Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
учебник-1 2011.docx
Скачиваний:
4
Добавлен:
24.04.2019
Размер:
1.71 Mб
Скачать

ЗМІСТ

Передмова………………………………………………………..

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 1

Предмет і методологія статистики, система показників

Тема 1. Методологічні основи статистики……………...

Тема 2. Статистичне спостереження…………………….

Тема 3. Зведення і групування статистичних даних……..

Тема 4. Узагальнюючі статистичні показники…………

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 2

Статистичні методи вивчення зв’язків і залежностей

Тема 5. Аналіз рядів розподілу. Аналіз концентрації, диференціації та подібності розподілу……………………

Тема 6. Статистичні методи вимірювання взаємозв’язків

Тема 7. Вибірковий метод………………………………

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 3

Статистичні методи вивчення динаміки і тенденцій розвитку

Тема 8. Аналіз інтенсивності динаміки………..…………

Тема 9. Аналіз тенденцій розвитку ……………………….

Тема 10. Індексний метод……….……………………….

Тема 11. Подання статистичних даних: таблиці, графіки, карти….….…………………………….…………………

Основні поняття та терміни статистики….……………………

Учені-статистики………………………………………………..

Програмні питання з модуля "Статистика" для підготовки до іспиту та заліку.............................................................................

Література...……......……………………………………………

Додаток..........................................................................................

4

6

11

19

40

66

82

97

115

138

156

179

188

211

215

218

220

Передмова

Статистика завжди була й залишається необхідним та ефективним інструментом державного управління. Одночасно вона є наукою, що досліджує кількісний бік масових явищ, виявляє конкретні закономірності. Виконуючи найрізноманітніші функції збирання, систематизації й аналізу даних, що характеризують економічний і соціальний розвиток суспільства, статистика відіграє роль головного постачальника фактів для управлінських, науково-дослідних і прикладних потреб різних організацій і населення.

Серед навчальних дисциплін економічних спеціальностей предмет «Статистика» посідає особливе місце, оскільки поєднує сукупність основних показників і методологію їх аналізу, що сприяє забезпеченню глибоких теоретичних пізнань студентів у вивченні інших дисциплін і підготовки до аналітичної роботи.

При вивченні даного курсу перед студентами ставляться такі завдання:

  • опанування комплексу сучасних методів збору, обробки, узагальнення та аналізу аналітичної інформації для вивчення тенденцій і закономірностей економічних і соціальних явищ і процесів;

  • використання методів моделювання і прогнозування соціально-економічних процесів для прийняття обґрунтованих управлінських рішень.

При викладенні в даному посібнику основ статистики сформульовано загальні методи і принципи якісних характеристик масових явищ і процесів: статистичне спостереження, статистичне зведення, метод групувань; абсолютні, відносні, середні величини; варіаційні ряди та їх характеристики; індекси; статистичні розрахунки; узагальнюючі статистичні показники. Узагальнюючі статистичні показники - головний інструмент статистики як категорії науки - мають подвійну природу: виступають предметом статистики (оскільки в них виражається міра суспільних явищ) і специфічним прийомом дослідження (оскільки за допомогою їх пізнається ця міра).

У кожній темі містяться загальні теоретичні поняття, класифікації і групування, формули для розрахунків відповідних показників і тести для самоперевірки. Наведено приклади розв’язання типових завдань із вказівкою методології визначення тих або інших показників, завдання для самостійної роботи студентів.

За визначенням Л. Грєбнєва, парадигма європейської освіти кардинально змінюється: «Тепер вже не людину навчають, а людина вчиться». Таким чином, логіка форм навчання зміщується у бік самостійної роботи студентів. При цьому вона переходить на якісно новий рівень. Оскільки однією зі складових Болонської системи освіти є самостійна робота студентів, автори бачать доцільність у розробці навчального посібника, який дозволить студентові ознайомитися з теоретичними моментами кожної теми і поглибити ці знання за допомогою самостійного розв’язання завдань.

Посібник містить визначення основних понять, формули для розрахунків і приклади, а також часто використовуваний у формулах грецький алфавіт і короткі біографічні відомості про вчених, які внесли значний вклад у розвиток статистики.

Навчальний посібник з курсу «Статистика» побудовано відповідно до Галузевого стандарту вищої освіти «Освітньо-професійна програма підготовки бакалаврів» напряму 0501- «Економіка і підприємництво», розробленого колективом авторів під загальним керівництвом А.Ф. Павленка. - К.: КНЕУ, 2006. Відповідно до цієї програми курс «Статистика» включає 12 тем, які розбито на три змістовні модулі.

Рекомендовано використовувати у навчальному процесі студентами денної і заочної форми навчання економічних спеціальностей.

Навчальний посібник підготовлено колективом викладачів Донецького національного університету економіки і торгівлі імені М. Туган-Барановського.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.