Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
господарське.doc
Скачиваний:
37
Добавлен:
10.02.2016
Размер:
3.29 Mб
Скачать

БВК67.3 Г41

Рецензенти:

Мамутов В.К., д.ю.н., професор, академік НАН України, ди­ректор Інституту економіко-правових досліджень НАН України;

Притика ДМ., д.ю.н, академік АПрН України, народний де- путат України;

Беляневич О.А., д.ю.н., професор, професор кафедри господар­ського права Київського національного університету ім. Т. Шев­ченка.

Г41 Господарське право: Підручник / О.П. Подцерковний, 0.0. Квасніцька, А.В. Смітюх та ін.; За ред. О.П. Подцерковного, — X.: Одіссей, 2010. — 640 с.

ISBN 978-966-633-845-0

У підручнику розглядаються в теоретичному і практичному аспектах положення Господарського кодексу України і спеціального господарського законодавства України. Особлива увага приділена питанням становлення господарського права як самостійної галузі права, методам державного впливу на економіку, правовому статусу суб'єктів господарювання, спе­цифіці інститутів господарського права в порівнянні із загально цивільним регулюванням.

ISBN 978-966 633-845-0

Розраховано на юристів практиків, підприємців, викладачів, студентів юридичних і економічних вузів, широке коло читачів.

© Колектив авторів, 2010 ©ТОВ «Одіссей» підгот. до друку, 2010

Перелік скорочень

Акціонерне товариство — AT;

Антимонопольний комітет України щ АМКУ;

Арбітражний процесуальний кодекс — АПК;

Верховний Суд України — ВСУ;

зовнішньоекономічна діяльність — ЗЕД;

Вищий арбітражний суд України — ВАСУ;

Вищий господарський суд України — ВГСУ;

Державна комісія з цінних паперів і фондового ринку — •ДКЦПФР;

Державний комітет України з питань регуляторної політики і підприємництва — Держкомпідприємництво;

Цивільний кодекс України — ЦК України;

Кабінет Міністрів України — КМУ; Міжнародний комерційний арбітражний суд при Торговельно-промисловій палаті України — МКАС; Міністерство внутрішніх справ — МВС; Міністерство освіти і науки України — МОН; Міністерство праці — Мінпраці; Міністерство фінансів — Мінфін; Міністерство економіки — Мінекономіки; Міністерство юстиції України — Мін'юст; Морська арбітражна комісія при Торговельно-промисловій палаті України — МАК;

Національний банк України — НБУ; товариство з додатковою відповідальністю — ТДВ; товариство з обмеженою відповідальністю — ТОВ; промислово-фінансова група — ПФГ; реєстратор розрахункових операцій — РРО; Російська Федерація — РФ; Уніфіковані правила і звичаї для документарних акредитивів — УПДА;

Фонд державного майна України — ФДМУ; Господарський кодекс України — ГК України; Господарський процесуальний кодекс України — ГГГК України.

Ківалов С.В., докт. юр ид наук, професор, академік АПН, пре­зидент ОНЮА — вступне слово;

Подцерковний О.П., докт. юрид. наук, завідувач кафедри ОНЮА - загальна редакція; розд. 1; розд. 2; розд. 3: § 1 (у співавт. a ВЖ Добровольською), § 2; розд. 4: §§ 1 і б (у співавт. з М. Яков- левим), §§ 2, 3; розд. б: § 1, § 2 (у співавт. з ЮЯ.Яковлевим)> § 4, § б (у співавт. з Т.В. Спгепановою); розд. 7 (у співавт. з В.О. Черкесом); розд. 9: § 4; розд. 10; розд. 17: §§ 1-3; розд. 18; розд. 21; розд. 22: § 1 і 2 (у співавт. з В.В. Добровольсъкою), § 4 (у співавт. з Т.В. Cme- паковою);

Абрамов М.О., канд. юрид. наук, професор — розд. И;

Байдерін О.А., партнер юрид. фірми «CLS» — розд. 8 (у співавт. з В.Я. Бондарем); розд. 9: § 6;

Бондар В.Я.. канд. юрид. наук, суддя Приморського райсуду м. Одеси — розд. 8 (у співавт. з ОА.Байдеріним);

Гофман О.Р., викладач — розд. 9: §§ 3, б, 6;

