Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ФК 09-2з 8с / Банківська система Заоч. 2012.doc
Скачиваний:
42
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
2.82 Mб
Скачать

7. Список рекомендованої літератури

1.Закон України "Про банки і банківську діяльність" (із змінами та доповненнями) від 07.12.2000 № 2121 - III// www.rada.gov.ua.

2.Закон України "Про Національній банк України" (із змінами та доповненнями) від 20.05.1999 № 679 - XIV // www.rada.gov.ua.

3.Закон України "Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати" (із змінами та доповненнями) від 19.06.2003 № 979-IV// www.rada.gov.ua.

4.Закон України "Про обіг векселів в Україні" (із змінами та доповненнями) від 05.04.2001 № 2374 - III// www.rada.gov.ua.

5.Закон України "Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю" (із змінами та доповненнями) від 19.06.2003 № 978-IV// www.rada.gov.ua.

6.Закон України „Про цінні папери та фондовий ринок” (із змінами та доповненнями) від 23.02.2006 №3480-ІV // www.rada.gov.ua.

7.Закон України „Про Фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг” (із змінами та доповненнями) від 12.07.2001 № 2664-III// www.rada.gov.ua.

8.Закон України „Про господарські товариства” (із змінами та доповненнями) від 19.09.1991 № 1576-ХІІ// www.rada.gov.ua.

9.Закон України „Про інвестиційну діяльність” (із змінами та доповненнями) від 18.09.1991 № 1560-ХІІ// www.rada.gov.ua.

10.Закон України „Про заставу” (із змінами та доповненнями) від 02.10.1992 №2654-XII // www.rada.gov.ua.

11.Адамик Б. П. Національний банк і грошово-кредитна політика.— Т.: Карт-бланш, 2002.- 278 с.

12.Алексеєнко М. Д. Капітал банку: питання теорії і практики.- К.: КНЕУ, 2002.-276 с.

13.Базилевич В. Д., Базшевич К. С., Баластрик Л. О. Макроекономіка / За ред. В. Д. Базилевича- К.: Знання, 2004 851 с.

14.Банк Франции. История. Структура. Роль.- Париж: Банк Франции:Институт профессиональной подготовки, 1995.- 80 с.

15.Банківські операції / За ред. А. М. Мороза. - К.: КНЕУ, 2000.- 348 с.

16.Братко А. Г. Центральний банк в банковской системе России.— М.: Спарк, 2001.-335 с.

17.Васильченко 3. М. Комерційні банки: реструктуризація та реорганізація. -К.: Кондор, 2004.-528 с.

18.Васюренко О. В. Банківські операції. - К.: Т-во «Знання», КОО, 2002.— 255 с.

19.Гроші та кредит / М. І. Савлук, А. М. Мороз, М. Ф. Пуховкіна та ін.-К.: КНЕУ, 2002.- 530 с.

20.Грошово-кредитна політика в Україні / За ред. В. І. Міщенка.-К.:Знання, 2000.- 305 с.

21.Дзюблюк О. В. Організація грошово-кредитних відносин суспіль­ства в умовах ринкового реформування економіки.- К.: Поліграфкнига, 2000.-512 с.

22.Ковальчук А. Т. Банки. Кредит. Фінанси.- К.: Парлам. вид-во, 2004, 258 с.

23.КозюкВ. В. Сучасні центральні банки: середовище функціонування та монетарні рішення - Т.: Астон, 2001.- 300 с.

24.Костюченко О. А. Правові аспекти банківської діяльності.-К.:Криниця, 2003 .-319 с.

25.Кот Л. Л. Банківський кредит у трансформаційній економіці: Питання теорії, методології, практики. - К.: Знання України. 2003.- 93 с.

26.Кочетков В. М. Організація управління фінансовою стійкістю банку в ринкових умовах. - К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2003.- 300 с.

27.Кравець В. М., Кравець О. В. Західноєвропейський банківський біз­нес: Становлення і сучасність-К.: Знання-Прес, 2003-470 с.

28.Кредитна система України і банківські технології: У 3 кн. / В. С. Стельмах, А. В. Шаповалов, В. Л. Кротюк та ін.; За ред. І. В. Сала.- Л.: ЛЕЇ НБУ, 2002.

