Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Hosp_pravo.doc
Скачиваний:
5
Добавлен:
10.02.2016
Размер:
338.94 Кб
Скачать

Спеціальна частина

Тема №

лекції

практичні

самостійна робота

Тема 8. Господарські зобов’язання та договори

4

4

8

Тема 9. Правове регулювання господарсько-торгівельної та пов’язаної з нею діяльності

4

4

4

Тема 10. Особливості господарсько-правового регулювання надання послуг та виконання робіт

2

2

6

Тема 11. Правове регулювання ціноутворення, розрахунків та фінансової діяльності у сфері господарювання

4

4

8

Тема 12. Правове регулювання інвестиційної та інноваційної діяльності

2

2

8

Тема 13. Зовнішньоекономічна діяльність у сфері господарювання

2

2

8

Тема 14. Правова робота в діяльності суб’єктів господарювання

2

2

8

Всього:

20

20

50

5. Теми семінарських занять

з/п

Назва теми

Кількість

годин

1

Тема: Господарське право в системі права

Заняття 1.

 1. Ідейно-історичні передумови відокремлення господарського права як самостійної галузі права.

 2. Загальна характеристика предмету регулювання господарського права.

 3. Метод, принципи та інші системоутворюючі елементи господарського права.

4. Поняття та ознаки підприємництва. Співвідношення економічної, господарської та підприємницької діяльності.

Заняття 2.

5. Джерела (форми) господарського права.

6. Загальна характеристика Господарського кодексу України. Історія прийняття ГК України.

7. Господарсько-правові норми: поняття та види.

8. Історія та тенденції розвитку науки господарського права. Спори навколо кодифікації господарського законодавства.

4

2

Тема: Державне регулювання господарської діяльності в Україні

1. Наукові теорії, що обґрунтовують необхідність державного регулювання економіки.

2. Конституція та інші нормативно-правові акти України про державний вплив на економіку.

3. Методи та форми державного регулювання господарських відносин.

4. Поняття та форми державної господарської діяльності.

5. Державна підтримка суб’єктів господарювання: поняття, види та способи.

6. Мале підприємництво: поняття та правова природа.

2

3

Тема: Легалізація (легітимація) господарської діяльності

Заняття 1.

1. Сутність та складові поняття легалізації (легітимації) господарської діяльності.

2. Державна реєстрація суб'єктів господарювання: поняття, принципи, порядок.

3. Установчі документи суб’єктів господарювання.

4. Порядок державної реєстрації змін в установчі документи та зміни відомостей про суб’єктів господарювання.

Заняття 2.

5. Підстави та порядок припинення діяльності суб’єктів господарювання.

6. Ліцензування господарської діяльності.

7. Патентування деяких видів підприємництва.

8. Дозвільна система у сфері господарської діяльності.

4

4

Тема: Загальна характеристика суб’єктів господарського права

Заняття 1.

1. Поняття та види суб'єктів господарювання.

2. Поняття та види підприємств, теорія „персоніфікації підприємств” („господарчого органу”).

3. Правовий статус громадянина як суб’єкта господарювання.

4. Поняття, види та історія виникнення господарських товариств. Суб’єкти корпоративних прав та порядок реалізації їх прав і обов’язків.

Заняття 2.

5. Правовий статус господарських об’єднань.

6. Об’єднання фізичних осіб: поняття та види. Холдинги: поняття та правова природа. Промислово-фінансових групи. Торгово-промислові палати.

7. Правовий статус виробничих, в тому числі сільськогосподарських кооперативів.

8. Фондова біржа: поняття та правова природа. Товарна біржа.

9. Правовий статус структурних підрозділів вітчизняних та іноземних підприємств.

4

5

Тема: Правові засади майнових відносин у сфері господарювання

1. Поняття правового режиму майна господарських організацій.

2. Види правових режимів майна.

3. Право власності в Україні: поняття, підстави виникнення, форми власності та форми права власності.

4. Право промислової власності в господарських відносинах.

5. Об’єкти права комерційної власності.

6. Способи захисту майнових прав в господарських відносинах.

2

6

Тема: Антимонопольно-конкурентне законодавство

1. Загальна характеристика антимонопольно-конкурентного законодавства.

2. Поняття економічної конкуренції. Антиконкурентні узгоджені дії: поняття та прояви.

3. Домінуюче (монопольне) становище: поняття та види зловживання ним.

4. Антиконкурентні дії органів влади, місцевого самоврядування та адміністративно-господарського управління та контролю: поняття та прояви.

5. Недобросовісна конкуренція: поняття та прояви.

6. Санкції за порушення законодавства про захист економічної конкуренції. Санкції за порушення законодавства про захист від недобросовісної конкуренції.

2

7

Тема: Відповідальність у сфері господарювання

1. Поняття, значення та функції господарсько-правової відповідальності.

2. Юридичні та фактичні підстави господарсько-правової відповідальності.

3. Господарські санкції приватноправового характеру.

 1. Адміністративно-господарський штраф як форма господарсько-правової відповідальності.

 2. Досудовий порядок реалізації господарсько-правової відповідальності.

2

8

Тема: Господарські зобов’язання та договори

Заняття 1.

1. Поняття, функції та види господарських зобов'язань.

 1. Організаційно-господарські зобов’язання: поняття та види.

