Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Аграрне_КМС_оконч.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
09.11.2019
Размер:
562.69 Кб
Скачать

ВСТУП

Україна розвивається як аграрно-промислова держава. Сільськогосподарське виробництво є однією з провідних і важливих складових української економіки, яке спрямоване на забезпечення продовольчої безпеки держави.

З перших років набуття Україною незалежності розпочалася аграрна реформа, в результаті якої розширився суб’єктний склад сільськогосподарських товаровиробників, з’явилися нові об’єкти аграрних відносин, більш детальне регулювання отримали певні напрямки сільськогосподарської діяльності.

Проведення аграрної реформи забезпечувалося прийняттям великої кількості законодавчих та підзаконних нормативних актів, якими регулюються аграрні відносини. На сьогоднішній день всі ці акти формують розгалужену систему аграрного законодавства і складають основу аграрного права України.

Аграрне право визначається як сукупність правових норм, що регламентують аграрні суспільні відносини, тобто відносини з безпосереднього виробництва сільськогосподарської продукції, її переробки та реалізації з метою задоволення суспільних потреб у харчових продуктах та сировині для багатьох галузей національної промисловості.

Аграрне право України є комплексною, спеціалізованою й інтегрованою галуззю права і складає невід’ємну частину національного права України.

Визначена вище мета сільськогосподарської діяльності, участь аграрних товаровиробників у широкому колі суспільних відносин, взаємодія з іншими суб’єктами господарювання, наявність розгалуженої системи аграрного законодавства та інші чинники зумовлюють необхідність вивчення аграрного права в межах окремої навчальної дисципліни.

Навчальна дисципліна «Аграрне право» - це сукупність правових знань стосовно господарських, організаційних, земельних, трудових та інших відносин, які мають місце в процесі виробництва, переробки та реалізації сільськогосподарської продукції різними суб’єктами господарювання та громадянами. Ці знання є необхідними при підготовці спеціалістів з вищою юридичною освітою для набуття практичних умінь щодо правового обслуговування конкретної галузі економіки.

Зміст учбової дисципліни «Аграрне право» визначається змістом галузевої юридичної науки, галузі права та галузі законодавства, яке слугує основним підґрунтям для формування комплексу систематизованих знань, навичок та вмінь студентів-юристів.

Програма курсу «Аграрне право» побудована за вимогами кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих учбових закладах і узгоджена зі структурою змісту навчального курсу. Програма складається з трьох частин – загальної, особливої та спеціальної. У загальній частині вивчаються основоположні інститути аграрного права. В особливу частину включено правову характеристику правовідносин сільськогосподарських товаровиробників, в які вони вступають в процесі виробництва, переробки та реалізації сільськогосподарської продукції. Спеціальна частина аграрного права присвячена знайомству з аграрним правом зарубіжних країн.

Основними завданнями цього курсу є:

а) вивчення загальнотеоретичних понять і категорій аграрного права;

б) засвоєння методики правового аналізу норм аграрного права;

в) вироблення практичних навичок та вмінь щодо застосування аграрного законодавства.

Одним з основних елементів кредитно-модульної системи є самостійна робота студентів (СРС). Вона призначена для вироблення у студентів уміння самостійно застосовувати теоретичні знання в практичній роботі, навиків аналітичного підходу при ухваленні рішень щодо конкретних фактичних ситуацій. Метою самостійної роботи студентів є відпрацьовування і закріплення практичних навичок та вмінь щодо юридичного обслуговування суб’єктів господарювання у сфері сільського господарства.

Навчально-методичні матеріали з курсу «Аграрне право» складаються з наступних розділів: робочої програми, яка включає навчальну програму, перелік нормативно-правових актів та літератури, плани семінарських занять, матеріали щодо організації самостійної роботи студента, інформацію стосовно поточного, модульного і підсумкового контролю, контрольних питань для підсумкового контролю знань, прикладів завдань, тематики курсових, дипломних та магістерських робіт.

РОБОЧА ПРОГРАМА навчальної дисципліни

«Аграрне право»

2. сТРУКТУРА ТА ЗМІСТ РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ

2.1. Складові робочої програми

1. Вступ.

