Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ФК 09-2з 8с / Банківська система Заоч. 2012.doc
Скачиваний:
42
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
2.82 Mб
Скачать

Ситуаційні та практичні завдання

Ситуація 1. Баланси ПАТ комерційного банку «Кредит» містять таку інформацію – таб.3.2.

Таблиця 3.2

Баланси ПАТ КБ «Кредит»

№ за/п

Показники, тис. грн.

Варіанти

І

II

ІІІ

1

2

3

4

5

1

Нерозподілений прибуток банку

1200

1500

1700

2

Фонди банку

20954

50000

60000

3

Депозити юридичних осіб

13500

17000

4

Вклади населення

18650

1000

11000

5

Кошти на рахунках підприємств і організацій

у тому числі на валютних рахунках

121460

89000

70000

8220

6

Кошти на бюджетних рахунках

225369

190

630

7

Ресурси, куплені в інших

комерційних банках

1350

2000

8

Ресурси, куплені в інших

установах свого банку

34000

2500

9

Інші пасиви

3200

22350

6980

10

Кредитори

250800

50

620

11

Валютні пасиви

4000

12

Каса

13600

400

25000

13

Кореспондентські рахунки

16700

23000

63000

14

Строкові депозити

110000

60000

утому числі:

короткострокові

110000

48000

довгострокові

12000

15

Прострочені кредити

27600

21000

3430

у тому числі:

короткострокові

27600

21000

довгострокові

3430

16

Основні засоби і витрати

18900

7400

8000

17

Дебітори

5200

3600

4500

18

Інші активи

122500

3500

19

Ресурси, продані у своїй системі

360800

5000

Завдання:

  1. Що таке банківські ресурси?

  2. Визначити розмір надлишку або нестачі банківських ресурсів. Яких заходів має вжити комерційний банк у кожному конкретному разі?

  3. Як НБУ регулює розміри банківських ресурсів?

Ситуація 2. Баланс ПАТ комерційного банку «Кредит» станом на 1 березня містить таку інформацію – таб.3.3.

Таблиця 3.3

Баланси ПАТ КБ «Кредит»

№№ за/п

Показники, тис. грн.

Варіанти

І

II

III

1

2

3

4

5

1

Прибуток банку

700

150

150

2

Загальні резерви

600

400

150

3

Статутний фонд

5000

4000

3000

4

Резервний фонд

900

800

600

5

Інші фонди банку

480

320

190

6

Кошти на рахунках підприємств

9000

8500

7200

7

Кошти місцевих бюджетів

140

80

8

Кошти бюджетних організацій

600

500

220

9

Вклади фізичних осіб:

а) строкові

450

280

60

б) до запитання

100

190

10

Норма обов'язкових резервів

11%

11%

11%

11

Потреба юридичних осіб у кредитах

4800

950

1800

12

Заборгованість за кредитами

12500

14300

11690

Завдання:

1.Визначити розмір наявних банківських ресурсів, а також потребу в них на 1 березня.

2.Зробити висновок про забезпеченість банку ресурсами і пояснити можливі рішення банку щодо задоволення потреб юридичних осіб у кредитах.

Ситуація 3. ПАТ Комерційний банк «Аверс» виконує операції, які згідно з чинним законодавством здійснюються лише за рахунок власних коштів. Баланс банку містить такі показники, табл. 3.4.

Таблиця 3.4

Баланси комерційного банку «Кредит»

№ за/п

Показник , тис.грн.

Варіанти

І

ІІ

1

2

3

4

Статутний фонд зареєстрований

6300

10800

Резервний фонд

1850

2740

Емісійні різниці

2350

1920

Фонди економічного стимулювання

2100

180

Прибуток звітного року

3092

650

Власні цінні папери банку в портфелі на продаж

1590

450

Нематеріальні активи

190

970

Резерви страхування активних операцій банку

940

1420

Несплачений зареєстрований статутний фонд

290

330

Капітальні вкладення в нематеріальні активи

200

2320

Результати індексації основних засобів

1630

39200

Вкладення в дочірні компанії

1510

37900

Вкладення в акції акціонерних товариств і підприємств

780

4600

Вкладення в асоційовані банки

3990

4700

Вкладення в асоційовані небанківські установи

110

6310

Завдання:

  1. Назвати операції, що їх комерційні банки виконують лише за рахунок власних коштів.

  1. Визначити розмір капіталу (власних коштів) комерційного банку.

Ситуація 4. ПАТ КБ «Аверс» з метою додержання економічних нормативів НБУ необхідно залучити із зовнішніх джерел 10 млн. грн. Банк уже має в обігу 4 млн. простих акцій номінальною вартістю 2 грн. кожна і сукупні активи обсягом 500 млн. грн. за розміру акціонерного капіталу в 30 млн. грн. Банк «Аверс» передбачає отримати близько 50 млн. грн. сукупних доходів, а поточні витрати здійснювати на рівні, який не перевищує 40 млн. грн. Діюча ставка податку на прибуток — 20%.

