Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

kaf_philosofpidruchkirychok

.pdf
Скачиваний:
14
Добавлен:
05.03.2016
Размер:
3.24 Mб
Скачать

 

 

 

 

 

 

 

 

Покажчик головних понять

 

 

 

 

381

 

 

філософія, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10,

хаос, 31, 170, 268, 281, 293,

11,

12,

13,

14,

15,

16,

17,

322,

341

 

 

 

 

 

18, 20, 21, 27, 30, 31, 32,

хора, 174, 216, 342

 

 

 

37, 39, 41, 42, 50, 52, 53,

цивілізація, 147, 167, 271,

54,

55,

58,

61,

62,

63,

64,

274,

275,

280,

283,

317,

65,

67,

70,

72,

82,

90,

92,

347,

378

 

 

 

 

 

105, 106, 111, 117, 118,

цінність, 74, 131, 132, 153,

119,

122,

123,

125,

126,

199,

229,

249,

279,

297,

127,

128,

138,

139,

140,

298,

299,

300,

301,

302,

144,

146,

149,

150,

154,

303, 304, 341

 

 

 

 

160, 163, 164, 166, 167,

час, 11, 13, 17, 27, 32, 42, 49,

168,

169,

174,

175,

177,

54,

61,

67,

71,

73,

89,

93,

178,

179,

181,

182,

183,

106,

112,

113,

114,

118,

187,

189,

191,

193,

195,

120,

128,

136,

144,

147,

199,

200,

201,

203,

204,

157,

158,

159,

160,

168,

205,

206,

209,

214,

215,

169,

182,

184,

185,

191,

223,

227,

230,

233,

239,

193,

195,

200,

205,

206,

247,

253,

255,

263,

267,

207,

211,

212,

216,

223,

268,

269,

271,

272,

278,

227,

230,

246,

254,

256,

279,

281,

282,

287,

288,

266,

274,

284,

286,

288,

291,

311,

313,

315,

316,

289,

291,

293,

304,

308,

317,

319,

322,

332,

333,

310,

326,

328,

335,

340,

339,

340,

344,

345,

346,

341,

343, 345, 346

 

 

 

347, 349, 374, 375, 376,

число, 40, 43, 53, 58, 226,

377, 378

 

 

 

 

 

325, 326

 

 

 

 

 

філософія культури, 14, 200

чуття, 8, 72, 97, 99, 101, 107,

форма, 39, 48, 66, 74, 81,

112, 189, 194, 223, 225,

153,

189,

190,

210,

231,

241, 279, 300, 342, 343

 

 

241, 329, 330, 331, 340

 

 

щастя, 11, 14, 15, 44, 50, 53,

функція, 113, 319

 

 

 

 

79, 91, 103, 300, 328

 

 

 

382

 

ЗМІСТ

 

ПЕРЕДМОВА ..........................................................................................

3

ЛЕКЦІЇ......................................................................................................

6

ЛЕКЦІЯ 1. ФІЛОСОФІЯ ЯК ОСОБЛИВИЙ ТИП ЗНАННЯ ................

6

1.

Філософія і світогляд..................................................................

6

2.

Сутність філософії та її головні проблеми .............................

10

3.

Філософія в системі культури, її соціальний, смислотворчий

і гуманістичний характер. Основні функції філософії ..............

12

4.

Система філософських дисциплін...........................................

13

ЛЕКЦІЯ 2. ФІЛОСОФІЯ СТАРОДАВНЬОГО СВІТУ ........................

17

1.

Філософія Стародавньої Індії ..................................................

18

 

1.1. Філософські ідеї ведичного періоду...........................................

18

 

1.2. Філософські течії шраманської епохи .......................................

21

 

1.3. «Золотий вік» індійської філософії ............................................

27

 

1.4. Філософія в Індії після «золотого віку» ....................................

29

2.

Філософія Стародавнього Китаю ............................................

31

 

2.1. Філософські ідеї в найдавніших китайських священних

 

 

текстах......................................................................................................

