Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Судова бухгалтерія 2011-2012 методич вечерн.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
10.11.2019
Размер:
968.19 Кб
Скачать

75

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Національний університет «Одеська юридична академія»

Криворізький факультет

Методичні вказівки

до проведення семінарських занять

з дисципліни «Судова бухгалтерія»

для вечірньої форми навчання

м. Кривий Ріг

2012 р.

Укладач:

К.ю.н, доцент кафедри

цивільно-правових дисциплін Міма І.В.

Рецензенти:

заступник директора з науково-методичної роботи,

доцент, к.і.н. Амарян М.Х.

К.ю.н., доцент кафедри

цивільно-правових дисциплін Бойченко Г.М.

Методичні вказівки для проведення семінарських занять

з дисципліни «Судова бухгалтерія»

вечірньої форми навчання

розглянуто і схвалено на засіданні кафедри

цивільно-правових дисциплін КФ НУ «ОЮА»

(протокол №______

від “____” ___________________20___ р. )

Передмова

Курс України на формування ринкових відносин у сфері господарювання значною мірою змінив правове положення підприємств. Змінюється значення обліку та оцінки результатів господарської діяльності як підприємств, так і підприємців. В умовах ринкової економіки роль обліку і оцінки суттєво зростає, оскільки завдяки ним приймаються рішення про зміни напрямів виробництва, його оновлення, переміщення капіталу відповідно до ринкової кон'юнктури. Вони залишаються необхідними елементами діяльності будь-якого підприємства.

Водночас кризові явища в економіці, криміналізація більшості її галузей у значній мірі є результатом прорахунків у правовому та організаційно-управлінському забезпеченні реформ. За цих умов, проблеми боротьби з економічною злочинністю набувають першочергового значення. Призупинити, локалізувати й подолати їх зможуть лише висококваліфіковані фахівці, на підготовку яких і розрахований цей підручник.

Сучасна правозастосовча практика свідчить про те, що важливою частиною професіональної компетенції юриста, у тому числі і працівників правоохоронних органів, є економіко-правові знання, вміння повно і правильно їх застосувати для захисту майна різних форм власності від злочинних посягань.

Радикальні зміни реформування бухгалтерського обліку, перехід його на міжнародні стандарти, а також суттєве оновлення законодавчої та нормативної бази зумовило необхідність вивчення курсу “Судова бухгалтерія”.

Визначаються можливості використання спеціальних знань з бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності працівниками контролюючих та правоохоронних органів, зокрема Державної служби боротьби з економічною злочинністю, працівниками підрозділів податкової міліції, слідчими, дільничними інспекторами міліції у практичній діяльності по захисту державного і громадського майна від злочинних посягань. Вивчення проблем діяльності органів внутрішніх справ щодо попередження та виявлення корисливих злочинів, що скоюються в агропромисловому комплексі, торгівлі, промислових та будівельних організаціях, у процесі приватизації державного майна, у банківській діяльності, сфері оподаткування, а також з питань використання економіко-правового аналізу в правозастосовчій практиці. У роботі достатньо повно використані результати досліджень, визначено основні напрямки роботи по попередженню злочинів в економічній сфері, розроблено галузеві методики використання обліково-бухгаптерських документів при виявленні та розслідуванні корисливих злочинів у різних сферах економіки.

У процесі роботи над семінарським завданням необхідно використовувати закони України, укази Президента, декрети та постанови Кабінету Міністрів, відомчі нормативні акти, які регулюють діяльність суб'єктів господарювання та державних контролюючих органів.

Необхідність вивчення судової бухгалтерії у вищих юридичних навчальних закладах випливає із завдань, дисципліни, які полягають у:

• всебічному сприянні розвитку економіки України шляхом зміцнення державної законності у всіх сферах господарювання;

• виявленні та усуненні причин та умов, що сприяють скоєнню злочинів в галузях економіки;

• забезпеченні виконання завдань кримінального судочинства;

• розробці галузевих методик виявлення та розслідування розкрадань та інших корисливих правопорушень;

• забезпеченні правильного використання спеціальних економічних знань при призначенні і проведенні судово-бухгалтерської експертизи та документальної ревізії за ініціативою правоохоронних органів.

Крім того, необхідність вивчення судової бухгалтерії працівниками органів внутрішніх справ визначається тим, що економіко-правова інформація, безумовно, може бути використана для:

• оцінки стану оперативної обстановки на об'єктах, оперативного обслуговування;

• визначення об'єктів першочергового оперативного обслуговування;

• організації і проведення оперативно-розшукових та профілактичних заходів;

• прийняття управлінських рішень;

• цілеспрямованої роботи із джерелами оперативної інформації;

своєчасного виявлення і всебічного розслідування корисливих злочинів, які скоюються на підприємствах будь-яких форм власності.

Судову бухгалтерію як комплексну дисципліну структурно можна поділити на три частини. У першій частині висвітлюються основні положення судової бухгалтерії та основи бухгалтерського обліку. У другій частині наводяться особливості обліку та галузеві методики використання документів при виявленні та розслідуванні корисливих злочинів. Третя частина присвячена використанню спеціальних економічних та бухгалтерських знань при виявленні та розслідуванні корисливих злочинів, а саме під час проведення ревізії та судово-бухгалтерської експертизи за ініціативою органів дізнання та попереднього слідства

Студенти повинні враховувати, що конспектування літератури не повинне носити характер механічного переписування. Літературне джерело треба обов’язково заздалегідь прочитати, не конспектуючи. Потім потрібно “пробігти” очима текст і занотувати цікаві фрагменти у вигляді цитат або своїми словами, посилаючись кожного разу на сторінку. Важливо, щоб законспектований матеріал незалежно від його обсягу, був достатній за смисловим змістом і логічно завершений.

Вирішуючи практичне завдання, потрібно давати відповіді на поставлені питання, повні й обґрунтовані як нормативно, так і логічно. Потрібно уважно розібрати всі елементи задачі. Логічному і нормативному обґрунтуванню повинен відповідати кожен висновок, зроблений при відповіді на те або інше питання, і кінцевий, і проміжний. Не можна робити висновків, що лише фіксують порушення закону. Треба обов’язково показати наслідки такого порушення і способи встановлення порушених прав.

При використанні судової практики необхідно пам’ятати, що самі по собі постанови Пленуму Верховного суду України не місять норм права. Вони тільки дають їх офіційне тлумачення. Тому, посилаючись при вирішенні задачі на постанову Пленуму, необхідно вказувати, про яку саме норму права йдеться.

Студент повинен добре знати Конституцію України, а також основні нормативно правові акти, що регулюють сферу судово-бухгалтерської експертизи.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.