Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
навч.-мет. комплес р.п. 2012.docx
Скачиваний:
2
Добавлен:
13.11.2019
Размер:
391.65 Кб
Скачать

99

Навчально-методичний комплекс з спецкурсу «Основи римського права» (посібник для студентів)

Розробник: к.і.н., доцент Папанова В.А.

ЗМІСТ

Вступ…………………………………………………………………….. с.3

Тема 1.

Методичні вказівки щодо роботи над темою…………………………..с.4

Конспект лекцій………………………………………..……………….. с.5-12

Практичне заняття «Джерела, кодифікація і рецепція римського цивільного|громадянського| права»…..............................................................................................................с.12-16

Самостійна робота та індивідуальне творче завдання…………………с.16-17

Контроль знань з теми………………………………................................с.17

Тема 2.

Методичні вказівки щодо роботи над темою…………………………….с.18

Конспекти лекцій………………………………………..…………….........с.18-32

Практичні заняття…………………………………………………… ……. с.32-43

 • «Захист прав (вчення про позов)»...............................................с.32-34

 • «Право осіб».............................................................................с.34-37

 • «Право власності. Право на чужі речі»…………………………с.37-43

Самостійна робота та індивідуальне творче завдання……………….. с.43-51

Контроль знань з теми……………………………….................................с.51

Тема 3.

Методичні вказівки щодо роботи над темою…………………………….с.52

Конспекти лекцій………………………………………..……………….. …с.52-60

Практичні заняття…………………………………………..………………с.60-67

 • «Окремі види договорів»..........................................................с.60-64

 • «Спадкове|спадкоємне| право»........................................................................с.64-67

Самостійна робота та індивідуальне творче завдання………………….с.67-72

Контроль знань з теми………………………………................................с.72

Приклади завдань підсумкової контрольної роботи………………….с.73-74

Питання для самоконтролю та самоперевірки…………………………с.75-76

Список літератури з курсу………………………………………………...с.77

Короткий термінологічний словник……………………………………..с.78

Додатки:

 • «Латинські терміни»……………………………….……………..с.79-97

Вступ

Мета курсу: надати уявлення студентам про римське приватне право, його історичну роль у становленні цивільного права ряду європейських держав, у тому числі в нашій країні, сконцентрувати увагу студентів на значенні римського приватного права для сьогодення.

Для того, щоб грунтовно опанувати сучасним цивільним правом, необхідно спочатку ознайомитися з його витоками - римським цивільним правом, його основними принципами, цивільно-правовими ідеями, інститутами та змістом. Основні положення римського цивільного права повинні стати основою для вивченні студентами сучасного цивільного та сімейного права України.

Завдання курсу: забезпечення розуміння студентом правової атмосфери тих часів, з тим щоб полегшити вивчення дисципліни та навчити здійснювати порівняльний аналіз сучасного й стародавнього права. Формування у студентів основ знань у галузі римської і сучасної цивілістики; засвоєння ними головних понять римського цивільного права; навчити застосовувати теоретичні положення римського цивільного права при оволодінні сучасним цивільним правом. В силу універсального значення категорій римського права сформувати у студентів юридичне мислення взагалі.

Місце навчальної дисципліни в системі професійної підготовки фахівця навчальна дисципліни "основи римського права" є складовою циклу професійної підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів "бакалавр" та «спеціаліст» (спеціалізація «правознавство»).

Інтегровані вимоги до знань і вмінь з навчальної дисципліни в результаті вивчення спецкурсу «Основи римського права»

студент повинен знати

 • основні положення римської правової системи;

 • основні нормативно-правові акти римської держави;

 • практику застосування нормативно-правових актів;

 • правові звичаї та традиції, що існували в римському суспільстві;

студент повинен вміти

 • здійснювати порівняльний аналіз сучасного й стародавнього права;

 • аналізувати норми права як у статиці, так і в динаміці історичного розвитку.

Міждисциплінарні зв’язки навчальної дисципліни: засвоєння основ римського цивільного права базується на положеннях вивчення історичних та юридичних дисциплін: історії стародавнього Риму, всесвітньої історії, історії держави і права України, історії держави і права зарубіжних країн, “Цивільне право та цивільний процес”, “Трудове право”, “Сімейне право” та “Міжнародне право”.

Тема 1

«Загальні положення римського права»

Методичні вказівки щодо роботи над темою. Студенти повинні засвоїти становлення римського права, джерела та історичне значення.

Робота над темою передбачає засвоєння лекційного матеріалу, участь у обговоренні питань під час семінарських занять, написання реферату (окремими студентами), самостійну роботу над окремими питаннями теми, модульний контроль у формі тестування.

Лекція 1

Тема: Система врядування Стародавнього Риму

План

 1. Загальна характеристика системи врядування

 2. Елементи публічного правопорядку

 3. Армія як елемент публічного правопорядку

Основна література

Голосніченко Д. Формування та розподіл повноважень за римським правом // Юридична Україна. – 2009. - №3. – С.9-14.

Грицаєнко Л. Інститут прокуратури в світовій історико-правовій ретроспективі // Вісник прокуратури. – 2008. - №7(85). – С.116-122.

Дождев Д.В. Римское частное право. - М.: Юнион, 1996. - 270 с.

История Европы. Древняя Европа. - М., 1988. - Т. 1.

Історія Стародавнього світу / За ред. Ю.С. Крушкол. - К., 1976.

Колосова К. Римське приватне право та його вплив на розвиток сучасного цивільного права // Юридична Україна. – 2006. - №9. – С.22-25.

Історія держави і права Стародавнього Риму. Навчальний посібник у двох томах. - Львів, 1999. – Т.ІІ

Смирнов І.Г. Єврологістика в ретроспективі: дорожня система давнього Риму (український контекст): Зовнішня торгівля: право та економіка. – 2009. - №4(39). – С.38-50.

Смирин В.М. Патриархальные представлення и их роль в общественном сознании римлян // Культура Древнего Рима. Т. ІІ. -С. 5-78.

Харитонов Є. Характерні риси Західної традиції приватного права // Вісник Академії правових наук України. - №2(25). – С.141-149.

Штаерман Е.М. Римское право // Культура Древнего Рима: В 2 т. - М., 1985. - Т. І. - С. 210-247.

Санфилипо Ч. Курс римского частного права. - М., 2002.

Юлий Павел. Пять книг сентенций к сьіну. Фрагменти Домиция Ульпиана / Пер. с латинского Е.М. Штаерман; Отв. ред. и составитель Л.Л. Кофанов. - М.:Зерцало, 1998.-287 с.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.