Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ГП екзамен.doc
Скачиваний:
12
Добавлен:
10.02.2016
Размер:
673.79 Кб
Скачать

61.Авторські та суміжні права та їх правовий захист.

Законом  охороняються  особисті  (не майнові)  і  майнові  права авторів  та  їх  право- наступників,  пов’язані  із  створенням  та викори станням творів  науки,  літератури  і  мистецтва  (авторське право), і права виконавців,  виробни- ків  фонограм  та  організацій мовлення (суміжні права). Особа, яка має авторське право, для  спо- віщення  про  свої права може використовувати знак охорони авторського права, який вміщуєть- ся на кожному примірнику твору і складається з  латинської літери С у колі – (С),   імені (наймену- вання)  особи,  яка   має авторське право, і року першої публікації твору. Особа, яка  має авторсь- ке  право або  будь-яку  виключну правомочність  на  твір,  для  свідчення про авторство на обнаро- дуваний  чи необнародуваний  твір, про  факт і    дату опублікування твору чи про договори, які зачіпають права автора на твір, у будь-який час протягом терміну охорони  авторського  права може його зареєструвати в офіційних державних реєстрах. Первинним суб’єктом, якому  належить  авторське  право,  є автор.Автором вважається особа, зазначена як автор на примірнику обнаро- дуваного  твору,  на  рукописі  або  на   оригіналі    твору мистецтва, якщо в судов.  порядку не буде доведено інше. Автору або іншій особі, яка має авторське право,  належить виключне право доз- воляти або забороняти:1) відтворення  творів;      2)публічне виконання і публічне сповіщення тво- рів; 3) публічний показ та інше. Спори,  пов’язані  із застосуванням  цього Закону, розв’язуються су- дом, у  порядку, встановленому чинним законод. У. Судивідповідно до його компетенції   розгля- дає спори про:встановлення власника  свідоцтва;      укладання та виконання ліцензійних договорів;      порушення майнових прав власника свідоцтва.

62.Поняття господарських зобов’язань.

Господарське зобов’язання – це врегульоване пра вом госп. відношення, в силу якого одна особа має право вимагати від іншої  здійснення госпо- дар. функцій – передачі майна, виконання роботи, надання послуг тощо, а інша сторона зобов’язана виконати вимоги щодо предмета зобов’язання і має право вимагати за це зустрічної винагороди (сплатти грошей, зустрічних послуг і т. ін.) Господарські зобов’язання виникають з ряду підстав, а саме: 1.держ контракту чи держ замо- влення. Зміст  договору,  що  укладається  на під- ставі держ. замовлення, повинен відповідати цьо- му замовленню. 2.З іншого акту органу управлін- ня. 3.Із господарського договору, укладеого на підставі держ контракту, держ замовлення чи ін- шого управлінського правового акту . 4. Із госпо- дарського договору, укладеного за простою зго- дою сторін. Виконання зобов’язань може забезпе- чуватися згідно  з  законом або  договором: неус- тойкою (штрафом, пенею), заставою, порука, завдатком. Припиняється зобовязання по вико- нанню, збігом боржника і кредитора в одній осо- бі, угодою сторін,  неможливістю виконання,  смертю боржника, кредитора, ліквідацією  юрид.    особи (боржника або кредитора).

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]