2. Навчальна програма курсу. Література.

3. Модульне планування.

4. Плани семінарських занять.

5. Організація самостійної роботи.

6. Організація поточного, модульного, підсумкового контролю.

2.2. Зміст розділів робочої програми

2.2.1. Вступ

1. Опис

Навчальна дисципліна «Аграрне право» спрямована на вивчення студентами спеціальності «Правознавство» основних інститутів сучасного аграрного права, вироблення навиків щодо правового аналізу норм аграрного законодавства для його застосування в конкретних життєвих ситуаціях. Обсяг знань, які повинен вивчити студент, послідовність вивчення навчального матеріалу, технологія оцінювання знань студентів визначаються робочою програмою, яка складається з наступних розділів.

Розділ «Навчальна програма курсу. Література» містить короткий опис кожної теми, перелік нормативно-правових актів та рекомендованої літератури для успішного вивчення курсу «Аграрне право».

У розділі «Модульне планування» розташована інформація про розподіл навчального часу за заліковими модулями, змістовними модулями та темами, що входять до цих модулів.

У розділі «Плани семінарських та практичних занять» приведено орієнтовний перелік питань та завдань до кожного заняття курсу. Вивчення аграрного права, окрім лекцій, передбачає проведення занять, які поєднують у собі елементи семінарських та практичних занять. Семінарська частина такого заняття передбачає обговорення студентами питань з тем, визначених навчальною програмою, у формі бесіди, дискусії, заслуховування рефератів та доповідей. На практичній частині заняття з аграрного права увага приділяється окремим теоретичним положенням дисципліни та формуванню вмінь і навичок їх застосування до конкретних життєвих ситуацій.

Розділ «Організація самостійної роботи» включає її види та форми, завдання для самостійної роботи, вимоги та рекомендації щодо їх виконання.

У розділі «Організація поточного, модульного, підсумкового контролю» приведено перелік видів навчальних робіт, які зобов’язаний виконати студент під час поточного контролю, опис модульних завдань, контрольні питання, що складають екзаменаційні завдання, критерії оцінювання завдань перелічених видів контролю.

2. Рівень

При вивченні дисципліни «Аграрне право» студент повинен використовувати знання таких навчальних дисциплін, як «Теорія держави та права», «Цивільне право», «Господарське право», «Трудове право» тощо. Відповідний зв'язок з названими та іншими юридичними дисциплінами обумовлений специфікою предмета аграрного права, оскільки в ньому безпосередньо або адаптовано використовуються норми галузей права, які вивчаються іншими юридичними дисциплінами. Зокрема, наявність у студентів достатніх знань стосовно фізичних та юридичних осіб як суб’єктів правовідносин, умов здійснення господарської діяльності, права власності та інших речових прав, правочинів, зобов’язань, договорів, правопорушень та юридичної відповідальності тощо, сприятимуть ефективному засвоєнню матеріалу курсу «Аграрне право».

Мета – визначення засад здійснення господарської діяльності у аграрній сфері, формування теоретичних і практичних знань у сфері аграрного права та законодавства.

Завдання:

  • Набуття вмінь щодо правової оцінки аграрних правовідносин.

  • Вироблення навичок по застосуванню аграрного законодавства для захисту прав та інтересів працівників сільського господарства, суб’єктів господарювання в агропромисловому комплексі.

  • Формування вмінь щодо надання юридичних консультацій суб’єктам господарювання з питань, пов’язаних зі здійсненням сільськогосподарської діяльності, договірними відносинами, захистом прав та інтересів, громадянам, які зайняті у сільськогосподарському виробництві.

3. Обов’язкова чи вибіркова дисципліна

Дисципліна за вибором ВУЗу

4. Викладацький склад

Старший викладач Павлюченко Юлія Миколаївна

5. Методика викладання, форми і методи навчання

Методика викладання: методика проблемного навчання, евристичне навчання, модульно-рейтингова система навчання.

Форми навчання: лекції, семінари, практичні заняття та ін.

Методи навчання: мозкові атаки, рольові ігри, дидактичні ігри та ін.

6. Мова

Українська, російська.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.