31

 

2.2. Золотий вік китайської філософії ...............................................

32

 

2.3. Китайська філософія після «золотого віку».............................

37

3.

Філософія Стародавньої Греції і Риму....................................

39

 

3.1. Досократівська філософія ...........................................................

39

 

3.1.1. Філософські ідеї в текстах Гомера, Гесіода та орфіків

..39

 

3.1.2. Філософи «фізису» ...............................................................

39

 

3.1.3. «Онтологічний поворот» античної думки. Парменід ....

41

 

3.1.4. Фізики-плюралісти, фізики-моністи та софісти..............

42

 

3.2. Філософія класичного періоду Греції........................................

44

 

2.1. Сократ ..........................................................................................

44

 

2.2. Платон..........................................................................................

46

 

2.3. Арістотель...................................................................................

48

 

3.3. Філософія доби еллінізму.............................................................

50

4.

Відмінності і подібності у філософіях Стародавньої Індії,

 

Китаю та Античності ....................................................................

54

5.

Що таке класична філософія? ................................................

555

ЛЕКЦІЯ 3. ФІЛОСОФІЯ СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ ТА ВІДРОДЖЕННЯ ..61

1. Філософія Середньовіччя .........................................................

61

1.1. Фундаментальні філософські ідеї Біблії....................................

62

 

383

1.2. Перші християнські філософські вчення..................................

64

1.2.1. Філон Александрійський......................................................

64

1.2.2. Гностицизм і містико-релігійна філософія ......................

65

1.2.3. Християнський неоплатонізм .............................................

66

1.3. Патристика. Аврелій Авґустін ....................................................

66

1.3.1. Грецька і латинська патристика..........................................

66

1.3.2. Аврелій Авґустін....................................................................

68

1.4. Схоластика. Тома Аквінський.....................................................

70

1.4.1. Сутність поняття «схоластика» та її головні ідеї............

70

1.4.2. Тома Аквінський....................................................................

73

2. Філософія Відродження ...........................................................

79

2.1. Що означає термін «Відродження» ...........................................

79

2.2. Філософія раннього (італійського) Відродження ...................

81

2.3. Філософія пізнього (північного) Відродження........................

82

2.3.1. Платонізм.................................................................................

82

2.3.2. Арістотелізм............................................................................

82

2.3.3. Неоскептицизм.......................................................................

82

2.3.4. Політична філософія .............................................................

83

ЛЕКЦІЯ 4. ФІЛОСОФІЯ НОВОГО ЧАСУ ............................................

90

1. Головні ідеї філософії Нового часу.........................................

90

2. Раціоналізм ................................................................................

93

2.1. Декарт ...............................................................................................

93

2.2. Спіноза..............................................................................................

94

2.3. Ляйбніц.............................................................................................

96

3. Емпіризм ....................................................................................

97

3.1. Бекон.................................................................................................

97

3.2. Гоббс .................................................................................................

98

3.3. Локк...................................................................................................

99

3.4. Берклі ..............................................................................................

101

3.5. Г’юм................................................................................................

102

4. Просвітництво .........................................................................

105

4.1. Що означав термін «Просвітництво»......................................

105

4.2. Головні ідеї Просвітництва........................................................

107

5. Кант і німецький ідеалізм ......................................................

112

5.1. Кант.................................................................................................

112

5.2. Романтизм як реакція на крах ілюзій Просвітництва та його

вплив на німецький ідеалізм.................................................

112

5.3. Фіхте ...............................................................................................

118

5.4. Шеллінґ ..........................................................................................

119

384

5.5. Геґель ..............................................................................................

120

5.6. Чому філософію Геґеля називають «вершиною класичної

 

філософії»?............................................................................................

124

6. Паскаль і Віко проти філософських установок

 

Нового часу .................................................................................

125

ЛЕКЦІЯ 5. ФІЛОСОФІЯ ХІХ–ХХ СТОЛІТЬ І СУЧАСНА

 

ЗАХІДНА ФІЛОСОФІЯ ..........................................................................

