Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
3 P_C Admin process.doc
Скачиваний:
18
Добавлен:
10.02.2016
Размер:
463.36 Кб
Скачать

Семінарське заняття № 20 ( 2 години) Розділ іі. Адміністративне судочинство.

Тема 2.12. – 2.13. Провадження за нововиявленими обставинами. Процесуальні питання щодо виконання рішень в адміністративних справах

 1. Підстави перегляду справи за нововиявленими обставинами. Порядок звернення зі скаргою

 2. Розгляд скарги про перегляд за нововиявленими обставинами по суті.

 3. Рішення суду за результатами перегляду справи за нововиявленими обставинами.

 4. Поняття і значення виконання судових рішень в адміністративних справах.

 5. Набрання судовим рішенням законної сили та наслідки цього. Виконавчі документи, вимоги до них.

 6. Порядок виконання судових рішень в адміністративних справах.

 7. Примирення сторін в процесі виконання. Відстрочення і розстрочення виконання.

 8. Заміна сторони виконавчого провадження. Поворот виконання судових рішень.

 9. Судовий контроль за виконанням рішень в адміністративних справах.

Література:

 1. Конституція України від 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України.- 1996. - № 30.- Ст. 141.

 2. Кодекс адміністративного судочинства України від 6 липня 2005 р. // Офіційний вісник України.- 2005.- № 32.- Ст. 1918.

 3. Кодекс адміністративного судочинства України: Наукво-практичний коментар / За ред. С.В. Ківалова, О.І. Харитонової .- Х.: Одиссей, 2005.- 552 с.

 4. Адміністративне процесуальне (судове) право України: Підручник /За заг. ред. С.В. Ківалова.- Одеса: Юридична література, 2007.- 312 с.

 5. Адміністративно-процесуальне право україни: Підручник / За ред. О.В. Кузьменко.- К.: Атіка, 2007.- 416 с.

 6. Адміністративний процес: навч. посіб. / За заг. ред. д-ра юрид. наук, професора І. П. Голосніченка.- К.: ГАН, 2003.- 256 с.

 7. Бандурка О. М., Тищенко М. М. Административный процесс: учебник.- К.: Литера ЛТД, 2001.- 336 с.

 8. Основи адміністративного судочинства та адміністративного права / Навч. посібник / За заг. Редакцією Куйбіди Р.О., Шишкіна В.І.- К.: Старий світ, 2006.- 576 с.

 9. Основи адміністративного судочинства в Україні. (навчальний посібник для юридичних факультетів та юридичних клінік) / За заг. редакцією Александрової Н.В., Куйбіди Р.О.- К.: Конус, 2006.- 256 с.

Тематика рефератів з курсу «Адміністративно-процесуальне право»

До теми 1.1.

 • Проблематика адміністративного процесу в сучасній правовій науці.

 • Принципи адміністративно-процесуальної діяльності.

 • Види адміністративно-процесуальних правовідносин. Зміст адміністративно-процесуальних правовідносин.

 • Об'єкти та суб’єкти адміністративно-процесуальних правовідносин та їх властивості.

До теми 1.2.

 • Джерела адміністративно-процедурного права.

 • Аналіз проекту Адміністративного процедурного кодексу.

До теми 1.3.

 • Сучасні класифікації адміністративних процедур.

 • Поняття стадій адміністративної процедури, їх характерні риси та особливості.

 • Поняття та особливості адміністративно-юрисдикційних процедур, їх різновиди.

 • Характеристика окремих етапів доказування в адміністративних процедурах: збір, оцінка, перевірка доказів

 • Поняття доказів, джерел доказів в адміністративних процедурах.

До теми 1.4.

 • Поняття та основні риси адміністративно-правових актів. Види адміністративно-правових актів.

 • Адміністративна процедура із підготовки та прийняття норма­тивно-правових актів Президента України.

 • Адміністративна процедура із підготовки та прийняття норма­тивно-правових актів Кабінету Міністрів України.

До теми 1.5.

 • Реєстраційні процедури: загальна характеристика, види, ста­дії.

 • Дозвільні адміністративні процедури.

 • Ліцензійні адміністративні процедури.

 • Стандарти надання адміністративних послуг з видачі ліцензій.

До теми 1.6.

Загальна характеристика контрольно-наглядових адміністратив­них процедур.

 • Види контрольно-наглядових адміністративних процедур.

 • Загальна характеристика заохочувальних адміністративних процедур їх види.

