Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ТЕМА 10_16_Скорочені.doc
Скачиваний:
6
Добавлен:
03.11.2018
Размер:
1.61 Mб
Скачать

Аналітичний облік руху готової продукції в бухгалтерії ведуть на підставі первинних документів в спеціальних накопичувальних відомостях.

Для синтетичного обліку готової продукції в бухгалтерії призначений рахунок 26 “Готова продукція”. Рахунок 26 “Готова продукція” активний, балансовий. По дебету рахунку 26 “Готова продукція” відображають надходження готової продукції за фактичною виробничою собівартістю, по кредиту – вибуття (списання) готової продукції. Сума відхилень фактичної виробничої собівартості готової продукції від її вартості за обліковими цінами, що відноситься до реалізованої продукції, відображається за кредитом рахунка 26 “Готова продукція” і дебетом рахунків, на яких відображено вибуття готової продукції. Від’ємна сума відхилень фіксується методом “червоного сторно”, додатня – звичайним записом.

Приклад кореспонденції рахунків за операціями з руху готової продукції:

1. При оприбуткуванні на склад з виробництва готової продукції складають запис:

Д-т 26 “Готова продукція”

К-т 23 “Виробництво”

2. Виявлені лишки готової продукції при інвентаризації:

Д-т 26 “Готова продукція”

К-т 719 “Інші доходи від операційної діяльності”

3. Списана собівартість реалізованої готової продукції:

Д-т 901 “Собівартість реалізованої готової продукції”

К-т26 “Готова продукція”

4. Використана готова продукція для адміністративних потреб:

Д-т 92 “Адміністративні витрати”

К-т 26 “Готова продукція”

5.Списана вартість готової продукції, використаної для досліджень:

Д-т 941 “Витрати на дослідження і розробки”

К-т 26 “Готова продукція”

6.Списані витрати, пов’язані з уцінкою готової продукції:

Д-т 946 “Втрати від знецінення запасів”

К-т 26 “Готова продукція”

7.Списана за результатами інвентаризації нестача готової продукції:

Д-т 947 “Нестачі і втрати від псування цінностей”

К-т 26 “Готова продукція”

Тема 13,14 облік грошових коштів, дебіторської заборгованості та фінансових інвестицій

 1. Облік касових операцій

 2. Облік операцій на рахунках в банках

 3. Облік інших грошових коштів

 4. Сутність та види дебіторської заборгованості.

 5. Облік довгострокової дебіторської заборгованості.

 6. Облік поточної дебіторської заборгованості

6.1 Облік дебіторської заборгованості, забезпеченої векселями

6.2. Облік дебіторської заборгованості за товари, роботи і послуги

6.3. Облік розрахунків за виданими авансами.

6.4. Облік розрахунків з підзвітними особами.

6.5. Облік розрахунків за нарахованими доходами.

6.6. Облік розрахунків за претензіями.

6.7. Облік розрахунків за відшкодуванням завданих збитків.

6.8. Облік розрахунків з іншими дебіторами.

 1. Облік резерву сумнівних боргів.

 2. Особливості обліку коштів та розрахунків в іноземній валюті

 3. Поняття та облік витрат майбутніх періодів.

 4. Облік фінансових інвестицій.

 5. Інвентаризація грошових коштів та дебіторської заборгованості

1.Облік касових операцій

Грошові кошти – це готівка в касах підприємства, кошти на його рахунках в установах банків та депозити до запитання.

Порядок ведення касових операцій регулюється Положенням про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, що затверджене Правлінням НБУ України.

Каса підприємства – приміщення або місце, що призначене для приймання, видачі та зберігання готівкових коштів та інших цінностей (цінних паперів, грошових документів).

Касир – це посадова матеріально-відповідальна особа, яка завідує касою, видачею і прийманням грошей та інших цінностей, що зберігаються в касі. При призначенні працівника на посаду касира його знайомлять з порядком ведення касових операцій. Після цього з касиром укладають договір про повну матеріальну відповідальність.

Підприємства, які мають рахунки в установах банків і здійснюють операції з готівкою, можуть мати у касі на кінець робочого дня готівку в межах лімітів залишку.

Ліміт залишку готівки в касі – це граничний розмір готівки, що може залишатися в касі підприємства на кінець робочого дня, який самостійно визначається підприємством. Всю готівку понад суми встановленого ліміту підприємства повинні здавати до установи банку для зарахування на поточний рахунок.

