Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ekzamen_po_Upr_proektami.doc
Скачиваний:
112
Добавлен:
08.02.2016
Размер:
1.17 Mб
Скачать

36.Стr – словник для середніх та великих проектів на підприємстві.

Створення робочої структури проекту дає змогу визначити весь перелік робіт, які необхідно виконати, проте не відповідає на запитання, хто виконуватиме ці роботи і яким коштом. Тому дедалі частіше у проектах використовується двоспрямована структуризація, яка поєднує робочу й організаційну структури і передбачає:

  • робочу структуру проекту (WBS);

  • організаційну структуру проекту (OBS);

  • облік затрат;

  • описання робочих пакетів (діяльності);

  • систему кодування;

  • словник використання WBS (каталог CTR «Витрати — час — ресурси»).

У зв’язку зі створенням WBS/ОBS-структур та кодуванням їх потрібно створити словник, який би визначав елементи й облік затрат. Це гарантує розуміння кожним залученим до проекту значення і змісту кожного з елементів WBS або ОBS. Словник може бути розширений визначенням обсягу робіт, вит­рат, ресурсів та обмежень за часом. Це може бути подано у виг­ляді каталогу «Витрати –– час — ресурси» (Cost — Time –– Resources, або CTR).

CTR-СЛОВНИК

Номер

Код роботи

Зміст роботи

Затрати, грн

Тривалість, дні

Необхідні ресурси

3.

813-42

Навчання систем­них аналітиків

4000

5

Тренери — 2 особи Аудиторія — 5 днів

Роботу зі систематизації і поєднання робіт треба обов’язково виконати на певній стадії планування проекту. Для кожного виду діяльності потрібно визначити час, ресурси і затрати, щоб у подальшому формувати систему планів і здійснювати їх контроль, причому сума затрат і ресурсів за видами діяльності має відповідати затратам і ресурсам, виділеним для цього підрозділу, і навпаки.

Тема 4

37.Планування послідовності робіт.

Сіткове планування – одна з форм графічного відображення змісту робіт і тривалості виконання планів і довгострокових комплексів проектних, планових, організаційних та інших видів діяльності підприємства, яка забезпечує наступну оптимізацію розробленого графіка на основі економіко-математичних методів та комп’ютерної техніки.

Сіткове планування полягає передусім у побудові сіткового графіка та обчисленні його параметрів.

Сіткова модель – множина поєднаних між собою елементів для опису технологічної залежності окремих робіт і етапів майбутніх проектів. Основним плановим документом системи сіткового планування є сітковий графік, що являє собою інформаційно-динамічну модель, яка відображає всі логічні взаємозв’язки та результати робіт, необхідні для досягнення кінцевої мети планування.

Роботами у сітковому графіку називаються будь-які виробничі процеси чи інші дії, які призводять до досягнення певних результатів, подій. Роботою слід вважати і можливі очікування початку наступних процесів, пов’язані з перервами чи додатковими витратами часу.

Подіями називаються кінцеві результати попередніх робіт. Подія являє собою момент завершення планової дії. Події бувають початковими, кінцевими, простими, складними, проміжними, попередніми, наступними і т.д.

На всіх сіткових графіках важливим показником є шлях, що визначає послідовність робіт чи подій, в якій результат однієї стадії збігається з початковим показником наступної за нею іншої фази. На будь-якому графіку прийнято розрізняти декілька шляхів:

Ø повний шлях від початкової до кінцевої події;

Ø шлях, що передує даній події від початкової;

Ø шлях, наступний за даною подією до кінцевої;

Ø шлях між декількома подіями;

Ø критичний шлях від початкової до кінцевої події максимальної тривалості.

Сіткові графіки будуються зліва направо графічним зображенням проектних робіт та визначенням логічних зв’язків між ними. Залежно від способу зображення існують такі види сіткових графіків:

Ø стрільчасті графіки;

Ø графіки передування.

Стрільчасті графіки почали застосовуватись у 50-х роках. Вони мали вигляд зображення роботи у вигляді стрілки, а зв’язки між роботами зображались у вигляді кіл та мали назву подій, які мали порядкові номери.

Графіки передування почали використовуватися у 60-х роках минулого століття. На відміну від стрільчастих, роботи подано у вигляді прямокутників, а стрілками позначають логічні зв’язки.

Графіки передування мають свої переваги, оскільки такі графіки легше створювати, спочатку зобразивши всі прямокутники роботи, а потім позначити логічні зв’язки між ними. Для графіків передування легше створювати комп’ютерні програми, які сьогодні використовують. Від графіків передування простіше перейти до діаграм Ганта, які є формою календарного планування.

Ідея графічного зображення взаємозв’язків між роботами не є новою. Новими являються метод оптимізації почасових та вартісних параметрів, критичний шлях та обробка інформації при використанні ЕОМ. Поєднання нових методів із старими привело до створення системи ПЕРТ (метод оцінки та перегляду планів). Завдяки ПЕРТ менеджери швидко можуть визначити “вузькі місця” у виконанні графіків та розподілити належним чином ресурси з метою ліквідації відставань.

ПЕРТ - метод оцінки планів і програм, заснований на трьох прогнозах тривалості операцій, які використовуються для обчислення зваженого середнього, яке приймається як остаточна тривалість проекту. Зважене середнє трьох прогнозів – очікуване значення.

Оптимістичний прогноз – прогноз проекту при ідеальному розвитку подій.

Песимістичний прогноз – прогноз проекту при розвитку подій протилежно оптимістичному прогнозу. Оцінює тривалість реалізації операції за наявності всіх передбачуваних проблем.

Очікуваний прогноз – прогноз проекту, що займає деяке середнє положення між оптимістичним і песимістичним прогнозами. Найбільш вірогідна тривалість операцій і всього проекту вцілому.

Очікуване значення = (оптимістичний прогноз + 4 * очікуваний прогноз + песимістичний прогноз) / 6

Для розрахунку загальної тривалості проекту складаються очікувані значення кожної операції, що має залежність “кінець - початок”.

Операції, що не мають залежностей, не впливають на графік проекту, тому вони не включаються в дану суму.

Проект і його елементи завершуються в рамках відхилень від розрахунків з наступною надійністю:

  • У 99,73% випадків робота буде завершена в рамках плюс-мінус трьох середніх відхилень

  • У 95,44 % випадків робота буде завершена в рамках плюс-мінус двох середніх відхилень

  • У 68,26% випадків робота буде завершена в рамках плюс-мінус одного середнього відхилення

Величина середнього відхилення визначається як корінь квадратний з дисперсії величини відхилення. Для нормального закону розподілу величина середнього відхилення обчислюється за наступною формулою: Середнє відхилення = (Песимістичний прогноз – Оптимістичний прогноз) / 6

Особливостями застосування цього методу є те, що:

Ø система дозволяє ретельно планувати проекти, для яких він застосовується;

Ø ПЕРТ дає можливість моделювати та експериментувати;

Ø застосування методу розширює участь в плануванні спеціалістів нижчого рівня;

Ø підвищує ефективність контролю;

Ø метод застосовується для вирішення різних планових задач;

Ø для складних сіток вартість застосування системи ПЕРТ є значною, що являється обмеженням в застосуванні її на невеликих об’єктах;

Ø неточність оцінок знижує ефективність методу;

Ø якщо час здійснення подій неможливо передбачити (як, наприклад, в наукових дослідженнях), то система не може бути використана.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]