Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Дидактичне забезпечення курсу політичної економ....docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
24.04.2019
Размер:
214.91 Кб
Скачать

5. Висновок

У висновку підводяться підсумки виконаної роботи. Тут Ви описуєте, що було зроблено і до яких висновків Ви дійшли, щоб досягти поставленої у вступі мети. Висновки можуть підтверджувати або спростовувати справедливість тієї або іншої теорії, яку досліджував автор, встановлювати певні зв’язки і залежності, констатувати факти, містити узагальнення або практичні рекомендації.

Постарайтеся також оцінити, які чинники Ви не врахували на перших етапах підготовки роботи, що і як можна в майбутньому зробити по-іншому. Іншими словами, докладіть зусиль, щоб провести самоаналіз Вашої роботи над вибраною темою.

6. Список використовуваних джерел

Для виконання роботи необхідно вивчити спеціальну літературу, каталоги, довідники, газетні і журнальні статті, збірники і монографії. При оформленні списку літератури важливо безпосередньо перерахувати назви книг і статей, узятих з каталогів бібліотек або з наявних в багатьох книгах списках літератури. Тут необхідно вказати ті джерела, з якими курсанту або студенту довелося працювати, з яких було щось узято в свою роботу, або, навпаки, що викликало незгоду студента і отримало спростування на сторінках роботи.

Порядок захисту

Успішно виконану роботу викладач допускає до захисту, який проводиться під час проведення семінарських занять або у визначений викладачем час за узгодженням зі студентами.

На захисті автор в своєму короткому виступі повідомляє про сутність обраної теми і с особливості роботи над нею; зупиняється на найбільш характерних тенденціях і результатах, отриманих в ході виконання роботи; робить необхідні висновки і рекомендації; відповідає на питання і зауваження, вказані викладачем, а також на питання викладача, інших студентів в обсязі теми роботи.

Захист реферату може проходити як у формі співбесіди з керівником роботи, так і у формі захисту перед спеціально створеною комісією, що складається з двох-трьох викладачів кафедри, включаючи наукового керівника теми.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

МІЖНАРОДНИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра економіки та МЕВ

Методичні вказівки по виконанню курсової роботи

з курсу

ПОЛІТИЧНОЇ ЕКОНОМІЇ

для спеціальності: 6.030504 «Економіка підприємства»

факультету: Економіки та менеджменту

Розробила: к.політ.н., доцент Стулова І. М.

Розглянуто та схвалено на засіданні кафедри

Протокол № ___від „__”_________2011_р.

Розглянуто та схвалено навчально-методичною радою

факультету

Протокол № ______від”__”________2011р.

Одеса – 2011

Методичні вказівки розроблені по дисципліні «Політична економія»для студентів спеціальності 6.030504 «Економіка підприємства» Міжнародного гуманітарного університету, що виконують курсові  роботи на кафедрі економіки і міжнародних економічних відносин.

Курсова робота - це один з видів учбової роботи, яка виконується студентом самостійно у внеаудиторное час під керівництвом викладача. Керівник курсової роботи надає допомогу студентові у виборі проблеми для дослідження і формулюванні назви роботи, в пошуку літератури і інших джерел інформації, в складанні плану роботи, дає консультації в процесі розробки змісту курсової роботи і приймає її захист.

Мета курсової роботи полягає в поглибленому вивченні однієї з проблем світової економіки, що сприяє підвищенню теоретичного рівня підготовки студента. Його завдання полягає у вивченні наукової літератури по вибраній темі, ознайомлення з різними підходами на точками зору, методами наукової аргументації і формуванні власної позиції з вивченої проблеми.

Курсова робота направлена на розвиток цілого ряду навиків, якими повинен володіти дипломований фахівець в області світової економіки, зокрема таких як:

  • оволодіти методикою і методологією економічного аналізу різних економічних систем;

  • навчитися використовувати сучасні методи наукового дослідження в процесі вивчення економічних процесів;

  • засвоїти основні принципи функціонування різних економічних систем у розвинутих західних національних економіках, а також в період переходу української економіки до ринкової системи;

  • вміти аналізувати сучасну економічну політику держави і ефективність методів державного регулювання національної економіки, основні тенденції розвитку економічних систем у сучасних найрозвинених західних економік та нинішньої економіки України.

Робота здійснюється протягом всього академічного року; тут можна виділити наступні етапи:

  • вибір теми курсової роботи

  • вивчення літератури

  • розробка плану курсової роботи

  • написання і оформлення курсової роботи

  • захист курсової роботи

Вибір теми курсової роботи

Здійснюється на основі зразкової тематики, пропонованою кафедрою (Додаток 1) Список зразкових тим щорічно переглядається, уточнюється і затверджується на кафедрі. Студент має право пропонувати теми, не включені в список, але що відносяться до наочного поля політичної економії.

Вивчення літератури.

Робота над курсовою роботою починається з вивчення літератури. Необхідно ознайомитися з сучасними підручниками і навчальними посібниками, науковими публікаціями (монографіями, статтями, матеріалами наукових конференцій і ін.), офіційними документами урядових організацій, статистичними матеріалами і ін. Вивчена література знаходить віддзеркалення в бібліографічному списку, який повинен містити не менше 20 друкарських джерел виданих впродовж останніх 5 років.

При написанні курсової роботи по політичній економії обов'язковим є використання офіційних документів і аналітичних матеріалів, а також даних міжнародної статистики, які можна знайти на офіційних сайтах в ІНТЕРНЕТ.