Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
МАТЕРІАЛИ МЗН 1.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
28.08.2019
Размер:
1.2 Mб
Скачать

Змістовий модуль I

Психолого-педагогічні засади використання мультимедійних засобів навчання

Лекція №1

СУЧАСНІ МУЛЬТИМЕДІЙНІ ЗАСОБИ НАВЧАННЯ, ЇХ МІСЦЕ І РОЛЬ У ФОРМУВАННІ ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

План лекції

1. Освітнє середовище та його структура

2. Сучасні моделі реалізації освітнього середовища

3. Дидактичні функції освітнього середовища

4. Організаційно-мультимедійні та ергономічні умови функціонування освітнього середовища

Ключові слова: освітнє середовище, дидактичні функції, мультимедійні засоби навчання, телекомунікаційної освітньої мережі , навчально-методичний комплекс, модель навчання.

1. Освітнє середовище та його структура

Сучасний етап розвитку освітньої системи в Україні характеризується широким Впровадженням нових технологій навчання, що базуються на використанні нетрадиційних методів та засобів навчання. Ефективність нових розробок, інтенсифікація навчального процесу, активізація діяльності учнів в значній мірі залежить від оволодіння учителями навичками роботи з технічними засобами навчання, умінні визначити місце цих засобів на уроці, уміння досягати з їх допомогою дидактичної, розвиваючої та пізнавальної мети процесу навчання.

Розглядаючи навчально-виховний процес під кутом зору використання в ньому освітніх технологій, можна говорити про створення умов для забезпечення можливості досягнення конкретних цілей навчання, котрі характеризують якість навчально-виховного процесу Якість навчально-виховного процесу залежить від багатьох факторів Досвід показує, що неабияку вагу серед них має правильно сформоване освітнє середовище, яке принципово неможливо побудувати без засобів навчання.

Говорячи про матеріальне відображення технічного прогресу на всіх етапах розвитку освіти, треба підкреслити появу принципово нових засобів навчання, які здатні формувати освітнє середовище. Найбільш суттєвою ознакою таких середовищ є те, що вони можуть функціонувати і як частина загального освітнього середовища. Остання їх властивість визначається опосередкованою присутністю в системі зовнішнього інтелекту, який реалізовано апаратно та програмно. Успішне досягнення педагогічних цілей використання інноваційних освітніх технологій можливе лише в умовах функціонування освітнього середовища, під яким будемо розуміти сукупність умов, що сприяють виникненню і розвитку процесів інформаційно-навчальної взаємодії між тим, хто навчається (тими, хто навчається), викладачем в рамках технології навчання, а також формуванню пізнавальної активності того, хто навчається, за умови наповнення компонентів середовища (різні види навчального, демонстраційного устаткування, програмні засоби і системи, учбово-наочні посібники і т.д.) предметним змістом визначеного навчального курсу [4,8].

Сучасне освітнє середовище складається із таких компонент:

матеріально-технічна складова освітнього середовища - це навчально-матеріальна база (кабінети і лабораторії з відповідним обладнанням, різні мультимедійні засоби навчання, включаючи комп'ютер та відеотехніку, засоби натурної наочності тощо) та навчально-методичний комплекс (навчально-методична література, дискеті носії з навчальними програмами комп'ютерної підтримки, атласи, плакати, діапозитиви і діафільми, кіно фрагменти і кінофільми, відеозаписи, друкований роздатковий матеріал тощо).

Ідейно-технологічна складова освітнього середовища визначається складно опосередкованими зв'язками з реальним світом, які формуються в процесі життєдіяльності людини (як на стихійному, так г на організованому рівнях пізнання), вона характеризує загальний "клімат" цієї діяльності. Зрозуміло, що на організованому рівні пізнання, тобто в процесі бінарної діяльності, спрямованої на об'єкт пізнання, коли вчитель допомагає учневі в подоланні труднощів (пояснює, показує, пригадує, натякає, доводить, об'єктивізує, радить, радиться, вислуховує, запобігає, співпереживає, стимулює, вселяє впевненість, зацікавлює, задає мотиви, надихає, захоплює, виявляє повагу, заохочувальну вимогливість тощо) пізнання, на обидві частини освітнього середовища спричинює визначальний вплив вибір і реалізація технології (чи технологій) навчання та державна політика в галузі освіти.