129

1. Що таке некласична філософія? ............................................

129

2. Перші спроби подолання Геґелівської філософії.

 

Артур Шопенґауер......................................................................

130

3. Фрідріх Ніцше як пролог до некласичної філософії

 

ХІХ–ХХ ст. ..................................................................................

133

4. Головні напрями і течії західної філософії ХІХ–ХХ ст. .........

134

4.1. Позитивізм, неопозитивізм, постпозитивізм .........................

134

4.2. Аналітична філософія («філософія мови»).............................

141

4.3. Геґельянство та неогеґельянство ..............................................

143

4.4. Марксизм та неомарксизм..........................................................

146

4.5. Спіритуалізм..................................................................................

149

4.6. Фройдизм і неофройдизм...........................................................

149

4.7. Неокантіанство .............................................................................

152

4.8. Німецький історизм .....................................................................

153

4.9. Феноменологія..............................................................................

155

4.10. Філософська герменевтика ......................................................

156

4.11. Екзистенціалізм ..........................................................................

160

4.12. Персоналізм.................................................................................

163

4.13. Філософія» діалогу» ..................................................................

164

4.14. Філософська антропологія .......................................................

166

4.15. Латиноамериканська філософія..............................................

166

4.16. Філософія в США. Праґматизм, неопраґматизм,

 

інструменталізм ...................................................................................

168

4.17. Неосхоластика та неотомізм....................................................

169

4.18. Структуралізм і постструктуралізм .......................................

169

5. Що таке постнекласична філософія ......................................

170

6. Постмодернізм – найсучасніший постнекласичний

 

філософський напрям .................................................................

171

ЛЕКЦІЯ 6. ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ФІЛОСОФІЇ.

 

ФІЛОСОФІЯ «СРІБНОГО ВІКУ» РОСІЙСЬКОЇ КУЛЬТУРИ ........

184

1. Філософські ідеї в культурі Київської Русі ..........................

184

 

 

385

2.

Філософські ідеї в українській культурі Польсько-

 

Литовської доби (XV – поч. XVII ст.).......................................

186

3.

Філософія в Києво-Могилянській академії.

 

Григорій Сковорода....................................................................

190

 

3.1. Філософія в Києво-Могилянській академії............................

190

 

3.2. Філософія Григорія Сковороди ................................................

191

4.

Українська академічна філософія. Памфіл Юркевич ..........

194

 

4.1. Українська академічна філософія.............................................

194

 

4.2. Філософія Памфіла Юркевича..................................................

195

5.

Філософія «срібного віку» російської культури ..................

196

6.

Філософія «української ідеї» .................................................

198

7.

Українська філософія часів СРСР .........................................

202

8.

Сучасна українська філософія ...............................................

203

ЛЕКЦІЯ 7. ОНТОЛОГІЯ: ПРОБЛЕМА БУТТЯ .................................

208

1.

Людина і буття ........................................................................

208

2.

Форми життєвого світу людини ............................................

213

3.

Властивості буття ...................................................................

214

4.

Типи онтології.........................................................................

217

5.

Космос, природа, Бог. Онтологія і теологія .........................

218

6.

Спроба подолання онтології у філософії постмодернізму..

219

ЛЕКЦІЯ 8. ФІЛОСОФІЯ ПІЗНАННЯ...................................................

222

1.

Феноменологія ........................................................................

222

2.

Гносеологія..............................................................................

228

3.

Епістемологія ..........................................................................

230

4.

Методологія.............................................................................

232

5.

Некласична філософія пізнання ............................................

236

ЛЕКЦІЯ 9. ФІЛОСОФСЬКА АНТРОПОЛОГІЯ ................................

242

1.

Сутність людини .....................................................................

242

2.

Тілесність людини ..................................................................

248

3.

Проблема походження людини .............................................

249

4.

Смисл життя людини..............................................................