Перед керівництвом банку «Аверс» стоїть завдання залучити кошти в розмірі 10 млн. грн. за рахунок вибору одного з трьох зазначених далі способів:

  1. емісії 1 млн. нових простих акцій номінальною вартістю 10 грн.;

  1. емісії привілейованих акцій із ставкою дивіденду 10% і номінальною вартістю 10 грн. кожна;

  1. реалізації на 10 млн. грн. субординованих капітальних боргових зобов'язань із купонною ставкою 12%.

Завдання:

На підставі наведених щойно даних визначити найдоцільніший спосіб залучення ПАТ КБ «Аверс» грошових коштів та обґрунтувати його, внісши в таблицю (замість трьох крапок) дані, яких бракує – таб.3.5.

Таблиця 3.5

Показники комерційного банку «Кредит»

за /п

Показники

Прості акції

Привілейовані акції

Субординовані боргові зобов’язання

1.

2

3

4

5

6

7

8

9

Оцінні доходи, млн. грн.

Оцінні витрати, млн. грн.

Чисті доходи (прибуток)

Відсоткові виплати за борговими зобов'язаннями

Прибуток до обкладання податком

Прибуток після

обкладання податком

Дивіденди за

привілейованими акціями

Чистий прибуток, що залишається власникам простих акцій

Початкова кількість простих акцій в обігу

Прибуток в розрахунку на одну просту акцію

50

40

10

50

40

10

50

40

10

Ситуація 5.

До ПАТ КБ «Аверс» звернулись:

  • гр. В. В. Петренко з проханням про розміщення його власних заощаджень. Комерційний банк приймає кошти від населення під 24 % річних, а від юридичних осіб — під 16 % річних. При відкритті 20 квітня рахунку на нього спочатку було покладено 100 тис. грн. Згодом, 5 липня, на цей рахунок було покладено ще 50 тис. грн., а 10 вересня з нього було знято 75 тис. грн.; 20 листопада вкладник закрив свій рахунок у банку;

  • гр. Д. П. Сидоренко, який поклав до банку 10 тис. грн. під 12% річних з нарахуванням процентів щокварталу. Нараховані банком проценти приєднуються ним до основної суми вкладу. При визначенні процентів умовно вважається, що місяць має 30 днів, а рік — 360 днів (німецька практика).

Завдання:

1.Які види вкладів від населення приймають комерційні банки?

2.Визначити загальну суму, одержану В. В. Петренком при закритті рахунку.

3.Обчислити, скільки коштів буде на рахунку Д. П. Сидоренка на кінець першого року.

Ситуація 6.

ПАТ комерційний банк «Кредит» здійснює операції за вкла­дами населення, і саме ці операції посідають чільне місце в банківських ресурсах. Тому значна увага приділяється аналізу ефективності вкладних операцій і прогнозуванню залишків вкладів. Відомі такі дані по банку-таб.3.6.

Таблиця 3.6

Показники ПАТ КБ «Кредит»

за/п

Показник, тис.грн.

2008 р.

2009 р.

2010 р.

1

Середньорічний залишок вкладів

62123,0

68878,9

78173,7

2

Приплив вкладів населення

6343,6

8498,0

10692,8

3

Обороти за вкладами населення.:

за приходом

32221,0

38461,1

54003,3

за видатками

25973,0

29954,5

43319,2

Завдання:

1.Визначити середній строк зберігання вкладів, рівень осідання вкладів і оборотність вкладів. Зробити відповідні висновки щодо зміни значень згаданих показників за аналізований період.

2.За якими головними ознаками різняться вклади, що їх приймають від населення різні комерційні банки України?

Ситуація 7.

ПАТ КБ «Аверс» здійснює операції із залучення грошових коштів підприємств та населення у вклади і депозити. На початок 22 квітня залишки коштів на депозитних рахунках підприємств становили 12,1 млн. грн., а на рахунках громадян — 4,5 млн. грн. Цього самого дня обороти за приходом до вкладів громадян склали 0,3 млн. грн., а за видатками — 0,9 млн. грн. Саме 22 квітня закінчується строк депозитного договору з фабрикою на 1,6 млн. грн., який був укладений 21 березня. Облікова ставка НБУ становила 10% річних, а депозитна ставка, передбачена у договорі між банком та фабрикою, — 16 % річних.

Завдання:

1. Визначити розмір депозитів та вкладів, які можуть бути використані комерційним банком як ресурси.

2. Назвати напрямки використання банківських ресурсів.

3. Пояснити, які ресурси вигідніші для комерційного банку: власні чи залучені.