29.Кротюк В. Л. Національний банк - центр банківської системи України. Організаційно-правовий аналіз. - К.: Ін Юре, 2000.- 248 с.

30.Кучер Г. В. Управління державним боргом. - К.: КНТЕУ, 2002.- 342 с.

31.Лагутін В. Д. Гроші та грошовий обіг. - К.: Знання, 2003.- 200 с.

32.Лютий І. О. Грошово-кредитна політика в умовах перехідної економіки. - К.: Атіка, 2000.- 240 с.

33.Макогон Ю. В., Булатова Е. В. Международньй банковский бизнес.- К.: Атіка, 2003.- 208 с.

34.Матвієнко П. В. Розвиток грошово-кредитних відносин у трансформаційній економіці України.- К.: Наук, думка, 2004.- 253 с.

35.Міщенко В. І., Шаповалов А. В., Салтинський В. В., Вядрова І. М. Реорганізація та реструктуризація комерційних банків.- К.: Т-во «Знання», КОО,2002.-216с.

36.Міщенко В. І. Кротюк В. Л. Центральні банки: організаційно-правові засади.- К.: Знання, 2004.- 372 с.

37.Нікіфоров П. О. Теорія та методологія регулювання грошового обігу.-Чернівці: Вид-во «Рута» ЧНУ, 2002.- 327 с.

38.Орлюк О. П. Теоретичні питання банківського права і банківського законодавства.- К.: Юрінком Інтер, 2003.- 102 с.

39.Орлюк. О. П. Банківська система України. Правові засади організації- К.: Юрінком Інтер, 2003.- 240 с.

40.Панчишин С. М. Макроекономіка.- К.: Либідь, 2001.- 614с.

41.Романішин В.О, Уманцев Ю. М. Центральний банк і грошово-кредитна політика: Навчальний посібник. -К.;Атіка. 2005.-480 с.

42.Деньги, Кредит. Банки. Ценные бумаги: Практикум / Под ред. Е.Ф. Жукова.- М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001.- 310с.

43.Кредитний ризик комерційного банку/За ред. В. Вітлінського.- К.: Знання, 2000.- 250с.

44.Крушвиц Л. Финансирование и инвестиции. Неоклассические основы теории финансов/ Пер. с нем.; Под общ. ред. В. В. Ковалева, 3. А. Сабова.— СПб.: Питер, 2000. — 400 с.

45.Международные валютно – кредитные и финансовые отношения: Учебник / Под ред. Красавиной Л.Н. – М.:Финансы и статистика, 2001.- 608с.

46.Інструкція "Про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті", затверджена постановою Правління НБУ від 21.01.2004 №22.

47.Інструкція "Про міжбанківський переказ грошей в Україні в національній валюті", затверджена постановою Правління НБУ від 17.03.2004 № 110.

48.Інструкція "Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків в національній та іноземній валютах", затверджена постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492.

49.Інструкція "Про порядок регулювання діяльності банків в Україні", затверджена постановою Правління НБУ від 28.08.2001 № 368.

70.Інструкція про касові операції в банках України, затверджена постановою Правління НБУ від 14.08.2003 № 337.

71.Методичні рекомендації щодо організації та функціонування систем ризик-менеджменту в банках України, затверджені постановою Правління НБУ від 02.08.2004 № 361.

72.Інструкція "Про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України", затверджена постановою Правління НБУ від 17.06.2004 № 280.

73.Положення "Про порядок здійснення банком операцій з векселями в національній валюті на території України", затверджене постановою Правління НБУ від 16.12.2002 № 508.

74.Положення "Про ведення касових операцій у національній валюті в Україні", затверджене постановою Правління НБУ від 15.12.2004 № 637.

75.Положення "Про депозитарну діяльність Національного банку Україні", затверджене постановою Правління НБУ від 12.02.2002 № 61.

76.Положення "Про здійснення банками фінансового моніторингу", затверджене постановою Правління НБУ від 14.05.2003 № 189.

77.Положення "Про здійснення уповноваженими банками операцій з банківськими металами", затверджене постановою Правління НБУ від 06.08.2003 № 325.

78.Положення "Про оформлення та виконання документів на перерахування, зарахування, купівлю та продаж іноземної валюти або банківських металів", затверджене постановою Правління НБУ від 05.03.2003 № 82.

