Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ГП екзамен.doc
Скачиваний:
12
Добавлен:
10.02.2016
Размер:
673.79 Кб
Скачать

42.Порядок створення акціонерного товариства.

Для створення АТ засновники  повинні зробити  повідомлення  про  намір  створити акціонерне товариство, здійснити підписку на акції,  провести установчі збори і  державну реєстрацію акціонерного товариства. АТ може  бути  створене  ЮО та (або) ФО. Якщо  АТ створюється кількома особами, вони укладають між собою договір, який визначає порядок здійснення ними спільної діяльності щодо створення товариства. Цей договір не є установчим документом товариства. Договір про  створення АТ  укладається в письмовій формі,  а якщо товариство створюється фізичними особами, договір підлягає нотаріальному посвідченню. Особи,   що   створюють АТ,  несуть солідарну  відповідальність  за  зобов’язаннями,  що  виникли   до державної реєстрації товариства.АТ відповідає за зобов’язаннями учасників, пов’язаними з його створенням, лише у разі наступного схвалення їх дій загальними зборами акціонерів. АТ може бути створене однією особою чи може складатися з однієї особи у разі придбання  одним  акціонером усіх  акцій  товариства.  Відомості про це підлягають реєстрації і опублікуванню для загального відома. АТ не  може  мати  єдиним  учасником  інше підприємницьке товариство, учасником якого є одна особа. Порядок  і строки вчинення дій щодо створення АТ,  у тому числі порядок проведення установчих зборів  та їхня компетенція, встановлюються законом. Установчим   док-м  АТ є  його статут. Статутний  капітал АТ   утворюється з вартості вкладів акціонерів,  внесених  внаслідок  придбання  ними акцій. Статутний капітал   товариства  визначає  мінімальний  розмір майна товариства,  який гарантує інтереси його кредиторів.  Він не може бути меншим розміру, встановленого законом(1250 мінімальних з\п).

43.Органи акціонерного товариства.

Вищим  органом АТ є загальні збори акціонерів(ЗЗА).  У ЗЗ мають право брати участь усі  його акціонери незалежно від кількості і виду акцій, що їм належать. Акціонери (їхні представники),  які беруть участь у ЗЗ,  реєструються із зазначенням кількості голосів,  що їх має кожний акціонер, який бере участь у зборах. До   виключної  компетенції  ЗЗ акціонерів належить: 1) внесення змін до статуту товариства,  у тому  числі  зміна розміру його статутного капіталу; 2) обрання  членів  наглядової  ради,  а  також  утворення  і відкликання виконавчого та інших органів товариства; 3) затвердження   річної   фінансової   звітності,   розподіл прибутку і збитків товариства; 4) рішення про ліквідацію товариства. До виключної компетенції ЗЗ статутом товариства і законом може бути також віднесене вирішення інших питань, які не  можуть  бути  передані ними для вирішення іншим органам товариства. Акціонер має право призначити свого представника(постійного чи тимчасового) для участі у зборах.  Рішення  ЗЗА  приймаються більшістю не менш як у 3/4 голосів акціонерів,  які беруть участь у  зборах. ЗЗАскликаються не рідше 1 разу на рік.  Позачергові збори акціонерів  скликаються у  разі неплатоспроможності товариства,  а також  за  наявності  обставин, визначених  у статуті товариства,  та в будь-якому іншому випадку, якщо цього вимагають інтереси акціонерного товариства в цілому. В акціонерному товаристві  може  бути  створена  наглядова рада АТ,  яка здійснює контроль за діяльністю його виконавчого органу та захист прав акціонерів товариства.      Статутом  акціонерного товариства і законом встановлюється виключна компетенція наглядової ради.  Питання, віднесені статутом до виключної компетенції наглядової ради,  не можуть бути передані нею для вирішення виконавчому органу товариства.Члени наглядової ради АТ не  можуть бути членами його виконавчого органу. Наглядова  рада  акціонерного  товариства  визначає  форми контролю за діяльністю його виконавчого органу. Виконавчим органом АТ,  який здійснює керівництво його поточною діяльністю, є правління або інший орган, визначений статутом. Виконавчий орган вирішує всі питання діяльності  АТ, крім тих, що віднесені до компетенції ЗЗ і наглядової ради товариства. Виконавчий орган є підзвітним ЗЗА і наглядовій  раді  акціонерного товариства та організовує виконання їхніх  рішень.  Виконавчий  орган  діє  від   імені   АТ у межах,  встановлених статутом акціонерного товариства і законом. Виконавчий  орган  акціонерного   товариства   може   бути колегіальним  (правління,  дирекція)  чи  одноособовим  (директор,

генеральний директор).

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]