Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Шпори ПС.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
12.09.2019
Размер:
320 Кб
Скачать

3. Об`єкт оподаткування I податкова база.

Об`єктом оподаткування операцiй платника ПДВ є:

- постачальник товарiв та послуг , мiсце постачання яке знаходиться на митнiй територiï Украïни в т.ч. передачi у власнiсть об`єктiв застави та у фiн.лiзинг;

- ввезення товарiв i супутних послуг на терит. У-ни (iмпорт). До iмпотру прирiвнюється постачання в У-ну товарiв з митних складiв та магазинiв.

- вивезення товарiв за межi територiï У-ни (експорт). До експорту прирiвнюють постачання товарiв до митних складiв та магазинiв.

- мiжнароднi перевезення пасажирiв та багажу будь- яким видом транспорту.

База оподат-ння це оборот у вартiсному виразi до якого застосовується визначена законом ставка. База опод-ння операцiй з постачання товарiв та послуг визнач.за договiрними цiнами але не нище звичайних цiн з урахуванням загальнодержавних податкiв та зборiв , крiм ПДВ та акцизного податку на спирт, що викорис. Для виготовлення лiкiв.

Звичайнi цiни – це цiни, якi зазначенi в договорi для пов`язаних осiб звичайнi цiни не можуть бути нижчi справедливоï ринковоï цiни.

Пов`язаною особою вважаються родичi керiвникiв та власникiв пiдприємств, а також особи , що володiють не менше 20% акцiй пiд-ств. За таким же правелом визнач. звичайнi цiни при постачаннi товарiв чи послуг суб`єктом, якi не є платниками податку на прибуток пiд-ств.

Базою опод-ння товарiв, якi iмпортується на митну територiю У-ни , як резедентами так i не резидентами є загальна договiрна вартiсть , але не нище митноï вартостi з якоï були сплаченi податки i збори при митному оформленi включаючи акцизний податок та ПДВ за винятком ПДВ, що включає. в цiну товарiв та послуг згiдно з законом.

У разi постачання товарiв i послуг за регульованими цiнами базою опод-ння ПДВ є вартiсть товару за такими цiнами. У разi передачi об`єкту у фiн.лiзинг э договiрна цiна , але не нище цiни придбання такого об`єкту.

У разi постачання товарiв та послуг у межах бартерних операцiй натуральнiй виплатi зарплати, пердачi товарiв у межах платника для невиробничого використання , а також послуг пов`язаним особам чи суб`єкту , який не є платником ПДВ база опод-ння визнач. за договiрними цiнами, але не нищими звичайних.

Вартiсть тари, яка згiдно з умовами договору є зворотньою до бази опод-ння не включається, але якщо протягом 12 мiсяцiв з моменту надходження така тара не повернена то ïï вартiсть включається до бази опод-ння.

Для платникiв якi реалiзують вживанi товари здiйснюють комiсiйнi торгiвлi придбанi у неплатникiв ПДВ базою опод-ння є комiсiйна винагорода або позитивна рiзниця мiж цiною продажу та придбання при продажi транспорту для фiз.осiб договiрна цiна розраховується спецiально уповноваженими особами.

У випадку лiквiдацiï основних фондiв за самостiйним рiшенням платника або при перевезеннi такiх фондiв до не виробничих або при використаннi ïх в неоподаткованих операцiях або при передачi особи, яка не зареєстрована платником , базою опод-ння є звичайна цiна, але не нище балансовоï вартостi.

У разi коли платник здiйснює поставку товарiв пiд забезпечення ïх оплати векселем, базою опод-ння є договiрна цiна при цьому дисконти або знижки з номiналу векселя не враховується , а база опод-ння збiльшується за користування векселем.

Для послу, якi постачаються не резидентами на митнiй територiï У-ни базою опод-ння є договiрна цiна таких послуг з урахуванням податкiв i зборiв за винятком ПДВ,що включається до цiни товару у разi отримання послуг вiд нерезедента безоплатно- базою опод—ння є ïх звичайна цiна.

Вартiсть iмпортованих товарiв або послуг яка визнач. в iмпортованiй валютi перераховану в нацiональну валюту за курсом на день виникнення податкових зобов`язань.

База опод-ння при митному органi давальницькоï сировини або готовоï продукцiï отриманих в украïнських виконавцiв, як плата за надання послуг оподатковується за загальними правелами.

Якщо пiсля поставки товарiв або послуг вiдбувається будь – яка змiна компенсацiï ïх вартостi суми податкових зобов`язань i податкових кредитiв пiдлягають корегуванню.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.