79.Положення "Про порядок видачі індивідуальних ліцензій на переказування іноземної валюти за межі України для оплати банківських металів та проведення окремих валютних операцій" від 16.07.2004 № 266.

80.Положення "Про порядок емісії платіжних карток і здійснення операцій з їх застосуванням", затверджене постановою Правління НБУ від 27.08.2001 №367.

81.Положення "Про порядок здійснення банками України вкладних (депозитних) операцій з юридичними і фізичними особами", затверджене постановою Правління НБУ від 03.12.2003 № 516.

82.Положення "Про порядок створення і державної реєстрації банків, відкриття їх філій, представництв, відділень", затверджене постановою Правління НБУ від 31.08.2001 № 375.

83.Положення "Про порядок формування і використання банками резерву для відшкодування можливих втрат від дебіторської заборгованості", затверджене постановою Правління НБУ від 13.12.2002 №505.

84.Положення "Про порядок формування та використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків", затверджене постановою Правління НБУ від 06.07.2000 № 279.

85.Положення "Про регулювання Національним банком України ліквідності банків України", затверджене постановою Правління НБУ від 26.09.2006 №378.

86.Правила бухгалтерського обліку доходів і витрат банків України, затверджені постановою Правління НБУ від 18.06.2003 № 255.

87.Правила Національної системи масових електронних платежів, затверджені постановою Правління НБУ від 10.12.2004 № 620.

88.Прокопенко І.Ф., Ганін В.І., Соляр В.В., Маслов С.І. Основи банківської справи: Навч. посібник.- К.: Центр навчальної літератури, 2005.- 410с.

89.Примостка Л.О. Фінансовий менеджмент у банку. – К.: КНЕУ, 2004.

90.Синки Дж. Мл. Управление финансами в коммерческих банках. — М.: Catallаху, 1994. - 820 с.

91.Ситуаційне моделювання банківської діяльності: Навч. посіб.- Вид. 2-ге, перероб. та доп.- К.: КНЕУ, 2006.- 152с.

92.Тиркало Р. І. Банківські операції з цінними паперами: Монографія. - Т.: Карт-бланш, 2004.- 211с.

  1. ДОДАТОК

ВІДПОВІДІ НА ТЕСТИ РОЗДІЛУ 3

№ запитання

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Правильна відповідь

в

г

а

в

б

а

а

б

а

б

а

а

в

г

В

№ запитання

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Правильна відповідь

б

а

а

в

в

в

в

в

в

а

в

б

в

а

а

№ запитання

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

Правильна відповідь

а

б

а

а

б

а

а

б

а

в

б

а

в

б

б

№ запитання

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

Правильна відповідь

а

в

а

а

г

а

б

а

б

б

б

б

в

в

б

№ запитання

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

Правильна відповідь

в

в

в

б

а

в

б

б

в

в

в

в

в

а

б

№ запитання

76

77

78

79

80

81

82

83

Правильна відповідь

в

б

б

в

в

а

в

в

Величкін Валерій Олександрович

Тимошенко Марина Вікторівна

Навчально-методичний посібник

Банківська система: Навчально-методичний посібник для студентів зочної форми навчання, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» за галуззю знань 0305 «Економіка та підприємництво» за напрямом підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» – Дніпропетровськ: Дніпропетровська державна фінансова академія, 2012.- 141 с.

Навчально-методичний посібник з навчальної дисципліни «Банківська система» розроблений згідно з навчальним планом і навчальною програмою дисципліни й призначений для студентів заочної форми навчання.Мета підготовки та видання даного посібника – надання допомоги студентам по вивченню теоретичного матеріалу курсу «Банківська система».

Навчально-методичний посібник містить програму навчальної дисципліни, тематичний план дисципліни, методичні рекомендації до самостійної і практичної роботи, домашньої контрольної роботи, індивідуальної роботи студентів, питання до підсумкового контролю, список рекомендованої літератури.

Індекс ББК 65.262.10

В 27

Підп. до друку_______2011. Формат 84 х 108 1/32 Папір друк.

Ум. друк. арк. 4,35 Тираж 5 Замовлення № ____

____________________________________________________________

РВВ Дніпропетровської державної фінансової академії. Дільниця оперативного друку. Св. Держкомітету інформ. політики, телебачення та радіомовлення сер. ДК 2126 від 17.03.2005 р.