Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Аграрне_КМС_оконч.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
09.11.2019
Размер:
562.69 Кб
Скачать

2.2.5. Організація самостійної роботи

Самостійна робота студента є однією з важливих форм організації навчання, яка спрямована на оволодіння навчальним матеріалом у вільний від аудиторних занять час. При самостійній роботі завдання виконуються студентом під керівництвом викладача, але без його безпосередньої участі.

При вивченні курсу аграрного права самостійна робота студента складається з наступних видів та форм.

Види самостійної роботи студентів:

    1. Самостійна робота, яка спрямована на підготовку до семінарських та практичних занять.

    2. Самостійна пошуково-аналітична робота.

Форми самостійної роботи студента:

    1. Опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу.

 1. Вивчення окремих тем або питань, що передбачені для самостійного опрацювання.

 2. Підготовка до виступів на семінарських заняттях.

 3. Підготовка до практичних занять.

 4. Систематика вивченого матеріалу курсу перед написанням модулів та іспитом.

 5. Виконання індивідуальних завдань.

Самостійна робота, яка спрямована на підготовку до семінарських та практичних занять.

Така робота проводиться протягом семестру, а її зміст визначається робочою програмою курсу. Відповідні завдання містяться у теоретичній та практичній частинах плану до кожного аудиторного заняття. Студент має бути здатним виконати будь-яке завдання відповідної теми. При цьому кожний студент письмово виконує по одному завданню з практичної частини плану з урахуванням того, що до заняття повинні бути виконані всі завдання, а кожне завдання виконується рівною кількістю студентів. При виконанні завдань доцільно використовувати матеріали підручників, монографій, публікації в періодичних виданнях, збірники документів, ресурси мережі Інтернет, а також відповідні нормативно-правові акти.

Перевірка виконання завдань відбувається на занятті шляхом спільного обговорення, у ході якого можуть бути поставлені питання, зроблені зауваження та пропозиції, надані відповіді на них.

Самостійна пошуково-аналітична робота.

Цей вид самостійної роботи полягає у виконанні індивідуальних завдань. З курсу аграрного права студентам запропоновані наступні види індивідуальних завдань:

 • Інформаційна самостійна робота, яка представляє собою опрацювання довідників, фахових журналів, Інтернет-сайтів тощо, спрямованих на дослідження певних питань стосовно сільськогосподарської діяльності з метою виконання поставленого завдання.

 • Графічна робота, яка представляє собою вирішення конкретного практичного навчального завдання з використанням відомого, а також самостійно вивченого матеріалу, оформленого у графічний матеріал.

 • Реферати та аналітичні огляди, які спрямовані на поглиблення та розширення теоретичних знань студентів з окремих питань теми. Підготовка рефератів та аналітичних оглядів передбачає самостійний пошук джерел інформації з їх глибоким аналізом та самостійними висновками.

Перераховані види самостійної пошуково-аналітичної роботи є для студентів добровільними і виконуються у межах питань відповідної теми дисципліни. Конкретний вид та напрямок такої самостійної роботи узгоджується з викладачем за поданням студента.

Виконання одного з різновидів самостійної пошуково-аналітичної роботи звільняє студента від виконання теоретичних та практичних завдань з даної теми дисципліни.

Обов’язковим видом самостійної пошуково-аналітичної роботи студента з курсу аграрного права є підготовка довідника для одного з суб’єктів сільськогосподарської діяльності.

Метою самостійної пошуково-аналітичної роботи студентів є формування практичних умінь і навичок з юридичного обслуговування суб'єктів господарювання у сфері сільського господарства.

Ця робота студентів функціонально підрозділяється на основну і додаткову. В основну частину входять чотири завдання з дисципліни «Аграрне право» і три додаткових завдання за дисциплінами «Екологічне право» і «Господарське право». При тому що підготовка довідника проводиться як колективна форма навчання, виконання завдань розраховане на кожного студента індивідуально.

Довідник готується для одного з наступних суб'єктів аграрного господарювання: сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу; фермерського господарства; сільськогосподарського акціонерного товариства; сільськогосподарського ТОВ; сільськогосподарського виробничого кооперативу; приватного сільськогосподарського підприємства; підсобного господарства ДМЗ; сільськогосподарського ТОВ, що займається рослинництвом; особистого селянського господарства; сільськогосподарського акціонерного товариства, що займається тваринництвом.

Зміст довідника включає наступні розділи:

Вступ

 1. Послідовність дій.

 2. Порівняльний аналіз ситуації.

 3. Аграрно-договірні зобов'язання: проект договору.

 4. Таблицю: відповідальність за порушення аграрного законодавства.

 5. Адресний запит на консультацію за одним з перерахованих питань.

 1. Підготовка юридичної консультації з одного з перерахованих питань стосовно зазначених суб'єктів господарювання.

