Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Hosp_pravo.doc
Скачиваний:
5
Добавлен:
10.02.2016
Размер:
338.94 Кб
Скачать

34

Форма № Н – 3. 04

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

«ОДЕСЬКА ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ»

Миколаївський інститут права

Кафедра цивільно-правових дисциплін

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Президент НУ «ОЮА»

академік ___________ Ківалов С. В.

_________________________ 2013 р.

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Господарське право

галузь знань 0304 «Право»

напрям підготовки 6.030401 «Правознавство»

спеціалізація «Прокуратура та слідство»

Миколаїв – 2013 рік

Робоча програма господарське право для студентів за галуззю знань 0304 «Право», напрямом підготовки 6.030401 «Правознавство»

Розробники: Лазарєва Наталя Михайлівна, викладач кафедри цивільно-правових дисциплін

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри цивільно-правових дисциплін

Протокол від «27» серпня 2013 р. № 7

Завідувач кафедри цивільно-правових дисциплін ______________________ І.Г. Оборотов

(підпис)

Проректор

з навчально-виховної роботи

та ОНП у ВСП,

професор Ю. Є. Полянський

методист В. В. Воєводіна

 1. Опис навчальної дисципліни

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

Галузь знань:

0304 «право»

За вибором

Рік підготовки: 3-й, 4-й

Напрям підготовки:

6.030401 «правознавство»

Семестр: 6-й, 7-й

Лекції: 40 годин

Практичні, семінарські: 40 години

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр

Самостійна робота: 100 години

Загальна кількість годин: 180 годин

Вид контролю:

екзамен

Навчальний план

Форма навчання

Курс

Семестр

Лекції

Практичні (семінарські)

Всього ауд. год.

Курсові роботи

Контрол. роботи

Самостійна робота

Всього годин

Екзамен

Залік

Денна форма навчання

3,4

6,7

40

40

80

100

180

+

Всього

3,4

6,7

40

40

80

100

180

+

Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 1:1

2. Мета та завдання навчальної дисципліни

Метою навчальної дисципліни є вивчення студентами відносин, які відображають основні положення господарського права, навичок застосування господарського законодавства в повсякденній правозастосовчій практиці. Вивчення цієї дисципліни має на своїй меті підготовку фахівців, здатних самостійно і ініціативно використовувати отримані правові знання для подальшої практичної роботи у господарській сфері.

Завданням учбової дисципліни є вивчення загальної та спеціальної частини господарського права, а саме поняття та видів господарських правовідносин, господарської діяльності, господарського законодавства, поняття та способів державного регулювання господарської діяльності, майнової основи господарювання, правового статусу суб’єктів господарювання, правового регулювання окремих видів господарських відносин, інституту банкрутства, зовнішньоекономічної діяльності, інвестування в Україні, законодавства про захист економічної конкуренції та законодавства про захист від недобросовісної конкуренції тощо з метою придбання теоретичних і практичних навиків у сфері господарювання, виявлення проблем, які виникають під час реалізації господарського законодавства.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:

 • основні дефініції господарського права;

 • поняття, ознаки та види господарських відносин, господарської діяльності;

 • поняття, ознаки підприємницької діяльності, її основні види і мотиви розвитку з урахуванням особливостей перехідного періоду в Україні;

 • повне уявлення про засоби та форми державного регулювання підприємницької діяльності;

 • поняття, ознаки окремих видів суб’єктів господарювання, порядок утворення та особливості їх діяльності;

 • питання майнової основи суб’єктів господарювання;

 • види господарських зобов’язань та підстави їх виникнення, виконання припинення.;

 • класифікацію господарських договорів, порядок укладення, зміни та розірвання, орієнтуватися в особливостях укладення господарських договорів;

 • загальні засади відповідальності учасників господарських відносин за порушення норм господарського законодавства та орієнтуватися в господарських санкціях, їх видах, підставах та порядку застосування ;

 • основними базовими поняттями інституту банкрутства та знати основні характеристики судових процедур банкрутства;

 • кредитні та розрахункові відносини;

 • базові поняття про зовнішньоекономічну діяльність, її основні види і мотиви розвитку з урахуванням особливостей перехідного періоду в Україні;

 • організаційну структуру державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні;

 • методи державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності і специфіку їх практичного вживання;

 • розбиратися в теоретичних основах інвестиційної діяльності в Україні, інноваційної діяльності і спеціальних режимах господарювання;

 • договірні правовідносини в сфері інвестиційної та зовнішньоекономічної діяльності, умови, особливості та зміст інвестиційного та зовнішньоекономічного контракту;

 • законодавство про захист економічної конкуренції, про захист від недобросовісної конкуренції, законодавство про рекламу.

Вміти:

 • орієнтуватися в класифікації суб’єктів господарювання, знати їх правовий статус;

 • володіти достатньо об’ємним матеріалом нормативно-правових актів, регулюючих окремі галузі господарювання;

 • складати різноманітні правові документи, які необхідні для проведення господарської діяльності (установчі документи, акти, договори, протоколи, рішення та інше);

 • орієнтуватися в особливостях правового регулювання окремих галузей господарювання, а саме господарсько-торгівельної діяльності, комерційного посередництва, капітального будівництва та ін.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]