Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ТЕХНОЛОГИИ СОЦ.РАБОТЫ .ШАХРАЙ.doc
Скачиваний:
4
Добавлен:
16.11.2018
Размер:
2.36 Mб
Скачать

7. Сприяння розвитку змістовного дозвілля молоді. Підтрим­ка творчої та обдарованої молоді

 1. Здійснити відповідні організаційні заходи щодо відкрит­тя міського молодіжного центру як бюджетної госпрозрахунко­вої організації.

 2. Продовжити практику призначення кращим студентам іменних стипендій та премій міського голови, періодично пере­глядати їх розмір відповідно до прожиткового рівня.

 3. Забезпечити виконання щорічного календаря традицій­них молодіжних заходів, направлених на підтримку творчої та обдарованої молоді міста.

 4. Організувати присудження міської молодіжної літера­турно-мистецької премії.

 5. Проводити виставку-конкурс молодих майстрів тради­ційного декоративно-ужиткового мистецтва та народних про­мислів "Краса руками молодих".

 6. Проводити конкурс на краще виконання патріотичної пісні до Дня народження Т.Шевченка.

7.7. Проводити відкритий Кубок міста з авіамодельного спорту.

 1. Проводити змагання з шахів "Кубок міського голови" серед учнів загальноосвітніх навчальних закладів міста.

 2. Продовжити проведення міських конкурсів "Активіст року", "Учнівський депутат року", "Учень року".

8. Підтримка діяльності молодіжних громадських організацій

 1. Проводити щорічний конкурс програм та проектів мо­лодіжних громадських організацій з подальшим їх фінансуван­ням за рахунок міського бюджету.

 2. З метою розвитку і підтримки дитячо-юнацького, моло­діжного руху організувати участь лідерів дитячо-юнацьких, уч­нівських організацій у щорічних табірних зборах-навчаннях.

 3. Надавати постійну організаційну, методичну та фінан­сову підтримку дитячо-юнацьким, учнівським організаціям у проведенні заходів з дітьми та учнівською молоддю. Створити фонд підтримки дитячої ініціативи.

 4. Започаткувати діяльність міського "Дебат-центру" в ЦТДЮ "Соняшник". Проводити зустрічі старшокласників з представниками міської влади, громадських організацій з пи­тань молодіжної політики.

 1. Проводити роботу по наданню малих грантів молодіж­ним громадським організаціям на реалізацію соціально-значу­щих проектів. Підготувати та внести на розгляд міської ради Положення про надання малих грантів.

 1. При підготовці Програми підготовки та залучення молоді до державної служби та служби в органах місцевого самовряду­вання передбачити положення про стажування молодих людей з числа лідерів молодіжних організацій, студентського активу в комісіях міської ради. Розглянути можливість запровадження конкурсу громадських помічників депутатів міської ради.

 2. З метою налагодження партнерських стосунків між вла­дою та молоділсними організаціями, ефективного вирішення молодіжних проблем проводити щорічні зустрічі міського голо­ви з молодіжним активом міста.

9. Науково-методичне та інформаційне сприяння здійснен­ню державної молодіжної політики.

 1. Проводити систематичні соціологічні дослідження стосов­но вивчення соціальних проблем молодіжного середовища з метою визначення пріоритетів соціальної роботи з дітьми та молоддю.

 2. Забезпечити постійне висвітлення стану реалізації мо­лодіжної політики в засобах масової інформації.

 3. Сприяти створенню дитячо-молодіжної програми на місцевому телебаченні.

2. Проаналізуйте технологію роботи з молоддю.

Програма "Школа волонтерів "Шанс"

Тернопільського міського центру соціальних служб для молоді

 1. Напрямок, за яким діє програма: комплексна програма ЦССМ "Всеукраїнська школа волонтерів"; сприяння соціальному становленню та всебічному розвитку молоді.

 2. Назва програми: "Школа волонтерів "Шанс".

 1. Термін реалізації: довготривала (підведення підсумків в кінці кожного календарного року).

 1. Головний виконавець: ТМЦССМ.

 1. Організації, які беруть участь у реалізації програми: Терно­пільський державний педагогічний університет, Терноп­ільський експериментальний інститут педагогічної освіти.

 2. Обгрунтування актуальності програми:

Входження України в новий період розвитку всіх сфер соціаль­но-економічного життя, відновлення державності, реставрація багатого культурно-історичного досвіду висуває на передній план проблему формування особистості, провідною якістю якої є активне ставлення до дійсності, вміння користуватися голов­ними надбаннями демократичного суспільства - свободою та можливістю творчої реалізації.

Саме участь у волонтерському русі дає можливість молодим людям самореалізувати себе, відчути причетними до участі у державних справах.

Нині в молодіжному середовищі спостерігається зростання таких антисоціальних явищ, як бездоглядність, зловживання наркотичними речовинами, поширення ВІЛ-СНІДу. Помітним є збільшення кількості дітей з особливими потребами, дітей-сиріт, дітей, які опинилися на вулиці. На державному рівні для роботи з молоддю та підлітками була стоворена система соц­іальних служб для молоді. Одразу ж постало питання розши­рення спектру соціальної роботи за рахунок підвищення актив­ності молодих людей, їх батьків та вчителів-волонтерів.

