Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Роб[1].пр. удоск 08.09.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
30.04.2019
Размер:
509.44 Кб
Скачать

ЗАТВЕРДЖУЮ

Перший проректор

Н.СИТНИК

« 31 » 08 2011р.

робоча ПРОГРАМА

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Банківські операції ”

для студентів, які навчаються за галуззю знань

0305 „ Економіка та підприємництво ”

за напрямами підготовки

6.030509 „ Облік і аудит ”,

6.030502 «Економічна кібернетика»

освітньо-кваліфікаційного рівня „бакалавр ”

Денна форма навчання

ЛЬВІВ – 2011

УДК 657.62:336

ББК 65.053

Банківські операції // Робоча програма навчальної дисципліни. – ЛДФА, Львів: Видавництво ВТЗНВ, 2011. – 32 с.

Розробники:

Олейнюк Р.Є. к.е.н., в.о.доц., кафедри фінансів суб’єктів господарювання

Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри фінансів суб’єктів господарювання (протокол №1 від 31.08.2011р.) як програму підготовки бакалаврів галузі знань 0305 „Економіка та підприємництво” за напрямом підготовки 6.030509 „ Облік і аудит ” і 6.030502 «Економічна кібернетика»”, складеної на основі освітньо-професійної програми підготовки бакалавра, розробленої науково-методичною комісією Міністерства освіти і науки України та Київським національним економічним університетом ім. Вадима Гетьмана у 2010 р.

Погоджено:

Заступник завідувача кафедри

з начально-методичної роботи в.о. доц. Ясіновська І.Ф.

Завідувач кафедри

фінансів суб′єктів господарювання проф. Васьківська К.В.

ББК 65.053

1. Пояснювальна записка

Розбудова ринкової економіки в Україні висунула на передній край економічної науки та практики дослідження та вивчення сутності та механізмів функціонування категорій “банки”, “гроші”, “кредит”. На їх використанні ґрунтується більшість інструментів ринкового регулювання. З урахуванням закономірностей функціонування грошей і грошового ринку, банків, банківської системи формується економічна політика держави взагалі і грошово-кредитна політика центрального банку зокрема, здійснюється державне регулювання всіх сфер економічного життя суспільства.

Предмет навчальної дисципліни

Предметом навчальної дисципліни «Банківські операції» виступає діяльність комерційних банків, пов’язана із здійсненням операцій та наданням послуг юридичним та фізичним особам.

Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета дисципліни – вивчення основних ланок банківської діяльності, пов’язаних з кредитно-розрахунковим обслуговуванням суб’єктів господарської діяльності, фінансуванням інвестицій та наданням своїм клієнтам інших послуг.

Завдання дисципліни визначається вимогами до професійної підготовки бакалаврів за напрямами підготовки «Облік та аудит» та «Економічна кібернетика», а також місцем дисципліни у навчальному плані. Дисципліна відноситься до базових теоретичних предметів, на якому ґрунтується вивчення прикладних курсів.

Завдання дисципліни – дати майбутнім фахівцям знання щодо сутності та механізму функціонування таких категорій як банківська система, банк, види банківських операцій і прищепити вміння, навички виконувати конкретну роботу, пов’язану із співпрацею з комерційними банками.

Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі

Навчальна дисципліна “Банківські операції” посідає важливе місце у навчальному процесі, оскільки дає методичні знання і практичне вміння виконувати найбільш поширені банківські операції. Дисципліна вивчається після вивчення дисциплін “Політична економія”, “Гроші і кредит”, “Фінанси”, передує вивченню дисциплін “Економіка підприємства”, “Фінансовий ринок”.

Вимоги до знань та умінь

а) знати:

  • сутність та види банківських операцій в Україні;

  • порядок заснування та організації діяльності комерційних банків;

  • методики проведення основних прогресивних видів банківських операцій та послуг, а також методики формування ресурсів банків.

б) уміти:

  • аналізувати прибутковість та фінансову стійкість банку;

  • розробляти та вирішувати питання практики співпраці із банківськими установами в умовах розвиненої ринкової економіки.

Опанування навчальної дисципліни повинно забезпечувати необхідний рівень сформованості вмінь:

Назва рівня сформованості вміння

Зміст критерію рівня сформованості вміння

1. Репродуктивний

Вміння відтворювати знання, передбачені даною программою

2. Алгоритмічний

Вміння використовувати знання в практичній діяльності при розв’язуванні типових ситуацій

З. Творчий

Здійснювати евристичний пошук і використовувати знання для розв’язання нестандартних завдань та проблемних ситуацій

В зв’язку із змінами законодавчих, нормативних та інструктивних матеріалів необхідно використовувати нові матеріали, зокрема, постанови Кабінету Міністрів України, нормативні документи Національного банку України, періодичних видань з питань економіки.

Навчальна програма складена на 4 кредити.

Форми контролю – заліковий модуль, залік.

Опис предмета навчальної дисципліни «Банківські операції»

Характеристика навчальної дисципліни

Шифр та назва галузі знань

0305 „Економіка та підприємництво”

Освітньо-кваліфікаційний рівень „бакалавр”

Банківські операції” – вибіркова дисципліна циклу професійної та практичної підготовки

Курс: 3, Семестр: 5,6

Напрям підготовки

Кількість кредитів

Кількість годин за ОПП

Кількість аудиторних годин

Лекції

Семіна-рські/

практи-чні

Заліки по модулях

Само-стійна робота

ІНДЗ

НШ

ECTS

6.030509 „ Облік і аудит ”.

6.030502 «Економічна кібернетика»

2,5

4

144

54

36

16

2

60

30

6.030509 „ Облік і аудит ”.

6.030502 «Економічна кібернетика»

Кількість

тижневих годин

Кількість змістових модулів

Кількість залікових модулів

Вид контролю

3

11

1

ПМК, залік

Методи навчання

лекції, семінарські заняття, самостійна робота, ІНДЗ (творчі завдання), робота в бібліотеці, Інтернеті, розв’язування задач та творчих завдань тощо

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.