Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
робоча програма стаціонар 1.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
13.11.2019
Размер:
471.55 Кб
Скачать
  1. Графік розподілу навчального часу за темами навчальної дисципліни та видами навчальної роботи за опп

розділу, теми

Назва розділу, теми

Кількість годин за ОПП

Розподіл аудиторних годин

всьо-го

у тому числі

лек-ції

семі-нари

прак-тичні

залі-кові модулі

СРС/

ІНДЗ

ауд.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Особливості організації і функціонування корпорацій

10

4/-

6

4

2

2

Корпоративні цінні папери на ринку капіталів

10

4/-

6

4

2

3

Фінансова звітність корпорації та її аналіз

10

4/-

6

2

2

2

4

Вартість капіталу корпорації

11

4/-

7

4

1

2

5

Структура капіталу та вибір джерел залучення додаткового капіталу

9

4/-

5

2

1

2

6

Дивіденди і дивідендна політика

10

4/-

6

2

2

2

7

Бюджетування капітальних вкладень

12

4/-

8

4

2

2

8

Управління оборотним капіталом

12

4/-

8

4

2

2

9

Джерела короткострокового фінансування поточних активів

11

4/-

7

4

1

2

10

Фінансове планування та контроль

11

4/-

7

4

1

2

11

Фінансова діяльність транснаціональних корпорацій

12

8/-

4

2

2

Залік по модулю

2

-

2

ІНДЗ

24

-/24

-

Разом

144

48/24

72

36

18

16

2

  1. Календарно-тематичний план аудиторних занять

6.1. Календарно-тематичний план лекційних занять

п/п

Тема та короткий зміст заняття

К-ть годин

1

2

3

Тема 1. Особливості організації і функціонування корпорацій

4

1

Фінансові аспекти організації та реорганізації акціонерних товариств. Створення акціонерного товариства. Злиття, приєднання, поділ, виділ, перетворення товариства. Приєднання та поділ акціонерного товариства. Виділ та перетворення акціонерного товариства. Ліквідація акціонерного товариства.

2

2

Роль корпоративного управління в забезпеченні інтересів акціонерів. Формування і розвиток корпоративних відносин в Україні.

2

Тема 2. Корпоративні цінні папери на ринку капіталів

4

3

Корпоративних цінних паперів та їх особливості.Операції з корпоративними цінними паперами на фондовому ринку.

Функції акцій як фондових цінних паперів. Класифікація акцій за різними ознаками. Роль корпоративних облігацій у фінансовій діяльності АТ. Різновиди корпоративних облігацій. Застосування корпораціями короткострокових та похідних цінних паперів.

2

4

Формування і розвиток в Україні ринку корпоративних цінних паперів. Державне регулювання випуску та обігу корпоративних цінних паперів у зарубіжних країнах і в Україні. Перспективи подальшого розвитку фондового ринку України. Роль саморегулівних організацій. Удосконалення системи регулювання фондового ринку в Україні.

2

Тема 3. Фінансова звітність корпорації та її аналіз

2

5

Склад і особливості складання фінансової звітності АТ. Консолідована фінансова звітність. Показники, що визначають положення корпорацій на фондовому ринку.

2

Тема 4. Вартість капіталу корпорації

4

6

Визначення вартості капіталу та активів з урахуванням фактору часу. Теорії визначення ціни фінансових активів. Концепція часової вартості грошей. Оцінка майбутньої вартості грошей. Ефективна процентна ставка. Оцінювання приведеної вартості. Ставка дисконтування. Оцінювання чистої приведеної вартості.

2

1

2

3

7

Середньозважена і гранична вартості капіталу. Сучасні підходи до оцінки акціонерного капіталу. Оцінка корпоративних цінних паперів. Оцінювання акцій. Оцінювання привілейованої акції. Оцінювання звичайної акції. Оцінка облігацій. Оцінка купонних облігацій. Оцінювання облігації з нульовим купоном. Оцінювання інших видів облігацій.

2

Тема 5. Структура капіталу та вибір джерел залучення додаткового капіталу

2

8

Розвиток теорії структури капіталу. Ризик і структура капіталу. Взаємозв’язок дивідендної політики і структури капіталу.

2

Тема 6. Дивіденди і дивідендна політика

2

9

Теорії дивідендної політики. Чинники дивідендної політики. Прийняття рішень щодо проведення дивідендної політики. Форми дивідендних виплат. Оцінка дивідендної політики та її результатів методом коефіцієнтів.

2

Тема 7. Бюджетування капітальних вкладень

4

10

Планування і фінансування інвестиційного проекту. Управління проектами. Оцінювання грошових потоків за проектом. Методи оцінювання проектного ризику. Аналіз чутливості чистої приведеної вартості до зміни змінних. Аналіз сценаріїв виконання проекту.

2

11

Економічна оцінка проекту. Методи визначення оцінки проекту. Розрахунок внутрішньої ставки прибутку. Визначення чистої приведеної вартості. Визначення коефіцієнтів вигоди/витрати за проектом. Визначення періоду окупності проекту. Оцінка проекту на основі балансової норми прибутку. Ранжирування проектів на основі економічних методів оцінки. Раціонування капітальних вкладень.

2

Тема 8. Управління оборотним капіталом

4

12

Сутність оборотного (працюючого) капіталу. Управління грошовими коштами і портфелем цінних паперів. Моделі управління грошовими коштами. Політика корпорацій щодо прискорення припливу грошових коштів. Модель управління грошовими коштами Баумола. Модель управління грошовими коштами Міллера-Орра.

2

13

Управління дебіторською заборгованістю. Управління товарно-матеріальними запасами. Оцінка політики корпорацій з формування і використання оборотного капіталу. Цілі фінансового аналізу оборотного капіталу. Коефіцієнти ліквідності. Коефіцієнти оборотності поточних активів.

2

1

2

3

Тема 9. Джерела короткострокового фінансування поточних активів

4

14

Сутність і види джерел короткострокового фінансування. Поняття короткострокового фінансування. Процентні ставки грошового ринку. Торговельний (комерційний) кредит. Сутність торговельного (комерційного) кредиту. Дисконтна знижка, дисконтний період.

2

15

Банківський кредит. Види короткострокового банківського кредиту. Процентна ставка за банківським кредитом. Кредитна лінія. Овердрафт. Вексельний кредит. Кредит під заставу товарно-матеріальних запасів. Факторинг. Сутність кредитування за факторингом.

2

Тема 10. Фінансове планування та контроль

4

16

Фінансова стратегія корпорації. Стратегія розвитку корпорації. Концепції фінансової стратегії. Поняття «прогнозування» і «планування». Сутність планування. Джерела фінансування розвитку корпорації. Коефіцієнти внутрішнього зростання і стійкого зростання.

2

17

Планування грошових потоків. Планування зовнішніх джерел фінансування. Методи фінансового планування. Планування балансу. Фінансовий план.

2

Тема 11. Фінансова діяльність транснаціональних корпорацій

2

18

Фінансові особливості діяльності транснаціональних корпорацій. Тенденції розвитку транснаціональних (міжнародних) корпорацій. Основні причини розростання міжнародних компаній. Фактори, що визначають особливості управління фінансами корпорацій, які діють на території кількох країн. Підвищення фінансового ризику і складність управління фінансами в міжнародних компаніях. Засоби хеджування валютних ризиків. Планування капітальних вкладень у транснаціональних корпораціях.

2

Разом

36

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.