 2. Майново-господарські забов’язання.

 3. Принципи виконання господарських зобов'язань.

 4. Способи забезпечення виконання господарських зобов'язань.

Заняття 2.

6. Поняття, види, функції та ознаки господарських договорів.

7. Істотні умови господарських договорів.

8. Форма господарських договорів та наслідки її недодержання.

9. Порядок укладання, зміни та припинення господарських договорів.

10. Правові підстави та наслідки визнання господарських договорів недійсними.

4

9

Тема: Правове регулювання господарсько-торгівельної та пов’язаної з нею діяльності

Заняття 1:

1. Поняття та функції господарсько-торгівельної діяльності та її легалізації ї

2. Поняття та правові засади роздрібної торгівлі.

3. Поставка продукції та її правове забезпечення.

4 Особливість поставок для державних потреб та закупівель за державні кошти.

5. Контрактація сільськогосподарської продукції та її договірне забезпечення.

6. Порядок прийняття продукції по кількості та якості при виконанні договорів поставки.

Заняття 2.

7. Міна (бартер) в сфері господарювання та його податкові обмеження.

8. Види, особливість укладання та виконання біржових угод.

9. Особливість правового регулювання оренди в сфері господарювання.

10. Порядок оренди державного та комунального майна в сфері господарювання.

11. Особливість об’єктів, суб’єктів, способів та порядку укладання приватизаційних угод. Стадії приватизаційного процесу.

12. Лізинг у сфері господарювання.

13. Договір зберігання на товарному складі та його документальне оформлення.

4

10

Тема: Господарсько-правове регулювання надання послуг та виконання робіт

1. Правові засади надання послуги та виконання робіт в сфері господарювання.

2. Правове регулювання посередницьких, а тому числі агентських відносин в сфері господарювання.

3. Господарсько-правові умові здійснення діяльності з перевезення вантажів.

4. Правове регулювання договору перевезення вантажів в сфері господарювання.

5. Господарсько-правові умови здійснення діяльності в сфері капітального будівництва.

Договори щодо фінансування будівництва житла та іншої нерухомості.

6. Правові засади комерційної концесії.

7. Договір концесії.

2

11

Тема: Правове регулювання ціноутворення, розрахунків та фінансової діяльності у сфері господарювання

Заняття 1.

1. Поняття та види цін, порядок їх встановлення в господарських відносинах.

2. Система та повноваження державних органів по контролю за цінами.

3. Правові засади валютних операцій в сфері господарювання та засоби їх обмеження.

4. Правова природа та порядок укладання (припинення) договору на розрахунково-касове обслуговування (договору банківського розрахунку).

5. Форми готівкових розрахунків та порядок касових операцій.

6. Форми безготівкових розрахунків.

Заняття 2.

7. Правові засади банківських операцій та банківської діяльності, співвідношення з поняттям фінансових послуг та фінансової діяльності.

8. Поняття, ознаки та види кредиту, відмежування від позики, позички, лізингу.

9. Страхування у сфері господарювання та його правове забезпечення.

10. Правові засади діяльності фондової біржі.

11. Правові засади аудиторської діяльності.

4

12

Тема: Правове регулювання інвестиційної та інноваційної діяльності

1. Поняття інвестиційної діяльності та джерела її регулювання.

2. Поняття інноваційної діяльності та джерела її регулювання.

3. Види і форми здійснення інвестицій.

4. Поняття іноземних інвестицій та порядок їх реєстрації.

5. Державні гарантії захисту іноземних інвестицій.

6. Підприємство з іноземними інвестиціями: правовий статус, порядок утворення та пільги.

7. Порядок інвестування резидентами України цінностей за межами України.

8. Встановлення особливих режимів господарювання як напрямок стимулювання інвестицій.

2

13

Тема: Правове регулювання касових операцій та розрахунків

Заняття 1.

1. Поняття розрахункових правовідносин, їх передумови та підстави.

 1. Прядок відкриття банківського рахунку

 2. Правова характеристика договору банківського рахунку.

 3. Класифікація розрахунків. Відмінності у формалізації різних способів (видів) розрахунків.

 4. Правові підстави використання готівки в Україні та санкції за порушення відповідних норм.

 5. Порядок касових операцій в Україні та санкції за порушення законодавства в сфері обігу готівки.

 6. Форми готівкових розрахунків в Україні.

Заняття 2.

 1. Поняття безготівкових розрахунків, їх принципи, економічні та юридичні властивості.

 2. Класифікація безготівкових розрахунків.

 3. Порядок розрахунків чеками.

 4. Акредитивні розрахунки, їх форми та види.

 5. Акредитивна угода та механізм акредитивного переказу коштів.

2

14

Тема: Правове регулювання інвестиційної та інноваційної діяльності

1. Поняття інвестиційної діяльності та джерела її регулювання.

2. Поняття інноваційної діяльності та джерела її регулювання.

3. Види і форми здійснення інвестицій.

4. Поняття іноземних інвестицій та порядок їх реєстрації.

5. Державні гарантії захисту іноземних інвестицій.

6. Підприємство з іноземними інвестиціями: правовий статус, порядок утворення та пільги.

7. Порядок інвестування резидентами України цінностей за межами України.

8. Встановлення особливих режимів господарювання як напрямок стимулювання інвестицій.

2

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]