Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ФК 09-2з 8с / Банківська система Заоч. 2012.doc
Скачиваний:
42
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
2.82 Mб
Скачать

Контрольні завдання

Завдання 1.

Визначить кредитний потенціал ПАТ КБ «Конкорд» та його вільні кредитні ресурси за трьома варіантами. Зробіть необхідний висновок про забезпеченість банку кредитними ресурсами – Таб.3.7.

Таблиця 3.7.

Основні показники ПАТ КБ «Конкорд»

за/п

Назва статті

Варіант (тис. грн.)

І

II

III

1.

Статутний капітал

5900

5800

6000

2.

Загальні резерви

2000

1520

1620

3.

Прибуток

700

150

100

4.

Кошти на рахунках підприємств

9000

8500

7200

5.

Кошти на рахунках фізичних осіб

550

280

3000

6.

Кредити, одержані від інших банків

740

500

40

7.

Норма обов’язкових резервів

6%

6%

6%

8.

Надані кредити

2500

4000

3250

9.

Інші активи

600

-

320

Завдання 2.

До ПАТ КБ «Конкорд» звернувся клієнт АТ «Добробут» іі клопотанням щодо отримання кредиту. У кредитній заяві та в банківських відомостях міститься така інформація:

Мета кредиту – придбання сировини для випуску конкурентоспроможної продукції.

Продукція сезонна, має широкий попит протягом 90 днів.

Сектор ринку збуту продукції, на який можна розраховувати

6200 грн.

Витрати на проведення заходів

4000 грн.

Термін реалізації заходів

40 діб

Термін окупності витрат

30 діб

Дохід від проведення заходів

4800 грн.

Залишки коштів на поточному рахунку

2100 грн.

Сума кредиту, що її просить клієнт

4000 грн.

Прострочена заборгованість за раніше отриманими кредитами

0 грн.

Наявність забезпечення

5000 грн.

Облікова процентна ставка

7%

Вільні кредитні ресурси

5500 грн.

Потрібно визначити:

1.Вид потрібного кредиту; можливість його надання; суму кредиту; термін позички; процентну ставку; суму процентів; загальну суму боргу на кінець терміну користування за умови, що проценти мають сплачуватися раз на місяць; спосіб надання кредиту і його погашення.

2.До якої групи ризику можна віднести цей кредит?

3.В якому розмірі необхідно формувати резерв для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями?

Завдання 3.

Вивчивши баланс СП «Глобус», вирішіть питання про можливість видачі короткострокового кредиту в сумі З0 тис. грн.-Таб.3.8.

Визначити: клас заявника кредиту; забезпеченість підприємства власними обіговими коштами; забезпеченість кредиту товарно-матеріальними цінностями.

Таблиця 3.8.

БАЛАНС на 1 січня 200Х року СП «Глобус»

АКТИВ

Сума,тис.грн.

І. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

залишкова вартість

початкова вартість

зношеність

Незавершене будівництво

Основні засоби:

залишкова вартість

442

початкова вартість

563,5

зношеність

121,5

Довгострокові фінансові інвестиції

Інші фінансові інвестиції

Довгострокова дебіторська заборгованість

Відтсрміновані податкові активи

Інші необоротні активи

Усього за розділом І

442

II. Оборотні активи

Запаси:

Виробничі запаси

23,5

Тварини на вирощування та відгодівлі

Незавершене виробництво

Готова продукція

Товари (купівельна вартість)

1847

Векселі одержані

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

Чиста реалізаційна вартість

826

Початкова вартість

826

Резерв сумнівних боргів

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

із бюджетом

25

за виданими авансами

Із нарахованих доходів

Інша поточна дебіторська заборгованість

1,5

Поточні фінансові інвестиції

Грошові кошти та їх еквіваленти:

у національній валюті

488

в Іноземній валюті

Інші оборотні активи

62

Усього за розділом II

3273

БАЛАНС

3715

ПАСИВ

І. Власний капітал

Статутний капітал

1940,5

Пайовий капітал

Додатковий вкладений капітал

Інший додатковий капітал

442

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

96,5

Неоплачений капітал

Вилучений капітал

Усього за розділом 1

2479

II. Забезпечення наступних виплат і платежів

Забезпечення виплат персоналу

Цільове фінансування

Усього за розділом II

Довгострокові кредити банків

Інші довгострокові фінансові зобов'язання

Відтерміновані податкові зобов'язання

Інші фінансові зобов'язання

Усього за розділом III

IV. Поточні зобов'язання

Короткострокові кредити банків

Поточна заборгованість за короткостроковими зобов'язаннями

Векселі видані

Кредиторська заборгованість за товари, послуги:

993

за розрахунками

з одержаних авансів

з бюджетом

9,5

з позабюджетних платежів

35,5

зі страхування

2,5

з оплати праці

18,5

з учасниками

Із внутрішніх розрахунків

Інші поточні зобов'язання

177

Усього за розділом IV

1236

БАЛАНС

3715

Завдання 4

Ви – економіст кредитного відділу банку.