Порядок встановлення підприємствам ліміту каси, порядок і строки здавання готівки регулюється Інструкцією про організацію роботи з готівкового обігу установами банків України.

При виплаті заробітної плати, пенсій, стипендій, дивідендів (доходу) підприємства мають право зберігати готівку в касі понад установлений ліміт протягом трьох робочих днів (включаючи день одержання готівки в установі банку). Не виплачені протягом вказаного терміну суми повертаються до установи банку.

Сума готівкового розрахунку одного підприємства (підприємця) з іншим підприємством (підприємцем) через їх каси не повинна перевищувати 10 тис.грн. протягом одного дня за одним або кількома платіжними документами.

Касові операції оформляються документами, типові форми яких затверджені Мінстатом України за згодою з Національним банком України і Мінфіном України.

Оприбуткування готівки в касу, у тому числі і одержаної з банку, здійснюється на підставі прибуткового касового ордера (форма КО-1), підписаного головним бухгалтером або уповноваженими на це особами. При цьому особі, яка здала гроші, видається квитанція, підписана головним бухгалтером, касиром та засвідчена печаткою.

Отримання грошей з банку здійснюється через касира або іншу уповноважену на те особу по грошовому чеку, виписаному на ім’я отримувача. Чекову книжку за заявою отримують в банку. Щоб зняти готівку, бухгалтер заповнює грошовий чек, підписує його разом з керівником і передає касирові. Корінець чека є виправдним документом для записів касових операцій в облікових реєстрах.

Витрачання готівки з каси оформлюється видатковим касовим ордером (форма КО-2), який підписується керівником і головним бухгалтером підприємства. При видачі готівки за видатковим касовим ордером касир вимагає пред’явлення документу, який засвідчує особу отримувача. На операцію по здачі грошей до банку, крім видаткового касового ордера, також оформляють заявку на внесок готівки, в якій вказують дату, хто здає кошти та через кого, одержувача, суму, призначення внеску, номер власного рахунку.

Оплата праці, пенсій, стипендій, дивідендів проводиться касиром за платіжними відомостями, без складання видаткового касового ордера на кожного отримувача. По закінченні трьох робочих днів бухгалтер виписує видатковий касовий ордер на загальну суму, виплачену за платіжною відомістю. Проти невиплачених за відомістю сум ставиться надпис депоновано, після чого складають реєстр депонованих сум.

Прибуткові і видаткові касові ордери виписує бухгалтер та до передачі в касу реєструє їх в журналі реєстрації прибуткових та видаткових касових ордерів (форма КО-3).

Всі факти надходження і вибуття готівки на підприємстві відображаються в касовій книзі (форма КО-4), яка є регістром аналітичного обліку. В касі підприємства ведуть тільки одну касову книгу, яка повинна бути пронумерована, прошнурована, скріплена печаткою. Кількість аркушів в касовій книзі підтверджується підписом керівника і головного бухгалтера.

Записи в касовій книзі здійснюються касиром одразу ж після отримання або видачі грошей по кожному касовому ордеру. Записи в касовій книзі здійснюються у двох примірниках через копіювальний папір кульковою або чорнильною ручкою. Перші примірники залишаються у касовій книзі, а другі є відривними і називаються – звітом касира.

В кінці кожного робочого дня касир підбиває підсумки операцій за день, виводить залишок готівки в касі підприємства на початок наступного дня і передає до бухгалтерії звіт касира (відривний листок касової книги) разом з прибутковими і видатковими касовими ордерами. Звіт касира разом з касовими ордерами передається бухгалтеру під розпис у касовій книзі.

За даними звіту касира в бухгалтерії ведуть синтетичний облік касових операцій. Для відображення касових операцій в синтетичному обліку звіт касира перевіряють та контирують всі записи з надходження та витрачання готівки.

Для синтетичного обліку касових операцій призначено активний рахунок 30 “Каса”. За дебетом рахунку відображають надходження грошових коштів в касу підприємства, за кредитом – їх виплату. Дебетове сальдо вказує на залишок готівки в касі підприємства на відповідну дату.

При журнальній формі обліку по дебету рахунку 30 “Каса” ведуть відомість 1.1, а по кредиту – журнал 1, підсумки яких в кінці місяця переносять до Головної книги.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]