 2. Пошук в матеріалах періодичної преси або судовій практиці опис правовідносин, учасником яких є сільськогсподарське підприємство. Письмово аргументувати форму його участі в даних правовідносинах.

У вступі необхідно дати поняття і коротку характеристику обраного аграрного товаровиробника, його переваги і недоліки як організаційної форми господарювання.

При підготовці першого завдання необхідно на основі положень нормативно-правових актів указати послідовність дій юрисконсульта чи суб'єкта аграрного підприємництва у сфері сільського господарства. При цьому варто виділити основні етапи, їхні терміни, а також перерахувати документи, що готуються. Завдання розраховане на вироблення у студентів навичок аналізу положень законодавства і виділення на його основі порядку конкретних дій для досягнення бажаної мети.

У наступний частині довідника на основі раніше отриманих знань проводиться аналіз аграрних правовідносин виробників сільськогосподарської продукції при здійсненні своєї статутної діяльності. Студенти вчаться на основі порівняльного аналізу вибирати найбільш прийнятний варіант із декількох наявних.

Підготовка третього завдання пов'язана з розробкою проектів договорів у сфері сільського господарства: з матеріально-технічного забезпечення товаровиробників, з реалізації товаровиробниками виробленої сільськогосподарської продукції, з надання суб'єктам аграрного виробництва послуг і т.д. Договір повинен містити всі основні умови відповідного виду договору, а також особливості, пов'язані з метою його використання. З урахуванням напрямків діяльності сільськогосподарського підприємства повинні бути конкретизовані, зокрема, предмет договору (найменування, кількість, якість), терміни виконання договірних зобов'язань у залежності від предмета договору, способи забезпечення виконання таких зобов'язань, відповідальність за порушення умов договору. Це завдання спрямоване на вироблення в студентів навичок і умінь зі складання договорів, які використовуються в АПК.

У четвертому завданні необхідно вказати відповідальність, що настає за порушення аграрного законодавства. Студентам потрібно проаналізувати види і підстави відповідальності, нормативні акти, що встановлюють різні види відповідальності для суб'єктів аграрного господарювання і їх посадових осіб при порушенні ними вимог аграрного законодавства, а також санкції, що будуть застосовуватися. На основі отриманих даних потрібно заповнити таблицю за формою зазначеною в завданні, що розраховано на розвиток у студентів навичок і умінь класифікувати правопорушення в аграрному праві стосовно конкретного суб'єкта і застосовувати законодавство для захисту прав і інтересів працівників, суб'єктів господарювання в АПК.

При виконанні п'ятого завдання необхідно підготувати запит до компетентного органу по одному з питань застосування господарського права. Орган для звернення обирається студентами самостійно з урахуванням характеру запиту, що повинний бути викладений таким чином, щоб одержати максимум інформації. Виконуючи дане завдання, студенти навчаються формулювати запити з питань застосування законодавства, які їх цікавлять.

Виконання шостого завдання пов'язано з підготовкою консультації з питань застосування екологічного законодавства. Консультація повинна повно розкривати поставлені питання і давати рекомендації по вибору варіанта поведінки, що відповідає положенням нормативно-правових актів. Завдання спрямоване на засвоєння екологічного законодавства, і на його основі формування уміння готувати юридичні консультації по вирішенню проблем, що виникають на практиці.

При виконанні сьомого завдання необхідно знайти в матеріалах періодичної преси або судовій практиці опис правовідносин, учасником яких є аграрне підприємство, з додаванням ксерокопії публікації. Крім цього, вказати вид відносин і форму участі суб'єкта в даних відносинах.

Довідник готується на аркушах формату А4 в окремому швидкозшивачі з наступною структурою: титульний лист (Додаток 1), зміст (Додаток 2), основна частина, що включає виконані завдання за розділами.

Для виконання самостійної пошуково-аналітичної роботи студенти кожної академічної групи поділяються на три підгрупи, одна з яких виконує завдання за дисципліною «Аграрне право». Підгрупа одержує завдання для одного з зазначених суб'єктів аграрного підприємництва, вибір якого здійснюється під керівництвом викладача з приведеного переліку.

Робота з підготовки довідника виконується згідно з графіком, доведеним до відома студентів на перших заняттях, і повинна бути завершена до 15 грудня поточного навчального року (Додаток 3).

Виконання завдань цієї роботи, термін яких минув до моменту проведення рубіжного контролю, є обов'язковою умовою атестації студента.

Контроль виконання завдань з підготовки довідника здійснюється шляхом перевірки викладачем підготовлених студентами частин довідника або за його дорученням самими студентами з інформацією про хід виконання на практичних заняттях.

Виконання самостійної пошуково-аналітичної роботи є обов'язковою умовою допуску до здачі іспиту і важливим складовим у формуванні рейтингової оцінки з дисципліні.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.