Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
робоча програма стаціонар 1.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
13.11.2019
Размер:
471.55 Кб
Скачать

Тема 11. Фінансова діяльність транснаціональних корпорацій

Тенденції розвитку транснаціональних (міжнародних) корпорацій. Основні причини розростання міжнародних компаній: пошук нових ринків, сировини, нових технологій; пошук шляхів підвищення економічної ефективності виробництва; прагнення уникнути перешкод політичного і законодавчого характеру; диверсифікація вкладень капіталу. Фактори, що визначають особливості управління фінансами корпорацій, які діють на території кількох країн. Підвищення фінансового ризику і складність управління фінансами в міжнародних компаніях. Засоби хеджування валютних ризиків. Переваги здійснення фінансової діяльності в деяких країнах. Міжнародні ринки капіталу. Міжнародні інвестиційні програми. Планування капітальних вкладень у транснаціональних корпораціях. Високий ступінь інноваційності як характерна ознака інвестиційної діяльності ТНК. Ефективність витрат на фінансування наукових досліджень та інновацій.

Література: 1-5, 15, 17, 18, 28, 43.

4. Список рекомендованої літератури Основна література

 1. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 р. № 436-IV (зі змінами та доповненнями) // Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=436-15.

 2. Податковий кодекс України: Закон України від 02.12.2010р. № 2755-VI // Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755-17.

 3. Закон України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 №514-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2008. – № 50-51.

 4. Закон України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 №996-XIV // Відомості Верховної Ради України. –1999. – № 40.

 5. Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обмеження державного регулювання господарської діяльності» від 19 жовтня 2010 р. №2608-VI // Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2608-17.

 6. Закон України «Про господарські товариства» від 19.09.91 №1576-12 // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 49.

 7. Закон України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» від 30.10.1996 №448/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 51.

 8. Закон України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» від 11 вересня 2003 р. № 1160-IV // Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1160-15.

 9. Закон України «Про захист економічної конкуренції» від 11.01.2001 №2210-ІІІ // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 12.

 10. Закон України «Про інвестиційну діяльність» від 19.01.2012 №1560-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 47.

 11. Закон України “Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)” від 15.03.2001 №2299-ІІІ // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 21.

 12. Закон України «Про обіг векселів в Україні» від 05.04.2001 №2374-ІІІ // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 24.

 13. Закон України “Про приватизацію майна державних підприємств“// Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 24.

 14. Закон України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг” від 12.07.2001 №2664-ІІІ // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 1.

 15. Закон України “Про холдингові компанії в Україні” від 15.03.2006 р. №3528-IV// Відомості Верховної Ради України. – 2006. – № 34.

 16. Про корпоратизацію підприємств: Указ Президента України від 15.06.93 № 210.

 17. Положення (стандарти) бухгалтерського обліку // Все про бухгалтерський облік. – 2000. – № 11. – С. 65-101.

 18. Грідчіна М.В. Корпоративні фінанси (зарубіжний досвід і вітчизняна практика): на вч. посіб. – К.: МАУП, 2002. – 232 с.

 19. Грідчіна М. В. Управління фінансами акціонерних товариств: Навч. посіб. –К.: А.С.К., 2005. – 384 с.

 20. Дєєва Н.М. Управління корпоративними фінансами. Навч. посібник / Н.М. Дєєва. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 200с.

 21. Євтушевський В.А. Основи корпоративного управління : Підручник / В.А. Євтушевський – К.: Знання, 2006. – 406 с.

 22. КадероваН.Н. Корпоративные финансы: Учебное пособие. – Алматы: Экономика, 2008. – 376 с.

 23. Крамаренко Г.О., Чорна О.Є. Фінансовий менеджмент: Підручник. – Київ: ЦНЛ, 2006. – 520с.

 24. Кузьменко Л.В., Кузьмін В.В., Шаповалов В.М. Фінансовий менеджмент: Навчальний посібник. – Херсон: Олді-плюс, 2003. – 256с.

 25. Поддєрьогін А.М., Білик М.Д., Буряк Л.Д., Невмержицька Н.Ю. Фінансовий менеджмент: Магістерські програми. Програма "Фінансовий менеджмент" 2004/2005 навч. рік: Підручник. – К.: КНЕУ, 2004. – 535 с.

 26. Птащенко Л.О. Управління корпоративними фінансами: Навч. пос. / Л.О. Пащенко – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 296 с.

 27. Ричард Брейли, Стюарт Майерс. Принципы корпоративных финансов: Пер. с англ. – М.: ЗАО “Олимп - Бизнес”, 1997. – 1120 с.

 28. Суторміна В. М. Фінанси зарубіжних корпорацій: Підручник. – К.: КНЕУ, 2004. – 566 с.

 29. Терещенко О.О. Фінансова санація та банкрутство підприємств. –К.:КНЕУ, 2000. – С.374-450.

 30. Фінанси зарубіжних корпорацій: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. / В. М. Суторміна, В. М. Федосов, В. М. Радзієвська, Б. С. Стеценко. К.: КНЕУ, 2002. 88 с.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.