Добровольська В.В., канд. юрид. наук, доцент — розд. 3; § 1 (у спів­авт. з ОЛ. Подцерковним), §§ 3 і б; розд. 14: § 3; розд. 17: §§ 4, 5; розд. 22: §§ 1 і 2 (у співавт. з ОЛ. Подцерковним), § 3;

Загнітко О.П., канд. юрид. наук, LL.M (США), партнер міжн. юрид. фірми БАЙТЕН БУРКХАРДТ (офіс у Києві), — розд. 6: § 1, §§ 2 і 3 (у співавт. з В.А. Малигою), §§ 4-6;

Картузов М.Ю., адвокат, керуючий партнер юрид. фірми «Кар­тузов і Партнери» — розд. 12; розд. 15;

Квасніцька О.О., канд. юрид. наук, доцент — розд. 4: § 4; розд. 16; розд. 20;

Лічак Д.В., викладач — розд. 9: §§ 1, 2;

Малага В, А., канд. юрид. наук, доцент, завідувач кафедри ДонНУ — розд. 3: § б; розд. 6: §§ 2 і 3 (у співавт. з О Л. Загнітком);

Обод О.В., викладач — розд. 5: § 14;

Поповська І.П., завідувач юрид, відділу управління Одеської обласної ради з майнових відносин — розд. 3: § 4;

Смітюх А .В.. канд. юрид. наук, доцент — розд. б: §§ 9-11; розд. 14: 88 И 2; розд. 22: §5;

Степанова Т.В., канд. юрид. наук, доцент — розд. 5: § 3, § б (у співавт, з ОЛ. Подцерковним), §§ 6, 7,13; розд. 13; розд. 22: § 4 (у співавт. з ОЛ. Подцерковним);

Чайкошсъка В.В., ст. викладач — розд. 19;

Черкес В.О., адвокат — розд. 7 (у співавт. з О.І7. Подцерковним);

Яковлев Ю,В.% канд. юрид. наук, доцент, суддя Одеського апе­ляційного адміністративного суду — розд. 4: §§ 1 і б (у співавт. з ОЛ. Подцерковним); розд. б: § 2 (у співавт. з ОЛ. Подцерковним),

ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА 10

Розділ 1 ПОНЯТТЯ, СИСТЕМА І НАУКА ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА 10

§ 1. Ідейно-історичні передумови виділення господарського права в самостійну галузь права 10

§ 2. Предмет господарсько-правового регулювання 18

§ 3. Метод правового регулювання, принципи та інші системоутворювальні елементи господарського права 26

§ 4. Наука господарського права 28

Розділ 2 31

ДЖЕРЕЛА ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА 31

§ 1. Загальна характеристика системи господарського законодавства та інших джерел господарського права 31

§ 2. Господарський кодекс України як найважливіший акт кодифікації українського права 34

§ 3. Співвідношення Господарського і Цивільного кодексів України 36

§ 4. Діловий звичай як джерело господарського права 39

§ 5. Нормативний договір як джерело господарського права 40

§ 6. Судова практика як джерело господарського права 41

§ 7. Методологія тлумачення господарсько - правових актів 42

Розділ З 51

ПРАВОВІ ОСНОВИ ДЕРЖАВНОГО ВПЛИВУ НА ЕКОНОМІКУ ТА ГОСПОДАРСЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ 51

§ 1. Поняття державного регулювання господарської діяльності 51

§ 2. Поняття методів, засобів і форм державного регулювання економіки 56

§ 3. Закріплення методів (засобів) і форм державного регулювання економіки в законодавстві України 61

