Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Судова бухгалтерія

.doc
Скачиваний:
8
Добавлен:
10.02.2016
Размер:
38.4 Кб
Скачать

ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

ПО СУДОВІЙ БУХГАЛТЕРІЇ

на 2012-2013 н.р.

Тема 1. Правові основи організації бухгалтерського обліку і фінансової звітності.

 1. Поняття, предмет, принципи бухгалтерського обліку і фінансової звітності. Методи бухгалтерського обліку.

 2. Фінансова звітність за законодавством України. Мета і якісні характеристики фінансової звітності. Розкриття інформації у фінансовій звітності.

 3. Правові основи організації і ведення бухгалтерського обліку і фінансової звітності. Органи,що здійснюють бухгалтерський облік і фінансову звітність

 4. Форми ведення бухгалтерського обліку і порядок відображення господарських операцій. Регістри бухгалтерського обліку.

 5. Порядок ведення бухгалтерського обліку і представлення фінансової звітності. Обов’язки головного бухгалтера

 6. Способи виправлення помилкових записів у бухгалтерських регістрах і в аналітичному обліку. Порядок виправлення помилок і змін у фінансових звітах.

Тема 2. Характеристика рахунків бухгалтерського обліку (за планом рахунків).

 1. Поняття і призначення плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій. Структура побудови плану рахунків.

 2. Характеристика активних рахунків, пасивних рахунків і активно-пасивних рахунків.

 3. Характеристика рахунків класу 1 та 2, їх зміст, призначення і порядок відображення господарських операцій.

 4. Характеристика рахунків класу 3 та 4, їх зміст, призначення і порядок відображення господарських операцій.

 5. Характеристика рахунків класів 5-6, їх зміст, призначення і порядок відображення господарських операцій.

 6. Характеристика рахунків класу 7,8 ,9 їх зміст, призначення і порядок відображення господарських операцій.

 7. Характеристика рахунків класу 0, його зміст, призначення і порядок відображення господарських операцій.

Тема 3. Порядок ведення бухгалтерського обліку основних засобів і нематеріальних активів.

 1. Поняття основних засобів та порядок обліку надходження основних засобів. Структура основних засобів.

 2. Переоцінка основних засобів. Порядок і способи дооцінки й уцінки основних засобів.

 3. Поняття амортизації основних засобів. Методи нарахування амортизації основних засобів.

 4. Поняття нематеріальних активів; поняття їх розробки. Класифікація нематеріальних активів по групах. Визначення вартості нематеріальних активів.

 5. Порядок переоцінки нематеріальних активів.

 6. Нарахування амортизації нематеріальних активів; облік зменшення корисності нематеріальних активів і вибуття нематеріальних активів.

Тема 4. Бухгалтерський облік запасів. Виробничі запаси

 1. Поняття і структура запасів. Синтетичний і аналітичний облік виробничих запасів. Облік надходження виробничих запасів на склад.

 2. Порядок відпуску і списання виробничих запасів на виробництво. Оцінка вибуття запасів; оцінка запасів на дату балансу.

 3. Порядок реалізації виробничих запасів.

 4. Характеристика малоцінних та швидкозношувальних предметів і особливості їхнього обліку. Відмінність малоцінних та швидкозношувальних предметів від малоцінних необоротних матеріальних активів.

Тема 5. Облік заробітної палати

 1. Характеристика основної і додаткової заробітної плати. Форми оплати праці.

 2. Порядок нарахування заробітної плати. Нарахування «на» заробітну плату. Відрахування «з» заробітної плати. Податок на доходи фізичних осіб (Податковий кодекс України). Єдиний соціальний внесок.

 3. Облік виплаченої і депонованої заробітної плати

 4. Фонди соціального страхування. Допомоги з тимчасової непрацездатності (кореспондуючі рахунки і перелік типових документів). Облік допомоги з тимчасової непрацездатності.

Тема 6. Облік наявного грошового обігу. Облік безготівкових розрахунків.

 1. Поняття грошового обігу. Поняття касових операцій та безготівкових розрахунків.

 2. Порядок ведення касової книги і збереження грошей. Контроль за дотриманням касової дисципліни. Обов’язки касира по прийому, видачі грошей, їх збереженню та контролю за оформленням касових документів

 3. Форми безготівкових розрахунків у господарському обороті країни та їх документальне оформлення.

 4. Поняття і класифікація дебіторської заборгованості.

Тема 7. Облік витрат діяльності виробничого підприємства. Доходи та прибуток підприємства

 1. Поняття витрат на підприємстві. Класифікація витрат на виробництво та за статтями витрат

 2. Які витрати підприємства можна віднести до витрат. Облік витрат на підприємстві

 3. Собівартість продукції та калькулювання собівартості продукції.

 4. Витрати за цільовим призначенням та загальновиробничі витрати. Спосіб їх включення до собівартості продукції (робіт, послуг).

 5. Поняття доходу та прибутку на виробництві. Порядок визначення та облік доходу та прибутку на підприємстві.

 6. Податок на прибуток підприємства. Порядок нарахування та сплати.

Тема 8. Поняття та задачі судової бухгалтерії. Предмет і метод судово-бухгалтерської експертизи. Організація провадження судово-бухгалтерської експертизи

 1. Поняття та задач судової бухгалтерії

 2. Предмет і задачі судово-бухгалтерської експертизи. Об’єкти судово-бухгалтерської експертизи. Методи та загальнонаукові методичні прийоми судово-бухгалтерської експертизи.

 3. Порядок організації і структура органів, які виконують судово-бухгалтерську експертизу.

 4. Порядок призначення і проведення судово-бухгалтерської експертизи. Права й обов’язки експерта-бухгалтера.

 5. Прийоми дослідження даних бухгалтерського обліку. Форми приховання зловживань у бухгалтерському обліку. Практичне дослідження документа

 6. Особливості дослідження експертом-бухгалтером деяких матеріалів справи (актів документальних ревізій, відомостей інвентаризації, звітів, показань свідків і обвинувачуваних, висновків експертів в інших галузях знань) та інших матеріалів.

 7. Інформаційне забезпечення судово-бухгалтерської експертизи. Інформаційні носії і порядок їхнього використання в судово-бухгалтерській експертизі.

 8. Структурна побудова висновку експерта-бухгалтера. Оцінка і використання висновку судово-бухгалтерської експертизи слідчим і адвокатом та в суді. Призначення додаткової і повторної експертиз.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.