Станом на звітну дату структура кредитного портфеля – Таб.3.9.

Таблиця 3.9.

Структура кредитного портфелю Банку

Група кредитів

Сума заборгованості, тис. гри

Стандартні

1900

Під контролем

2300

Субстандартні

700

Сумнівні

500

Безнадійні

100

Забезпеченням за видані кредити – нерухоме майно, майнові права і депозит.

Вартість застави за категоріями, що враховуються банком на позабалансових рахунках (тис. гри):

 • за стандартними кредитами – 1000 (вартість нерухомого майна);

 • за кредитами «під контролем» - 2300 (депозитний рахунок);

 • за субстандартними кредитами - 200 (вартість нерухомого майна).

Потрібно визначити:

 1. Розмір чистого кредитного ризику за кожною групою кредитів.

 2. Розмір страхового резерву за кожною групою кредитів.

 3. Загальну суму страхового резерву.

Завдання 5

До ПАТ КБ «Конкорд» звернувся його клієнт – мале приватне підприємство (МПП) «Добробут» - з клопотанням щодо отримання кредиту в сумі 50 000 грн. терміном на 2 місяці для розширення торгівлі продовольчими товарами.

Інформація про МПП «Добробут»

МПП «Добробут» засноване 20 лютого 1995 року. Реєстраційне свідоцтво № 62 від 27 лютого 1995 року. Юридична адреса: м. Львів, вул. П. Сагайдачного, 65. Основними видами діяльності підприємства є гуртова та роздрібна торгівля, транспортні послуги па замовлення населення. У підприємства є ліцензії на оптову торгівлю продовольчими товарами.

Власником підприємства є Рибаченко Роман Іванович. Ідентифікаційний код 2256009001001. Освіта у п. Рибаченка – вища економічна. Досвід роботи в конкретному виді діяльності у власника фірми – 5 років.

Підприємство розташоване в приміщенні загальною площею 98,2 кв. м. Будинок цегляний, збудований 1980 року, куплений у споживчого товариства «Надбужжя» за 33700 грн. (є в наявності договір на купівлю-продаж приміщення). Вартість приміщення па дату отримання кредиту з урахуванням коефіцієнта індексації становить 62 396 грн. Власник (директор) МПП «Добробут» як забезпечення кредиту пропонує в заставу приміщення підприємства, яке є застраховане національною страховою компанією «Оранта». Підприємство встановило партнерські відносини з постачальниками товару, а це вітчизняні виробники: фірми «Світоч», «Галка», Львівський лікеро-горілчаний завод та ін. Якість товарів вищевказаних виробників є високою, а ціни доступними, тому попит на товари високий. Термін окупності витрат – 60 днів. Для оцінки фінансового стану підприємства п. Рибаченко представив баланс – Таб.3.10

Таблиця 3.10.

БАЛАНС на 1 січня 200Х року МПП «Добробут»

АКТИВ

Сума

І. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

залишкова вартість

2,70

початкова вартість

2,70

зношеність

Незавершене будівництво

2,20

Основні засоби:

залишкова вартість

41,5

початкова вартість

45,50

зношеність

4,0

Довгострокові фінансові інвестиції

Інші фінансові інвестиції

Довгострокова дебіторська заборгованість

Відтерміновані податкові активи

Інші необоротні активи

Усього за розділом І

46,4

II. Оборотні активи

Запаси:

Виробничі запаси

2,40

Тварини на вирощування та відгодівлі

Незавершене виробництво

Готова продукція

Товари (купівельна вартість)

250.00

Векселі одержані

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

Чиста реалізаційна вартість

9

Початкова вартість

9,00

Резерв сумнівних боргів

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

із бюджетом

4.30

за виданими авансами

із нарахованих доходів

Інша поточна дебіторська заборгованість

Поточні фінансові інвестиції

Грошові кошти та їх еквіваленти:

у національній валюті

1 9,00

в іноземній валюті

Інші оборотні активи

12,80

Усього за розділом II

297,5

III. Виграти майбутніх періодів

БАЛАНС

343,9

ПАСИВ

1. Власний капітал

Статутний капітал

188.0

Пайовий капітал

Додатковий вкладений капітал

97,7

Інший додатковий капітал

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

6,70

Неоплачений капітал

Вилучений капітал

Усього за розділом 1

292,4

11. Забезпечення наступних виплат і платежів

Забезпечення виплат персоналу

Інші забезпечення

Цільове фінансування

Усього за розділом II

0,0

III. Довгострокові зобов'язання

Довгострокові кредити банків

Інші довгострокові фінансові зобов'язання

Відтерміновані податкові зобов'язання

Інші фінансові зобов'язання

Усього за розділом III

0,0

IV. Поточні зобов'язання

Короткострокові кредити банків

Поточна заборгованість за короткостроковими зобов'язаннями

Векселі видані

Кредиторська заборгованість за товари, послуги:

50,00

за розрахунками

з одержаних авансів

з бюджетом

з позабюджетних платежів

зі страхування

0.50

з оплати праці

1,00

з учасниками

Із внутрішніх розрахунків

Інші поточні зобов'язання

Усього за розділом IV

51,5

V. Доходи майбутніх періодів

БАЛАНС

343,9

Завдання 6.

 1. Пояснити, чи достатньо інформації в банку для остаточного прийняття рішення щодо видачі кредиту МПП «Добробут».

 2. Проаналізувати кредитоспроможність заявника кредиту, використовуючи представлений баланс підприємства.

 3. Визначити:

 • до якої групи ризику можна віднести цей кредит;

 • розмір відрахування до резервів для відшкодування можливих втрат за кредитними ризиками.

Завдання 7.

Ви – працівник кредитного відділу ПАТ КБ «Аверс». Ваш банк задовольнив заяву АТ «Маяк» на видачу кредиту в сумі 4 000 гри терміном на три місяці під 20% річних.

Потрібно:

1. Оформити: заяву на отримання кредит, кредитну угоду; розпорядження кредитного відділу,

2. Визначити доходи банку від проведення цієї операції.

Завдання 8.

Коримтувач кредитом МПП «Добробут» звернувся до установи ПАТ КБ «Конкорд» із проханням про пролонгацію раніше отриманого кредиту. У клопотанні є така інформація:

 1. Дата отримання кредиту - 10.10.200Х року.

 2. Дата погашення кредиту - 10.01.200Х року.

 3. Сума кредиту - 4 000 грн.

 4. Клопотання про пролонгацію надійшло 05.01.ОХ року.

 5. У період з 10.10.ОХ року було погашено кредит на суму 2 670 грн.

 6. Дебіторська заборгованість за балансом на 01.01.ОХ р. (прострочена) – 2000грн.

 7. За розрахунками боржника на поточний рахунок за два майбутні місяці надійде платежів від прострочених дебіторів у сумі 1 800 грн.

 8. Боржник просить пролонгувати кредит на два місяці, тобто до 10.03.200Х року.

Потрібно: визначити можливість пролонгації кредиту; термін пролонгації; суму пролонгованого кредиту; процентну ставку за кредит.

Завдання 9.

10 січня 200Х року для Акціонерного товариства «Добробут» надійшов термін погашення кредиту, що був наданий ПАТ КБ «Конкорд» у м. Львові 10 листопада попереднього року. Сума кредиту становила 4 000 грн., процентна ставка за користування кредитом - 25%.

Потрібно:

1) визначити суму відсотків за кредит;

2) оформити платіжне доручення на погашення боргу.

Завдання 10.

ПАТ КБ «Конкорд» 10 березня 200Х р. видав короткостроковий кредит юридичній особі МП «Зоря» на суму 90 000 гри під 25% річних терміном до 15 червня 200Х р. Визначить суму, яку повинен сплатити отримувач кредиту, якщо він гасить борг достроково 10.05.200Х.

Завдання 11.

ПАТ КБ «Конкорд» видав кредит юридичній особі в сумі 80 000 грн. на термін із 30.04.200Х р. до 8.07.200Х р. під облікову ставку 10% річних. Обчисліть суму, яку повинен сплатити отримувач кредиту, якщо він гасить борг 15.07.200Х р. (на весь термін прострочення діє ця ж облікова процентна ставка).

Завдання 12.

Підприємство взяло кредит у 100 млн. грн. на 2 роки під 15% річних і по закінченню строку кредиту повинно повернути його з відсотками. Скільки повинно заплатити підприємство? Відсотки прості.