§ 4. Планування та прогнозування господарської діяльності 67

§ 5. Державна регуляторна політика у сфері господарської діяльності 70

§ 6. Державне регулювання економіки в зарубіжних країнах 72

Розділ 4 ЛЕГАЛІЗАЦІЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 77

§ 1. Поняття легалізації (легітимації) господарської діяльності 77

§ 2. Державна реєстрація суб'єктів господарювання 79

§ 3. Державна реєстрація припинення суб'єктів господарювання 85

§ 4. Дозвільна система у сфері господарської діяльності 88

§ 5. Ліцензування і патентування господарської діяльності 93

Розділ 5 98

СУБ'ЄКТИ ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА 98

§ 1. Поняття і види суб'єктів господарського права 98

§ 2. Ознаки суб'єктів господарювання 104

§ 3. Правовий статус громадян — підприємців 106

§ 4. Підприємство як основний господарюючий суб'єкт 108

§ 5. Установчі документи суб'єктів господарювання 113

§ 6. Державні та комунальні унітарні підприємства. Казенні підприємства 116

§ 7. Кооператив як підприємство колективної власності 120

§ 9. Суть і співвідношення різних видів господарських товариств 125

§10. Правовий статус акціонерного товариства 129

§11. Правовий статус товариств з обмеженою і додатковою відповідальністю 136

§ 12. Правовий статус повного і командитного товариств 138

§ 13. Об'єднання підприємств 141

§ 14. Суб'єкти некомерційної господарської діяльності (неприбуткові організації) 149

Розділ 6 ПРАВОВИЙ РЕЖИМ МАЙНА СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ 152

§ 1. Поняття та види правового режиму майна суб'єктів господарювання 152

§ 2. Правовий режим окремих видів майна суб'єктів господарювання 158

§ 3. Право власності як основне речове право у сфері господарювання 168

4. Особливості права господарського відання та оперативного управління 176

5. Правовий режим майна у внутрішньогосподарських відносинах 179

§ 6. Основні способи захисту речових прав суб'єктів господарювання 182

Розділ 7 ГОСПОДАРСЬКІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ І ДОГОВОРИ 187

§ 1. Поняття господарського зобов'язання 187

§ 2. Класифікація господарських зобов'язань 190

§ 3. Виникнення, зміна і припинення господарських зобов'язань 198

§ 4. Господарські договори 202

Розділ 8 ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЦІНОУТВОРЕННЯ 214

§ 1. Ціна як економічна категорія 214

§ 2. Ціна як правова категорія 217

§ 3. Види цін та їх класифікація 220

§ 4. Державні органи, що здійснюють регулювання цін 224

§ 5. Контроль за додержанням дисципліни цін. Відповідальність у сфері ціноутворення 229

Розділ 9 232

ОБМЕЖЕННЯ МОНОПОЛІЗМУ ТА ЗАХИСТ ЕКОНОМІЧНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ 232

§ 1. Загальна характеристика антимонопольно-конкурентного законодавства 232

§ 2. Поняття економічної конкуренції 237

§ 3. Антиконкурентна поведінка у вигляді зловживання монопольним становищем 241

§ 4. Антиконкурентні узгоджені дії 246

§ 5. Антиконкурентні дії органів влади, місцевого самоврядування, адміністративно - господарського управління і контролю 250

§ 6. Контроль за концентрацією суб'єктів господарювання 252

§ 7. Поняття та прояви недобросовісної конкуренції 257

Розділ 10 ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 266

§ 1. Поняття господарсько-правової відповідальності 266

§ 2. Підстави господарсько-правової відповідальності 273

§ 3. Порядок реалізації господарсько-правової відповідальності 278

§ 4. Господарські санкції приватноправового характеру 281

§ 3. Договори фрахтування та транспортної експедиції 294

§ 4. Публічно-правові вимоги до транспортної діяльності та перевізника 297

Розділ 16 301

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА 301

§ 1. Капітальне будівництво і його нормативно-правове регулювання 301

§ 2. Правовий статус суб'єктів правовідносин з капітального будівництва 308

§ 3. Способи і стадії капітального будівництва 317

§ 4. Підряд у капітальному будівництві 323

Розділ 17 329

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ 329

§ 1. Поняття та правова природа фінансової діяльності суб'єктів господарювання 329

§ 2. Правовий режим фінансових послуг і державні обмеження у їх здійсненні 332

§ 3. Банківські операції та їх публічно-правові обмеження 336

§ 4. Правове забезпечення страхування у сфері господарювання 342

§ 5. Контроль і нагляд у сфері фінансово- господарської діяльності 348

Розділ 18 ГРОШОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ТА РОЗРАХУНКОВІ ПРАВОВІДНОСИНИ В СФЕРІ ГОСПОДАРЮВАННЯ 351

§ 1. Поняття грошей та грошових зобов'язань господарського характеру 351

§ 2. Особливості виникнення, зміни і припинення грошових зобов'язань господарського характеру 357

