Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ekzamen_po_Upr_proektami.doc
Скачиваний:
109
Добавлен:
08.02.2016
Размер:
1.17 Mб
Скачать

18.Організація планування.

Сутність планування полягає у завданні цілей і способів їх досягнення на основі формування комплексу робіт (заходів, дій), які повинні бути виконані, застосуванні методів і засобів реалізації цих робіт, ув'язки ресурсів, необхідних для їх виконання, узгодження дій організацій-учасників проекту.

Діяльність по розробці планів охоплює всі етапи створення і виконання проекту. Вона починається з участі керівника проекту (проект-менеджера) у процесі розробки концепції проекту, продовжується при виборі стратегічних рішень по проекту, а також при розробці його деталей, включаючи складання контрактних пропозицій, укладання контрактів, виконання робіт, і закінчується при завершенні проекту.

На етапі планування визначаються всі необхідні параметри реалізації проекту: тривалість по кожному з контрольованих елементів проекту, потреба в трудових, матеріально-технічних і фінансових ресурсах, терміни постачання сировини, матеріалів, комплектуючих і технологічного обладнання, строки та обсяги залучення проектних, будівельних та інших організацій. Процеси і процедури планування проекту повинні забезпечувати реалізованість проекту в задані терміни з мінімальною вартістю, в рамках нормативних витрат ресурсів і з належною якістю.

У добре організованому проекті за виконання кожної цілі повинен нести відповідальність конкретний орган управління: керівник проекту за всі цілі (місію проекту), відповідальні виконавці за окремі цілі і т. д. Тобто дерево цілей проекту має збігатися зі структурою підрозділів організації, що відповідає за реалізацію проекту. Для цього розробляється так звана матриця відповідальності, яка визначає функціональні обов'язки виконавців проекту, конкретизує набір робіт, за реалізацію яких вони відповідають персонально.

19.Методологічні підходи при плануванні проектів: традиційний підхід, схематичний, багатостадійне та багаторівневе планування.

Основні методологічні підходи до опрацювання моделі проекту:

а) традиційний підхід (співставлення витрат і результатів);

б) схематичний - розглядаються лише певні параметри (чинники), що забезпечують (на думку авторів проекту) його успіх;

в) багатостадійне (багаторівневе) планування - провадиться ретельний аналіз як значущих, так і дрібних елементів у загальній структурі проекту.

20.Методологія «витрати-час-ресурси» (стr), проекти у контрольованому середовищі (рrіnсе).

Створення робочої структури проекту дає змогу визначити весь перелік робіт, які необхідно виконати, проте не відповідає на запитання, хто виконуватиме ці роботи і яким коштом. Тому дедалі частіше у проектах використовується двоспрямована структуризація, яка поєднує робочу й організаційну структури і передбачає:

  • робочу структуру проекту (WBS);

  • організаційну структуру проекту (OBS);

  • облік затрат;

  • описання робочих пакетів (діяльності);

  • систему кодування;

  • словник використання WBS (каталог CTR «Витрати — час — ресурси»).

У зв’язку зі створенням WBS/ОBS-структур та кодуванням їх потрібно створити словник, який би визначав елементи й облік затрат. Це гарантує розуміння кожним залученим до проекту значення і змісту кожного з елементів WBS або ОBS. Словник може бути розширений визначенням обсягу робіт, вит­рат, ресурсів та обмежень за часом. Це може бути подано у виг­ляді каталогу «Витрати –– час — ресурси» (Cost — Time –– Resources, або CTR).

CTR-СЛОВНИК

Номер

Код роботи

Зміст роботи

Затрати, грн

Тривалість, дні

Необхідні ресурси

3.

813-42

Навчання систем­них аналітиків

4000

5

Тренери — 2 особи Аудиторія — 5 днів

Роботу зі систематизації і поєднання робіт треба обов’язково виконати на певній стадії планування проекту. Для кожного виду діяльності потрібно визначити час, ресурси і затрати, щоб у подальшому формувати систему планів і здійснювати їх контроль, причому сума затрат і ресурсів за видами діяльності має відповідати затратам і ресурсам, виділеним для цього підрозділу, і навпаки.

Підхід «проекти у контрольованому середовищі» («PRINCE» - Projects in controlled environments) - це опрацювання проекту у щільному взаємозв'язку з чинниками зовнішнього середовища; це структурований підхід до управління проектами, який був створений в 1996 році, як типовий метод управління проектами.

Фактично це комбінація методології PROMPT (що еволюціонувала в методологію PRINCE) з методологію IBM MITP (англ. Managing the implementation of the total project - MITP) — Управління впровадженням усього проекту.

PRINCE2 пропонує метод управління проектами в рамках чітко визначеної структури організації. PRINCE2 описує процедури координації людей та активностей в проекті, як розробляти та контролювати проект та що робити, якщо необхідно внести зміни до проекту у зв'язку з відхиленням від плану впровадження.

Кожен процес визначено з ключовими вхідними та вихідними даними, а також цілями та активностями, які необхідно виконати для досягнення таких цілей. Це дозволяє автоматично контролювати будь-яке відхилення від плану. Розподілення на етапи, якими можливо управляти, забезпечує ефективний контроль ресурсів. Впровадження проекту відбувається структуровано та контрольовано, завдяки інтегрованому контролю за виконанням.

PRINCE2 надає єдину термінологію усім учасникам проекту. Різноманітні ролі управління та сфери відповідальності, що задіяні в проекті, повністю описані та можуть бути адаптовані, щоб відповідати складності проекту та можливостям організації.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]