Завдання 13.

Молода сім’я одержала від банку кредитна будівництво житла у сумі 60 тис. грн. на три роки під просту процентну ставку 16 % річних. Визначити суму кредиту, яку необхідно повернути і суму процентів за кредит.

Завдання 14.

Банк видав кредит у сумі 500 тис. грн. на три квартали під просту процентну ставку, яка у першому кварталі склала 40% річних, а в кожному наступному збільшувалась на 10 процентних пунктів. Визначити суму яку потрібно сплатити і суму відсотків.

Завдання 15.

Банк видав довгостроковий кредит у сумі 5 млн. грн. на п’ять років за річною ставкою складних процентів 80% річних. Кредит повинен бути погашений одним платежем основної суми боргу та процентів у кінці строку. Визначити суму, яку необхідно сплатити банку і суму одержаних відсотків.

Завдання 16.

Залишок на рахунках «кредити, надані банком» на 01.04.2003 р. становив 4,5 млн. грн., на 01.07.2003 р. – 8,7 млн. грн. Процентні доходи банку від надання кредитів за квартал – 1,24 млн. грн. Визначити середню дохідність кредитних операцій за квартал.

Завдання 17.

Банк надав своєму отримувачеві кредиту можливість погасити кредит в 800000 грн. протягом 3 років шістьома рівними платежами з виплатою 8% (простих) річних. Визначити суму відсотків, виплачену банку отримувачем кредиту.

Завдання 18.

Банк видав кредит у розмірі 500 тис. грн. на три квартали за простою ставкою, яка у першому кварталі склала 30% річних, а в кожному послідуючому зростала на 10%. Визначте суму що погашається та суму відсотків, що сплачуються по кредиту.

Завдання 19.

Визначити процентний доход банку, який видав кредит у сумі 100 тис. грн. терміном з 2.04.02. по 1.06.02. під 40% річних. В році 360 днів, у місяці 30 днів.

Завдання 20.

Визначити процентний доход банку, який видав кредит фірмі в сумі 100 тис. грн. на 2 роки під 40% річних. Через півроку ставка була встановлена в розмірі 35% річних, ще через півроку –30% річних.

Завдання 21.

Визначити процентний доход банку, який дав кредит підприємству в сумі 10 тис. грн. терміном на 1 рік під 40%. Через 3 місяці ставка була знижена до 20% річних.

Завдання 22.

Визначити процентні доходи банку, який видав кредит 500 тис. грн. під 30% річних терміном на 2 роки. Через 1,5 року ставка була підвищена до 40% річних.

Завдання 23.

Визначити процентний доход банку, який видав 150 тис. грн. на 1 рік 25% річних із правом його дострокового погашення. Через 3 місяці користувач кредитом погасив 25 тис. грн., а суму, що залишилася, після закінчення року.

Завдання 24.

Визначити процентні доходи банку за весь період кредитування, якщо банк видав 120 тис. грн. кредиту терміном на 2 роки під 15% річних із правом його дострокового погашення. Через півроку користувач кредитом погасив 80 тис. грн., а суму, що залишилася, наприкінці терміну кредитування.

Завдання 25.

Визначте суму відсотків, що сплачуються по кредиту у розмірі 500 тис. грн. на три квартали за простою ставкою, яка у першому кварталі склала 30% річних, а в кожному наступному зростала на 10%.

Завдання 26.

Фірма планує отримати річний дохід від реалізації продукції у розмірі 2750 тис. грн., за два минули роки суми доходу від реалізації складали 2150 тис. грн. та 2550 тис. грн.

Грошові кошти плануються у розмірі місячної потреби на сировину та матеріали.

Дебіторська заборгованість обертається 9 раз на рік.

Виробничі запаси – 89 тис. грн.

Основні засоби, з урахуванням амортизації, - 55 тис. грн.

Кредиторська заборгованість планується у розмірі 7% від об’єму реалізації.

Банківські кредити – на кінець звітного періоду – 180500 грн.

Довгострокові кредити на кінець року – 300 тис. грн.

Прибуток планового року – 9% від об’єм реалізації.

Статутний капітал 120000 грн. не змінюється.

Собівартість реалізованої продукції – 55% об’єму реалізації.

Витрати на сировину та матеріали – 45% собівартості реалізованої продукції.

Податок на прибуток 25%

Визначити потребу у зовнішніх джерелах фінансування та можливість надання позики на підставі оцінки кредитоспроможності підприємства.