Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Grazhd_protsess_yekzamen.docx
Скачиваний:
2
Добавлен:
21.12.2018
Размер:
141.1 Кб
Скачать

14.Поняття та значення стадії касаційного провадження.

Касаційне провадження — це сукупність процесуальних дій суду ка саційної інстанції та осіб, що беруть участь у справі, які здійснюються і цілях перевірки законності та обґрунтованості актів суду першої інстан ції, що набрали законної сили після їх перегляду в апеляційному порядку а також актів апеляційного суду.

Характерні ознаки касації:

1) касація подається на рішення (ухвалу) суду першої інстанції, які на­брали законної сили після їх перегляду в апеляційному порядку, а також на акти апеляційного суду;

  1. справа за касаційною скаргою направляється на розгляд суду вищо­го рівня — суду касаційної інстанції;

  2. подання касації зумовлене неправильним, на думку касатора, засто­суванням норм матеріального права чи порушенням норм процесуально­го права;

  3. касаційний суд вирішує лише питання права;

  4. законом встановлені межі касаційного перегляду (ст. 335 ЦПК) -перевірка здійснюється в межах доводів касаційної скарги та позовних вимог, заявлених в суді першої інстанції. Єдине виключення: якщо буде встановлено неправильне застосування норм матеріального права чи по­рушення норм процесуального права, які є обов'язковою підставою для скасування рішення;

  5. суд касаційної інстанції не може встановлювати або (та) вважати доведеними обставини, що не були встановлені в рішенні чи відкинуті ним, вирішувати питання про достовірність або недостовірність того чи іншого доказу, про перевагу одних доказів над іншими.

Мета касаційного перегляду:

- здійснення касаційного судового контролю за застосуванням норм матеріального та процесуального права в конкретній справі;

- встановлення єдиної практики тлумачення та застосування законо-чства для нижчестоящих судових інстанцій та учасників цивільного обороту;

- перевірка обґрунтованості рішення, яка здшснюється з метою вста­новлення відповідності рішення нормам матеріального та процесуально­го права;

Касаційне провадження є додатковою процесуальною гарантією за­безпечення законності судових рішень, захисту прав, свобод та інтере­сів осіб, які беруть участь у справі, а також осіб, які не брали участі у справі, якщо суд вирішив питання про їх права та обов'язки. Водночас, касаційне провадження є формою забезпечення однакового правозасто-сування законів при вирішенні цивільних справ, адже суд касаційної інстанції має можливість виправити помилки судів першої та апеляцій­ної інстанцій щодо застосування норм матеріального і процесуального

15.Суб'єкти права касаційного оскарження.

У відповідності зі ст.324 ЦПК сторони та інші особи, які беруть участь у справі, а також особи, які не брали участі у справі, якщо суд вирішив питання про їх права та обов'язки, мають право оскар­жити в апеляційному порядку рішення суду першої інстанції пов­ністю або частково.

Дані особи мають право на апеляційне оскарження, якщо:

  1. вони мають у справі певний юридичний інтерес, тобто вони не задоволені рішенням суду першої та апеляційної

інстанції і мають намір відстоювати свої вимоги в суді касаційної інстанції;

2) вони мають процесуальну дієздатність.

Згідно ст. 292 ЦПК право апеляційного оскарження мають:

- сторони та інші особи, які беруть участь у справі;

- заявники та інші заінтересовані особи у справах окремого провад­ження;

- особи, які не брали участь у справі, якщо суд вирішив питання про права та обов'язки;

- судові представники (якщо в їх довіреностях не застережене обмеження такого права);

- законні представники (батьки, усиновлювачі, опікуни, піклуваль­ники).

Згідно ст. 37 ЗУ «Про прокуратуру» прокурор та його заступники мають право подавати апеляційну скаргу незалежно від їх участі в розгляді справи в суді першої інстанції. Помічники прокурора, прокурори управ­лінь та відділів можуть подавати апеляційні скарги тільки в справах, у розгляді яких вони брали участь.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]