Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Grazhd_protsess_yekzamen.docx
Скачиваний:
2
Добавлен:
21.12.2018
Размер:
141.1 Кб
Скачать

40.Органи примусового виконання рішень судів і інших юрисдикційних органів.

Примусове виконання рішень покладається на державну виконавчу службу, яка входить до системи органів Міністерства юстиції України. Згідно з Законом України "Про державну виконавчу службу" примусове виконання рішень здійснюють державні виконавці Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України, відділів державної виконавчої служби Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в АРК, обласних, Київського та Севастопольського міських управлінь юстиції, районних, міських, районних у містах відділів державної виконавчої служби

За наявності обставин, що ускладнюють виконання рішення, або у разі виконання зведеного виконавчого провадження можуть утворюватися виконавчі групи, до складу яких включаються державні виконавці одного або кількох органів державної виконавчої служби. 1. У випадках, передбачених законом, рішення судів та інших органів щодо стягнення коштів виконуються податковими органами, банками та іншими фінансовими установами. Рішення зазначених органів можуть виконуватися відповідно до закону також іншими органами, установами, організаціями, посадовими особами та громадянами. 2. Рішення про стягнення коштів з державного та місцевих бюджетів або бюджетних установ виконуються органами Державного казначейства. Органи, установи, організації та особи, зазначені в частинах 1 і 2 цієї статті, не є органами примусового виконання, крім органів та посадових осіб, які виконують рішення про притягнення до кримінальної або адміністративної відповідальності.

41. Сторони виконавчого провадження. Роль суду у виконавчому провадженні

Органі­заційне віднесення виконавчого провадження до відання органу виконавчої влади не знімає з судів істотних повноважень щодо рі­шення багатьох питань його розвитку, починаючи від видачі ви­конавчого листа, закінчуючи припиненням виконавчого прова­дження.

Участь суду у виконавчому провадженні може бути зведена до наступного: 1) на суді лежить вирішення питань про забезпе­чення позову як гарантії майбутнього виконання його рішення; 2) державні виконавці виконують ту частину рішення, що зветь­ся резолютивною. Саме від правильності і точності формулюван­ня судом резолютивної частини в чималому ступені залежать швидкість та резолютивність виконавчих дій; 3) у компетенції суду залишилося вирішення істотних питань виконавчого прова­дження; 4) суд здійснює контроль за діями і постановами держав­ного виконавця1.

Питання, пов’язані із зверненням судового рішення до виконання, вирішує місцевий суд, який розглянув справу. Він розглядає такі питання: звернення рішення до (негайного )виконання; виправлення помилок в виконавчому листі, визнання його таким, що не підлягає виконанню; видача дубліката виконавчого листа або судового наказу; Поновлення пропущеного строку для пред'явлення виконавчого документа до виконання(після 1 або 3 років); визнання мирової угоди або відмови стягувача від примусового виконання; питання про оголошення розшуку боржника або дитини; звернення стягнення на грошові кошти, що знаходяться на рахунках; Заміна сторони виконавчого провадження тощо.

Сторонами у виконавчому провадженні є стягувач і боржник.

Стягувач — фізична або юридична особа, на користь чи в ін­тересах якої видано виконавчий документ. Боржник — фізична або юридична особа, яка зобов'язана за рішенням суду вчинити певні дії або утриматися від їх вчи­нення.

У виконавчому провадженні можуть брати участь кілька стягувачів або боржників. Кожний з них щодо іншої сторони має право брати участь у виконавчому провадженні самостійно або може доручити участь у виконавчому провадженні одному зі спів­учасників.

У разі вибуття однієї в сторін державний виконавець з власної ініціативи або за заявою сторони, а також сама заінтересована сто­рона мають право звернутися до суду з заявою про заміну сторони її правонаступником. Для правонаступника усі дії, вчинені до його вступу у виконавче провадження, обов'язкові тією мірою, в якій вони були б обов'язковими для сторони, яку правонаступник за­мінив (ст.11 Закону).

Сторони та інші учасники виконавчого провадження мають право знайомитися з матеріалами виконавчого провадження, ро­бити з них виписки, знімати копії, подавати додаткові матеріали, заявляти клопотання, брати участь у провадженні виконавчих дій, давати усні і письмові пояснення в процесі виконавчих дій, висловлювати свої доводи, міркування з усіх питань, що виника­ють у ході виконавчого провадження, у тому числі при проведенні експертизи, заперечувати проти клопотань, доводів та міркувань інших учасників виконавчого провадження, заявляти відводи у випадках, передбачених цим Законом, оскаржувати дії (бездіяль­ність) державного виконавця з питань виконавчого провадження та користуватися іншими правами, наданими законом.

Особи, які беруть участь у виконавчому провадженні, зобов'я­зані сумлінно користуватися усіма наданими їм правами з метою забезпечення повного і своєчасного вчинення виконавчих дій (ст.11-1 Закону).

Сторони можуть реалізовувати свої права і обов'язки у виконав чому провадженні самостійно або через представників. Особиста участь громадянина у виконавчому провадженні не позбавляє його права мати представника, за винятком випадку, коли боржник зо­бов'язаний згідно з рішенням вчинити певні дії особисто.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]