Окреслені компоненти освітнього середовища забезпечують виконання основних функцій:

виявлення, розкриття і розвиток здібностей і потенційних можливостей індивіда до творчої ініціативи;

створення умов для самостійного здобуття знань і їх якісного засвоєння; забезпечення автоматизації процесів обробки результатів навчання, у тому числі результатів просування в навчанні;

діагностика, управління та прогнозування індивідуальними здобутками тих, хто навчається.

Реалізація ідей створення адекватного для вимог сьогодення освітнього середовища можлива при наявності розвинутої навчально-матеріальної бази (НМБ). Для створення такої бази повинні бути розв'язані комплексні проблеми, а саме:

забезпечення закладів освіти сучасним обладнанням, що відповідає технічним, психолого-педагогічним і ергономічним вимогам, створення в масштабах країни (територіального регіону, області, району) системи сервісного обслуговування мультимедійних і програмних засобів;

створення розподіленої системи державних і локальних баз даних (серверів) і в перспективі баз знань навчального призначення;

створення телекомунікаційної освітньої мережі (у тому числі на основі супутникового зв'язку) навчального призначення регіонального й глобального масштабу (в межах країни).

У результаті розв'язання перерахованих проблем можуть бути створені різні варіанти НМБ, орієнтованої на використання інноваційних технологій навчання.

Наприклад:

1. Кабінет, навчальна аудиторія, до складу якого входять: мультимедійні засоби, комплект комп'ютерної /техніки, спеціалізовані меблі й оргтехніка, пристрої і засоби.

2. Лабораторія, призначена для проведення навчальних експериментально-дослідницьких робіт з використанням інноваційних технологій навчання

3. Засоби і пристрої, що забезпечують функціонування телекомунікаційної мережі (синтез комп'ютерних мереж і засобів телефонної мережі, телевізійний та супутниковий зв'язок) регіонального і глобального масштабу.

В усіх випадках необхідна наявність шкільної (локальної) інформаційної мережі, що забезпечує, по-перше, зв'язок між комп'ютерами, розташованими у кабінеті, та 20-ти і більше автономними ПЕОМ, розподіленими по інших шкільних кабінетах, і, по-друге, доступ до інформаційного банку даних центральної ПEOM розташованої в регіональному (чи районному) центрі (наприклад, при інформаційний центр ВНЗ або відділу ревіти), з можливістю зв'язку з глобальною мережею Інтернет.

Для поглибленого вивчення загальноосвітніх предметів з використанням навчального, демонстраційного устаткування, що функціонує на базі засобів інноваційних (в тому числі і комп'ютерних) навчальних технологій, доцільне створення спеціалізованої лабораторії, призначеної для проведення навчальної експериментально-дослідницької роботи. У такій лабораторії повинні бути створені умови для проведення демонстраційного і лабораторного шкільного експерименту в рамках досліджуваних основ наук, а також навчальної експериментально-дослідницької роботи на факультативних і позакласних заняттях.

Навчальне устаткування для кабінету або лабораторії засобів навчання доцільно добирати згідно вимог навчально-методичного комплексу (НМК) - системи засобів навчання, орієнтованих на використання інноваційних технологій навчання та навчально-методичних матеріалів. Склад НМК може варіюватися в залежності від педагогічних цілей. Використання НМК блокової структури можна з успіхом використовувати в процесі викладання інформатики й інших загальноосвітніх предметів, а також інтегрованих курсів.

Структура НМК включає в себе програмно-методичне забезпечення процесу викладання визначеного предмета (курсу);

засоби навчання для підтримки процесу викладання навчального предмета (курсу);

навчально-організаційні засоби, які включають себе програмні засоби і системи для формування культури навчальної діяльності та навчальне, демонстраційне устаткування, ПЕОМ);

технічне забезпечення для подання (презентації) навчальної інформації (див. рис. І).

Рис.1. Структура навчально-методичного комплексу

Засоби підтримки навчального процесу, навчально-організаційні засоби та мультимедійні засоби навчання утворюють систему дидактичних засобів навчання.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.