Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Плани практ_сам_лит.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
25.08.2019
Размер:
197.12 Кб
Скачать

Плани практичних, лабораторних занять з дисципліни ”Психологія обдарованої молоді“

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ МАГІСТРАНТІВ НА ПРАКТИЧНИХ, ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТТЯХ ДИСЦИПЛІНИ "ПСИХОЛОГІЯ ОБДАРОВАНОЇ МОЛОДІ"

Підсумкова контрольна робота за 1 модуль -0-10 б.; підсумкова контрольна робота за 2 модуль -0-10 б.; усна відповідь на практичному заняття – 0-1,5; виконання практичного завдання на лабораторному занятті – 1,5 б.; активна участь на практичному занятті – 0-2 б.

Змістовний модуль і. “Психологічні прояви обдарованості” практичне заняття № 1

ТЕМА: Обдарованість. Поняття про обдарованість.

Мета: Познайомити студентів з поняттям обдарованість; виховувати інтерес; розвивати пізнавальну активність.

ТЕОРЕТИЧНЕ ОБГОВОРЕННЯ:

1. Основні підходи до визначення обдарованості.

2. Поняття обдарованості, її соціальні та психологічні аспекти.

2.1. Основні підходи вчених до визначення поняття обдарованості.

3. Психологія дитячої обдарованості.

4. Методологічні і теоретичні основи дослідження загальної й творчої обдарованості.

5. Ознаки обдарованих в інтелектуальній сфері, сфері академічних досягнень, творчість (креативність).

6. Ранні прояви обдарованості.

ЛІТЕРАТУРА

Основна:

1. О.В. Зазимко. Основні теоретичні підходи до визначення обдарованості // Обдарована дитина.– № 8.– 1998.– С.5– 13.

2. Куліш Н.М. Соціально-психологічні аспекти роботи з обдарованими дітьми: Навчально-методичний посібник / Н. М. Куліш. – Полтава, 2004. – 68 с.

3. Моляко В.А. и др. Психология детской одаренности.- К.,1995.

4. Вартанова С. А. Проблема одаренности на современном этапе [Текст] / С. А. Вартанова // Прикладная психология и психоанализ. – 2007. – №3-4. – С.31–41.

5. Психология одаренности детей и подростков: Учеб. пособие для студ. высш. и сред. пед. учеб. заведений / Ю. Д. Бабаева, Н. С. Лейтес, Т. М. Марютина и др.; Под ред. Н. С. Лейтеса. – М.: Академия, 2000. – 336 с.

6. Щебланова Е. И. Психологическая одаренность школьников: проблемы, методы, результаты исследований и практики/ Е. И. Щебланова. – М.:МОДЭК, 2004. – С. 100-140.

Додаткова:

1. Ковальчук Т.Г.  Аналіз наукових підходів до вивчення творчості в зарубіжній та вітчизняній психології / Зб. наук. праць Інституту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України/ За ред. С. Д. Максименка. Т.ХІІ, част.5. – К., 2010. – С.172-182.

2.Матюшкин А.М. Концепция творческой одаренности// Вопросы психологии.– 1989.– № 6.– С.29–33.

3.Шумакова Н.Б. Развитие одаренности детей в младшем школьном возрасте// Новые исследования в психологии и возрастной физиологии.– 1991.– № 1.– С.45-50.

Законспектувати:

Моляко В.А. Проблемы психологии творчества и разработка подхода к изучению одаренности // Вопросы психологии.– 1994.– № 5.– C.86–95.

Практичне заняття № 2

Тема : Теоретико-концептуальні підходи до проблеми обдарованості.

Мета : Ознайомити студентів з основними поняттями з проблеми обдарованості; розвивати уміння працювати з лекційним матеріалом; виховувати цілеспрямованість, наполегливість.

ТЕРЕТИЧНЕ ОБГОВОРЕННЯ:

1. Основні поняття з проблеми обдарованості.

2. Загальні принципи класифікації обдарованості.

3. Характеристика типів і видів обдарованості.

ЛІТЕРАТУРА

Основна:

1. Гильбух Ю.З. Внимание: одаренные дети.– М.: Знание, 1990.

2. Куліш Н.М. Соціально-психологічні аспекти роботи з обдарованими дітьми: Навчально-методичний посібник / Н. М. Куліш. – Полтава, 2004. – 68 с.

3. Одаренные дети / Предис. В.М. Слуцкого.– М.: Прогресс,1991.

4. Психология одаренности детей и подростков: Учеб. пособие для студ. высш. и сред. пед. учеб. заведений / Ю. Д. Бабаева, Н. С. Лейтес, Т. М. Марютина и др.; Под ред. Н. С. Лейтеса. – М.: Академия, 2000. – 336 с.

Додаткова:

1.Виды одаренности // Обдарована дитина.– 2000.– № 3.– С.2–5

2. Зазимко О. В. Теоретичні засади визначення особистісних чинників розвитку обдарованості [Текст] / О. В. Зазимко // Обдарована дитина. – 2008. – №8. – С.2–7.

3. Завгородня О. В. До проблеми психологічної андрогінності художньо обдарованої особистості / О. В. Завгородня. – Актуальні проблеми сучасної української психології: Наукові записки Інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України/ За ред. Н. В. Чепелєвої. – Випуск 22. – К, 2002. – С. 78-86.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.