§ 3. Поняття розрахункових правовідносин 360

§ 4. Порядок відкриття і обслуговування банківського рахунка 362

§ 5. Правове регулювання готівкових розрахунків 365

§ 6. Правове регулювання безготівкових розрахунків 368

Розділ 19 ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 380

§ 1. Поняття, види та суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД) 380

§ 2. Державне регулювання ЗЕД. Тарифне і нетарифне регулювання, ліцензування і квотування 387

§ 3. Форма та зміст зовнішньоекономічних договорів 393

§ 4. Базисні умови зовнішньоекономічних договорів (контрактів) купівлі-продажу (поставки) 396

§ 5. Особливості розрахунків за контрактами у сфері ЗЕД і механізм контролю за надходженням валютного виторгу 400

§ 6. Санкції за порушення законодавства про ЗЕД 402

Розділ 20 ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ 404

ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ТА ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 404

§ 1. Поняття, форми і суб'єкти інвестиційної діяльності 404

§ 2. Правовий режим іноземних інвестицій 406

§ 3. Інвестиційний договір: порядок укладання, основні і додаткові умови 408

§ 4. Загальна характеристика інноваційної діяльності в Україні 409

Розділ 21 411

ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ РЕЖИМІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ 411

§ 1. Поняття спеціальних режимів господарювання 411

§ 2. Окремі види спеціальних режимів господарювання 412

Розділ 22 417

ПРАВОВА РОБОТА В ДІЯЛЬНОСТІ СУБ'ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ 417

§ 1. Поняття правової роботи у сфері господарювання 417

§ 2. Зміст і види правової роботи суб'єкта господарювання 419

§ 3. Захист прав суб'єктів господарювання при здійсненні державними контролюючими органами перевірок їхньої діяльності 425

§ 4. Судовий і третейський (арбітражний) захист прав і законних інтересів суб'єктів господарювання 427

§ 5. Організація правової роботи щодо запобігання та усунення рейдерських захоплень підприємств 429

ВСТУПНЕ СЛОВО

Економічні та правові перетворення в Україні останнього деся­тиріччя висунули на перший план питання належного правового забезпечення економічних процесів, що відбуваються в умовах роз­витку багатоукладної економіки, всесвітньої глобалізації і залучен­ня України до світових економічних процесів. І якщо в перші роки української незалежності законодавче регулювання господарських відносин здійснювалося хаотично, методом проб і помилок, сьогодні настав час усестороннього та науково обґрунтованого аналізу стану та перспектив правового забезпечення сфери господарювання.

Вагомий крок у цьому напрямку зробила кодифікація господар­ського законодавства України, яка відбувалася 16 січня 2003 року шляхом прийняття Господарського кодексу України. Цей кодекс виступив стрижнем всього господарського законодавства України, опорою для подальшого його вдосконалення, закріпив гідне місце держави в ринковій економіці за одночасного збереження балансу приватних і публічних інтересів у цій сфері. Останнє особливо акту­ально у зв'язку з переосмисленням ролі держави в ринковій еконо­міці після руйнівного для країни періоду початку 90-х років, коли панувала вседозволеність і беззаконня в підприємницькій сфері.

Сучасне господарське право України є віддзеркаленням загально­європейських підходів до специфічного регулювання професійної господарської діяльності в порівнянні з майновими відносинами споживчого характеру. Підтвердження цьому — комерційні, під­приємницькі чи торгові кодекси Франції, Німеччини, Австрії, Польщі, Чехії, США, Японії та інших країн.

Розвиток підприємництва і бізнесу сьогодні вимагає нових до­сконалих форм правового закріплення господарських відносин, що враховують нагальні запити українського суспільства на побудову потужної соціально орієнтованої економіки, забезпечення консти­туційних принципів свободи підприємництва в рамках, визначених законом, захист прав суб'єктів господарювання та споживачів від порушення їхніх прав та законних інтересів з боку державних ор­ганів, господарюючих суб'єктів, монопольних утворень.

