Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
робоча програма стаціонар 1.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
13.11.2019
Размер:
471.55 Кб
Скачать

Форма № Н-3.04

Затверджено наказом МОНМС України 29.03.2012 р.

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту україни львівська державна фінансова академія Кафедра фінансів суб’єктів господарювання

ЗАТВЕРДЖУЮ

Перший проректор

______________ Н.Ситник

31.08.2012 р.

РОБОЧА п р о г р а м а

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«КОРПОРАТИВНІ ФІНАНСИ»

для студентів, які навчаються за галуззю знань

0305 „Економіка та підприємництво”

за напрямом підготовки 6.030508 „Фінанси і кредит”

освітньо-кваліфікаційного рівня „бакалавр”

Денна форма навчання

ЛЬВІВ – 2012

Розробник: Ясіновська І.Ф., к.е.н, в.о. доц.

Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри фінансів суб’єктів господарювання (протокол № 1 від 31.08.2012 р.) як робочу програму підготовки бакалаврів галузі знань 0305 „Економіка та підприємництво” за напрямом підготовки 6.030508 „Фінанси і кредит”, складеної на основі освітньо-професійної програми підготовки бакалавра, розробленої науково-методичною комісією Міністерства освіти і науки України та Київським національним економічним університетом ім. Вадима Гетьмана у 2010 р.

.

Завідувач кафедри ______________ (підпис)

Заступник завідувача кафедри ______________(підпис)

  1. Пояснювальна записка

Корпоративні фінанси – це система принципів, методів, засобів і форм організації відносин щодо формування, використання та розподілу грошових фондів і доходів акціонерних товариств.

Ринкові перетворення в Україні супроводжуються швидким збільшенням кількості акціонерних товариств. Приватизація державних підприємств шляхом їх корпоратизації перетворила акціонерну форму господарювання на провідну. Разом з тим постала проблема забезпечення ефективного управління фінансами вітчизняних корпорацій. Оскільки корпоративні фінанси є складнішою системою, ніж фінанси підприємств інших організаційно-правових форм, вони потребують застосування спеціальних методів і прийомів управління.

Предмет навчальної дисципліни

Предметом навчальної дисципліни "Корпоративні фінанси" виступає система корпоративних відносин та фінансові аспекти розвитку акціонерної форми господарювання.

Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета навчальної дисципліни – формування комплексу знань з теорії і практики функціонування корпорацій, а також ознайомлення з механізмами управління корпоративними правами та фінансовим плануванням в корпорації.

Завдання навчальної дисципліни – вивчення теоретичних основ та прикладних методів щодо операцій з корпоративними цінними паперами, особливостей складання фінансової звітності корпорацій, а також набуття практичних навичок визначення вартості капіталу корпорації та прийняття відповідних рішень.

Місце у структурно-логічній схемі: після вивчення [ПП–1, ПП–4, ПП–5, ПП–6], передує [ПП–18, ПП–19, ППв–8, ППв–9].

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.