Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Плани практ.Ант.Ін 1сем..doc
Скачиваний:
10
Добавлен:
11.02.2016
Размер:
402.43 Кб
Скачать

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту україни

ПОЛТАВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ В.Г. КОРОЛЕНКА

Факультет філології та журналістики

Кафедра світової літератури

ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

САМОСТІЙНА РОБОТА

ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА

дисципліни

ІСТОРІЯ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

(АНТИЧНИЙ ПЕРІОД)

Галузь знань: 0203 Гуманітарні науки

Напрям підготовки: 6.020303 Філологія.

Мова та література (англійська; німецька)

Для студентів 1 курсу

(денна форма навчання)

Розробник: канд. філол. наук, доц. Тарасова Н.І.

Полтава

2013 - 2014 навчальний рік

ОПИС ПРЕДМЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Курс: 1

Напрям, спеціальність,

освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної

дисципліни

Кількість кредитів, ECTS: 3

Модулів: 4

Загальна кількість годин: 108

Тижневих годин: 2

Галузь знань:

0203 Гуманітарні науки

Напрям підготовки:

6.020303 Філологія. Мова і література (англійська; німецька)

Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр

Тип: обов’язкова

Рік підготовки: 1

Семестр: 1

Лекції: 16

Практичні: 24

Самостійна робота: 34

Індивідуальна робота: 34

Вид контролю: екзамен

Грецька література змістовий модуль I

Тема 1. Грецька література родового устрою, його розпаду - література періоду становлення полісів (з давнього часу – vі ст. До н. Е.).

Практичні заняття

Тематика і зміст

практичних занять

К-ть

год.

Література

Практичні заняття № 1-2

ТЕМА: Поеми Гомера ’’Іліада’’, ’’Одіссея’’ – вершина героїчного епосу.

Заняття №1

План

1.Героїчні поеми ’’Іліада’’ та ’’Одіссея’’– енциклопедія життя стародавніх греків.

2.Композиційні особливості поем.

3.Гуманістичний пафос ’’Іліади’’, осуд війни і жорстокості, співчуття до людського горя, поетизація героїзму та подвигу людини.

4.Казковий і побутовий елементи ’’Одіссеї’’, звеличення людського розуму, вина­хідливості та допитливості.

5.Твори Гомера у школі.

Завдання

1.Дібрати приклади, що ілюструють:

1.1.Перевагу зовнішніх характеристик поведінки над внутрішніми пережи­ваннями, загальних рис над індивідуальними.

1.2.Монументальність образів.

2.Записати в ’’Словники літературознавчих термінів’’ визначення нових термінів, наприклад:

Монументальність – величність, ґрунтовність, міцність.

3.На прикладах текстів поем пояснити віршовий розмір ’’гекзаметр’’.

Заняття №2

План

1.Головні та другорядні образи поем.

2.Епічний ідеал людини. Людські характери, що розкриваються у діях і в мовленні (Ахілл, Агамемнон, Гектор, Одіссей, Пріам, Нестор, Пенелопа, Андромаха та ін.).

3.Художня майстерність Гомера.

4.Гомер і Україна.

Завдання

1.Виписати цитати, що характеризують головні образи поем.

2.Дібрати приклади:

постійних епітетів.

розгорнутих порівнянь.

повторюваності описів.

гіпербол, що характеризують персонажів.

1.Боннар А. ’’Илиада’’ и гуманизм Гомера // Боннар А. Греческая цивилизация: В 3-х томах. – Ростов-на-Дону, 1994. – Т. 1. – С. 48-77.

2.Боннар А. Одиссей и море // Боннар А. Греческая цивилизация: В 3-х томах. – Ростов-на-Дону, 1994. – Т.1. – С. 78-94.

3.Дюрант В. Жизнь Греции. – М., 1997.

4.Лосев А. Ф. Гомер. – М., 1960.

5.Маркиш С. Гомер и его поэмы. – М., 1962.

6.Сахарный Н. Л. Гомеровский эпос. – М., 1976,

7.Содомора А. Гомер – батько поетів // Содомора А. Жива античність. – К., 1983. – С. 3-40.

8.Содомора А. Гомерова ’’Іліада’’ в перекладі Б. Тена // Всесвіт. – 1979. – №3.

9.Тен Б. Гомер на Україні // Всесвіт. – 1982. – № 12. – С.166-167.

10.Шталь И. В. ’’Одиссея’’ – героическая поэма странствий. – М., 1983.

11.Шталь И. В. Гомеровский эпос: Опыт текстологического анализа ’’Илиады’’. – М., 1975.

12.Шталь И. В. Худо-жественный мир гомеровского эпоса. – М., 1983.

13.Тарасова Н. І. Вивчення гомерівського епосу в середній школі // Вивчення світової літератури в школі: 3б. наук.-метод. матеріалів. – Полтава, 1996. – Вип. 7. – С. 20-27.

14.Тахо-Годи А. А., Лосев А. Ф. Мифологическое проис-хождение поэтического языка ’’Илиады’’ Гомера // Тахо-Годи А. А., Лосев А. Ф. Греческая культура в мифах, символах и терминах. – СПб, 1999. – С. 515-535.

Підручники

Практичне заняття № 3

Тема: Грецька лірика, її види.

План

1.Загальна характеристика лірики післягомерівського періоду.

2. Види грецької лірики.

3. Особливості декламаційної лірики

(Творчість Тіртея; Солона;

Архілоха).

4.Мелічна лірика. Сольна лірика (Творчість Алкея;

Сапфо; Анакреонта).

5. Хоровий мелос.

(Творчість Алкмана;

Піндара).

Завдання

1.У ’’Словник літературознавчих термінів’’ виписати визначення понять лірика, мелос, ямб, елегія, ембратерій, гномічна поезія, гімн, алкеєва строфа, анакреонтична лірика, трен, парфеній.

2. Проаналізувати 2-3 поезії (на вибір студента), визначивши:

тему; ідею проблематику;

особливості будови;

ліричний герой;розмір.

3. Дати відповідь на питання: ’’Як представлена давньогрецька лірика у програмі для загальноосвітньої школи?’’.

4.Підготуватися до контрольної роботи

(І модуль).

1.Античная литература. Греция: Антология: В 2-х ч. – М., 1989.

2.Боннар А. Греческая цивилизация: В 3-х т. – Ростов-на-Дону, 1992. – Т. 1.

3.История греческой литературы: В 3-х т./Под ред. С.И. Соболевского. – М., 1956-1960.

4.Античные писатели: Словарь. – СПб, 1999.

5.Знаменитые греки и римляне. – СПб, 1993.

6.Кто есть кто в античном мире: Справочник. – М., 1993.

7.. Шанин Ю.В. Олимпийские игры и поэзия эллинов: Гомер и классическая лирика VIII – V в.

8.Ярхо В., Полонская К. Античная лирика. – М., 1967.

9.Вересаев В.В. Эллинские поэмы. – М., 1963.

10.Ярхо В. Поэтическое «я» в древнегреческой лирике // Вопросы литературы. – 1988. – № 4. – С. 130-194.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.