.- 2005.- № 32.- Ст. 1918.

 3. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 7 грудня 1984 р. // Відомості Верховної Ради Української РСР (ВВР).-1984.- N 51.- Ст.1122.

 1. Адміністративна процедура та контроль за діяльністю адміністратив­них органів в Угорщині, Польщі, Болгарії, Естонії та Албанії / Пер. з франц. Л. А. Пашко, Л. А. Хомічак- К.: Вид-во УАДУ, 1999.- 236 с.

 2. Адміністративне право України. Академічний курс: підручник: у 2 т.: Т. 1. Загальна частина / Ред. кол.: В. Б. Авер'янов (голова).- К.: Юридична думка, 2004.- 584 с.

 3. Адміністративне право України: підручник / За ред. Ю. П. Битяка.- К.: Юрінком Інтер, 2006.- 544 с.

 4. Адміністративне право України: підручник / За заг. ред. С. В. Ківалова.- Одеса: Юрид. л-ра, 2003.- 896 с.

 5. Адміністративні процедури і адміністративне судочинство в Німеч­чині.- К., 2006.- 180 с.

 6. Адміністративний процес: навч. посіб. / За заг. ред. д-ра юрид. наук, професора І. П. Голосніченка.- К.: ГАН, 2003.- 256 с.

 7. Адміністративно-процедурний кодекс України (проект).

 8. Административно-процессуальное право: курс лекций / Под ред. проф. И. Ш. Килясханова.- М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2004.- 399 с.

 9. Картузова І.О. Поняття і структура адміністративного процесу.// Актуальні проблеми держави і права: Збірник наукових праць.– Одеса: Юрид. літ., 2001.– Вип.11.– С.391-396.

 10. Картузова І.О., Осадчий А.Ю. Адміністративно-процедурне право: навчально-методичний посібник.- Одеса: Юридична література, 2008.- 288 с.

 11. Кузьменко О.В., Гуржій Т.О., Адміністративно-процесуальне право України: Підручник / За ред. О.В. Кузьменко.- К.: атака. 2007.- 416 с.

 12. Созинова Е. А. К вопросу о понятии и видах административных процедур // Проблемы реформирования федерального и регионального законодательства.- Киров, 2003.- С. 91-95.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.