Причому, досвід державного регулювання економіки в захід­них країнах підтверджує необхідність спеціального закріплення в законодавстві публічно-правових обмежень, що визначають поря- док здійснення господарської діяльності. Це державна реєстрація суб'єктів господарювання, ліцензування, стандартизації і серти­фікація продукції, антимонопольне регулювання, регламентація Ціноутворення і банкрутства тощо. Більш того, сьогодні держава не обмежує свою роль в економіці функцією «нічного вартового». Активна участь у плануванні виробничих відносин, значний дер­жавний сектор економіки, державне замовлення, субсидії і дотації у виробничі та інноваційні сфери, податкова політика, спрямова­на на стимулювання базових галузей господарського комплексу, націоналізація і приватизація як інструменти пожвавлення під­приємницької активності і захисту прав суспільства та інвесторів, інформаційна і організаційна підтримка бізнесу — все це прояви сучасної державної економічної політики.

Саме на забезпечення поєднання державного регулювання еко­номіки зі свободою підприємництва спрямоване чинне господарське законодавство.

Окрім того, в рамках ООН, Європейського Союзу, Всесвітньої організації торгівлі, Міжнародного валютного фонду, Міжнародної організації праці, Міжнародної торгової палати та інших міжнарод­них (регіональних) організацій і глобальних систем відбувається постійна уніфікація економічного регулювання та вироблення правил, які сприяють підтримці конкурентоспроможності бізнесу і захисту інвестицій.

Під дією таких чинників господарське законодавство знахо­диться в постійній динаміці, вимагає безперервного дбайливого і всебічного вдосконалення. Наприклад, надзвичайно актуальною для України сьогодні є гармонізація вітчизняного законодавства з господарським і митним законодавством ЄС і правилами СОТ, по­глиблення кодифікації господарсько-правових норм для усунення множинності актів господарського законодавства, підвищення привабливості вітчизняної економіки для інвесторів за рахунок створення стабільних, зрозумілих і передбачуваних «правил гри». В економіці, проведення структурних реформ, покликаних переорієнтовувати економіку країни на інноваційний шлях розвитку, фріювленн я України як могутнього регіонального лідера транспорт- Шкж«' виробничих і наукових галузей економіки.

Важлива роль господарського законодавства і в зміцненні системи законності в Україні, оскільки саме недосконалість законо­давства часто використовується недобросовісними боржниками, рейдерами для здійснення протиправних дій.

Складність господарського законодавства і багатоцільовий його характер зайвий раз доводить необхідність поглибленого вивчення проблем господарсько-правових відносин.

У теперішній час неможливо бути ефективним юрисконсультом, бізнес-адвокатом, прокурором, що здійснює нагляд за додержанням законів у сфері економіки, працівником органів внутрішніх справ,

що розслідує економічні злочини, нотаріусом або суддею господар­ського суду, якщо досконально не володіти правовими знаннями у сфері економіки і господарської діяльності. Саме такі знання нама­гаються надати читачам автори пропонованого підручника. Робота над ним об'єднала професорсько-викладацький склад Одеської на­ціональної юридичної академії, а також вчених і юристів-практиків Одеси, Києва і Донецька, пов'язаних метою не тільки викласти зміст основних компонентів складного і багатоаспектного господарського законодавства, але й витлумачити неоднозначні питання правозастосування в цій сфері, допомогти читачам в опануванні специфікою господарських правовідносин.

Процес вдосконалення господарського законодавства не можна зупинити, як не можна зупинити економічний і технічний про­грес. Але динаміка господарського законодавства повинна супро­воджуватися формуванням в українському суспільстві цілісного уявлення про правила гри в економіці, забезпечення стабільності і передбачуваності господарської системи, утвердження суспільного господарського порядку, без якого будь-які економічні реформи є безглуздими. Причому, це важливо не тільки для підвищення інвес­тиційної привабливості нашої країни, але і для формування відчуття українським народом власної сили і здатності вирішувати складні завдання суспільно-економічного розвитку в умовах глобалізації, фінансових криз і зростаючої світової конкуренції.

Не випадково в Одеській національній юридичній академії — провідному центрі юридичної освіти і науки України — створена і кілька років успішно функціонує кафедра господарського права і процесу, покликана підвищити рівень наукової та освітньої діяль­ності у сфері правового забезпечення економіки, сприяти зміцненню вітчизняної господарської юстиції і становленню одеської школи господарського права.

Академік АПН України, д.ю.н., професор, Президент Одеської національної юридичної академії

С.В. Ківалов

ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.