 • Атестаційні адміністративні процедури на публічній службі.

 • Поняття та значення адміністративних процедур внутрішньо-організаційної діяльності органів публічного управління. Види та стадії.

До теми 1.7.

 • Про організацію роботи з розгляду звернень та особистого прийому громадян в органах прокуратури.

 • Провадження із звернень громадян в органах внутрішніх справ: теоретичний та практичний аспекти

До теми 1.8.

 • Адміністративні процедури провадження у справах про адмі­ністративні проступки: поняття, правове регулювання та види.

 • Основні вимоги щодо документів адміністративної справи про адміністративне правопорушення.

 • Провадження у справах про адміністративні проступки в сфері забезпечення безпеки дорожнього руху

 • Провадження у справах про адміністративні проступки, протидію яким віднесено до компетенції Державної прикордонної служби України

 • Провадження в справах про адміністративні проступки в діяльності міліції.

 • Провадження у справах про адміністративні проступки працівників податкової міліції України

До теми 1.9.

 • Поняття дисциплінарних процедур за нормами адміністратив­ного права, та їх особливості. Види дисциплінарних адміністративних процедур.

 • Дисциплінарна процедура стосовно працівників прокуратури.

 • Дисциплінарна процедура стосовно суддів.

 • Дисциплінарна процедура стосовно працівників органів внутрішніх справ.

 • Дисциплінарна процедура стосовно військовослужбовців.

 • Дисциплінарна процедура стосовно осіб, що відбувають покарання у виправно-трудових установах.

До теми 1.10.

 • Поняття і загальна характеристика адміністративної процеду­ри виконавчого провадження.

 • Порядок звернення стягнення на майно боржника.

 • Порядок звернення стягнення на майно боржника – юридичної особи.

 • Звернення стягнення на заробітну плату та інші види доходів боржника.

 • Виконання рішень у немайнових спорах.

 • Виконання рішення про поновлення на роботі.

 • Виконання рішення про відібрання дитини.

 • Виконання рішення про виселення боржника.

До теми 2.1.

 • Принципи адміністративного судочинства: поняття, види, характерні ознаки.

 • Розвиток адміністративної юстиції як інституту адміністративного права.

До теми 2.2.

 • Становлення адміністративних судів в Україні. Система адміністративних судів в Україні.

 • Компетенція місцевих адміністративних судів України.

 • Особливості статусу адміністративних судів України відповідно до нового закону України «Про судоустрій та статус судів в Україні»

До теми 2.4.

 • Поняття та загальна характеристика процесуальних строків в адміністративному судочинстві.

До теми 2.6.

 • Особливості доказування в адміністративному судочинстві. Порівняльний аналіз з іншими видами процесів.

До теми 2.7.

 • Відмова від адміністративного позову, визнання адміністративного позову, примирення сторін.

 • Об’єднання та роз’єднання адміністративних справ.

До теми 2.8.

 • Поняття та види заходів процесуального примусу в адміністративному процесі.

 • Постанови адміністративного суду.

 • Ухвали адміністративного суду. Окремі ухвали суду.

 • Рішення адміністративного суду. Додаткове судове рішення. Роз’яснення судового рішення.

До теми 2.9.

 • Особливості провадження у справах щодо скасування реєстрації кандидата на пост Президента України.

 • Особливості провадження у справах про дострокове припинення повноважень народного депутата України в разі невиконання ним вимог щодо несумісності.

До теми 2.10.

 • Повноваження суду першої інстанції при апеляційному оскарженні.

До теми 2.11.

 • Компетенція суду касаційної інстанції.

 • Роль Верховного Суду України в оскарженні рішень адміністративних судів.

До теми 2.13.

 • Поняття і значення виконання судових рішень в адміністративних справах. Набрання судовим рішенням законної сили та наслідки цього.

 • Порядок виконання судових рішень в адміністративних справах. Виконавчі документи, вимоги до них.

До теми 2.14.

 • Зарубіжне законодавство з адміністративних процедур.

 • Основні сучасні моделі адміністративної юстиції в зарубіжних країнах.

 • Становлення адміністративної юстиції у Польщі, Естонії.

 • Адміністративна юстиція у Франції та Німеччині.

 • Система адміністративних судів Франції, підвідомчість та підсудність адміністративних справ.

 • Система адміністративних судів Німеччини, підвідомчість та підсудність адміністративних справ.

 • Особливості адміністративної юстиції у Великобританії.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.