Діяльність волонтерів у різних напрямках соціальної робо­ти потребує набуття знань з різних галузей науки. Цьому сприяє створення школи волонтерів "Шанс", яка забезпечувати­ме комплексну теоретичну та практичну підготовку волонтерів до реалізації соціально-педагогічних програм. Школа волонтерів "Шанс" є інтегративною структурою, включає різноманітні фор­ми та методи підготовки добровільних помічників.

7. Загальна мета:

• залучення молоді до суспільно вагомих справ та підви­щення її соціальної активності;

 • залучення фахівців різних спеціальностей до епізодичної добровільної допомоги центру у реалізації соціальних програм;

 • забезпечення теоретичної і практичної підготовки волон­терів до реалізації соціально-педагогічних програм.

8. Конкретні завдання:

 • організувати роботу по залученню до волонтерської діяль­ності учасників різних груп, фахівців різного профілю;

 • розробити програму і навчальні плани проведення за­нять;

 • організувати і провести заняття по підготовці волонтерів;

 • створити науково-методичну базу функціонування шко­ли волонтерів "Шанс".

9. Об'єкти соціально-педагогічного впливу програми:

 • учнівська молодь (учні старших класів шкіл та середніх спеціальних закладів);

 • студентська молодь (студенти вищих навчальних зак­ладів, переважно з відділень педагогіки, психології, соціальної роботи тощо);

 • фахівці;

 • батьки та члени родин дітей і молоді;

 • клієнти соціальних служб;

 • безробітна молодь;

 • працівники соціальних служб для молоді;

 • спонсори;

 • державні службовці;

 • громадські організації.

10. Види та зміст соціально-педагогічної роботи з волонтерами:

1. Соціальна підтримка різних категорій сімей:

 • робота з різними типами сімей;

 • соціальна робота з жіночою молоддю;

 • організація дозвілля молоді з особливими потребами;

 • інформаційно-консультативні послуги батькам з питань виховання дитини;

 • соціальна робота з дітьми-сиротами та дітьми, позбавле­ними батьківського піклування.

2. Профілактика правопорушень та негативних явищ у молодіжному середовищі, пропаганда здорового способу життя:

 • пропаганда здорового способу життя;

 • профілактика девіантної поведінки серед дезадаптованої молоді;

 • попередження вживання алкогольних напоїв;

 • профілактика та запобігання тютюнопаління;

 • попередження вживання наркотичних речовин;

 • профілактика інфекцій, що передаються статевим шляхом, та ВІЛ-СНІДу.

3. Сприяння працевлаштуванню та зайнятості молоді:

 • проведення профорієнтаційної роботи серед учнівської молоді;

 • інформаційно-консультативна допомога клієнтам Моло­діжної біржі праці;

 • проведення рекламної кампанії діяльності Молодіжної біржі- праці у М.Тернополі.

4. Соціальна підтримка військовозобов'язаної молоді:

• допомога в комунікації, організації міжособистісних сто­сунків серед допризовної молоді;

• вивчення та аналіз проблем допризовної молоді. 11. Форми та методи роботи:

Методи:

1. Психологічні:

 • діагностика психологічного стану волонтера на різних етапах процесу соціального навчання;

 • психотерапевтичні тренінги;

 • спостереження як метод подальшого коригування особи­стіших якостей та навичок;

 • анкетування волонтерів з метою вивчення рівня їх підго­товки, особистісних якостей.

2. Педагогічні:

 • методи організації соціально-педагогічної діяльності;

 • методи стимулювання доцільної активності волонтерів;

 • методи заохочення позитивної діяльності;

 • методи самовиховання та самокорекції.

3. Соціологічні:

 • соціометрія. Форми:

 • бесіди, дискусії, диспути;

 • рольові ігри;

 • ділові ігри;

 • "мозковий штурм";

 • семінари-практикуми;

 • тренінгові заняття;

 • конференції, "круглі столи". 12. Очікувані результати:

 • підвищення рівня соціальної активності молоді;

 • поширення та систематизація волонтерського руху;

 • підвищення ефективності діяльності волонтерів;

• залучення до волонтерського руху більшої кількості насе­лення.

3. Розробіть технологію роботи з конкретною категорією молоді.

Література

 1. Нове покоління незалежної України (1991-2001 роки). - К.: Державний інсти­тут проблем сім'ї та молоді, 2002.

 2. Нормативно-правове забезпечення реалізації державної політики з питань сім'ї, жінок, дітей та молоді: Збірник норм.-прав, документів. - К.: Держ-комсім'ямолодь, 2003.

 3. Соціальна робота в Україні: теорія та практика. 4-а частина. - К: ДЦССМ, 2003.

 4. Соціальна робота в Україні: Навч. посібник / І.Д.Звєрєва, О.В.Безпалько, С.Я.Харченко та ін. За заг ред. І.Д.Звєрєвої, Г.М.Лактіонової. - К.: Центр навчальної літератури, 2004.

 1. Соціальний портрет молоді м.Білої Церкви /За заг. ред. П.І.Юхименка. -Біла Церква: Вид-во С.Семенка, 2005.

 2. Тарабукін Ю.О. Соціологія молоді. - К., 2001.

 3. Техіюлогии социальной работьі: Учебник / Под общ. ред. Е.И.Холостовой. -М.: ИНФРА-М, 2002.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.