250

5.

Людське буття як «співбуття» ...............................................

251

6.

Філософія особистості............................................................

252

ЛЕКЦІЯ 10. СОЦІАЛЬНА ФІЛОСОФІЯ: ЛЮДИНА

 

Й ІСТОРИЧНИЙ ПРОЦЕС.....................................................................

256

1.

Соціальна філософія ...............................................................

256

 

1.1. Основні філософські підходи до розуміння суспільства ....

256

 

1.2. Сутність суспільства та його головні ознаки.........................

258

 

1.3. Суспільство як система, що саморозвивається .....................

260

386

 

 

 

1.4. Суспільна динаміка......................................................................

263

 

1.5. Роль географічних, демографічних та інших чинників

 

 

у розвитку суспільства........................................................................

264

2.

Філософія історії .....................................................................

266

 

2.1. Людина як головний суб’єкт історії.........................................

267

 

2.2. Проблема існування історичних закономірностей...............

268

 

2.3. Проблема «закінчення» і «сенсу» історії ................................

269

3. Постмодерністська соціологія та критика історизму ............

271

ЛЕКЦІЯ 11. ФІЛОСОФІЯ КУЛЬТУРИ І НАУКИ ..............................

275

1.

Філософія культури ................................................................

275

 

1.1. Сутність культури ........................................................................

276

 

1.2. Культура і цивілізація .................................................................

278

 

1.3. Філософські підходи до розуміння культури.........................

279

 

1.4. Структура і динаміка культури.................................................

285

 

1.5. Типи культур.................................................................................

287

2.

Філософія науки ......................................................................

291

 

2.1. Сутність науки ..............................................................................

291

 

2.2. Динаміка наукового пізнання....................................................

292

 

2.3. Проблема наукової картини світу ............................................

295

 

2.4. Сучасна наукова картина світу .................................................

295

ЛЕКЦІЯ 12. АКСІОЛОГІЯ: ЦІННІСТЬ БУТТЯ І СТРАТЕГІЯ

 

МАЙБУТНЬОГО......................................................................................

301

1.

Цінності в системі культури ..................................................

301

2.

Основні філософські підходи до розуміння цінностей .......

302

3.

Структура цінності .................................................................

306

4.

Цінності як ядро духовного світу людини ...........................

307

5.

Базові цінності людського життя. Ієрархія цінностей.

 

Ціннісні орієнтації та ідеал ........................................................

308

6.

Зміна цінностей у сучасному світі та стратегія

 

майбутнього.................................................................................

310

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВIРКИ ЗНАНЬ ..................................

316

ТЕМИ РЕФЕРАТІВ .............................................................................

318

ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ .....................................................................

320

ЛЕКСИЧНИЙ ВКАЗІВНИК ...............................................................

324

ЛІТЕРАТУРА ДО КУРСУ ..................................................................

354

УДК 1(07) ББК 87 я 73

К43 Киричок О. Б. Філософія: підручник для студентів вищих навчальних закладів / О.Б. Киричок.– Полтава: РВВ ПДАА,

2010.– 381 с.

ISBN 978-966-2088-39-7

Відповідальний за випуск

кандидат філософських наук, доцент С.В. Шейко

Літературний редактор

Раїса Колєснікова

Коректори

Оксана Колєснікова Наталія Киричок

Комп’ютерний дизайн

Наталія Засельська

Верстка

Сергій Шерман-Короленко

Технічний редактор

Юлія Хрипко

Дизайн обкладинки

Любов Ярова

______________________________________

Підписано до друку 25.02.10 р. Замовлення № 86. Папір офсетний. Друк різографія. Формат 60х90/16. Ум. друк. арк. 24,4. Обл.-вид. арк. 17,0.

Гарнітура Times New Roman Cyr. Тираж 300.

Редакційно-видавничий відділ Полтавської державної аграрної академії. Адреса: 36003, м. Полтава, вул. Г.Сковороди, 1/3.

388

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]