Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ФК 09-2з 8с / Банківська система Заоч. 2012.doc
Скачиваний:
42
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
2.82 Mб
Скачать

Передмова

Вивчення навчальної дисципліни «Банківська система» є важливою складовою підготовки компетентних бакалаврів. Структуру і коло питань дисципліни «Банківська система» зумовила її професійна спрямованість. Навчально-методичний посібник враховує сучасні тенденції в банківській системі та базується на чинному законодавстві.

Навчально методичний посібник з дисципліни «Банківська система» призначений для студентів заочної форми навчання, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» в галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» за напрямом 6.030508 «Фінанси і кредит».

Метою вивчення навчальної дисципліни «Банківська система» є формування системи знань у галузі надання банківських послуг та банківських технологій.

Предметом навчальної дисципліни є: діяльність комерційних банків, яка пов’язана зі здійсненням банківських операцій та наданням послуг юридичним і фізичним особам

Основними завданнями навчальної дисципліни є:

  • вивчення теоретичних засад та практичних аспектів організації та функціонування банківської системи;

  • опанування сучасних технологій щодо проведення банківських операцій та набуття практичних вмінь щодо обслуговування клієнтів банку;

  • вміння застосовувати чинне законодавство в реальних практичних ситуаціях.

Засвоєння теоретичного матеріалу дисципліни «Банківська система» базується на знаннях, які студенти засвоїли при вивчені таких навчальних дисциплін, як «Політична економія», «Макроекономіка», «Фінанси», «Гроші і кредит», «Центральний банк та грошово-кредитна політика», та взаємозв’язана з дисциплінами «Фінансовий ринок», «Міжнародні розрахунки і валютні операції», «Аналіз діяльності комерційного банку».

Навчально-методичний посібник побудований відповідно до вимог кредитно-модульної системи організації навчального процесу.

У процесі вивчення дисципліни необхідно сприяти формуванню у бакалаврів економічного мислення, добросовісного, свідомого ставлення до своїх обов’язків, інтересу до обраної професії, розвитку навичок роботи з інструктивним матеріалом.

Основними формами організації навчання є самостійна робота, що дає можливість достатньо повно вивчати новий матеріал, закріпляти його, прищеплювати практичні навички, самостійність при організації роботи по оволодінню матеріалом з курсу, та контролювати знання.

З урахуванням специфіки питань, що вивчаються в процесі викладання доцільно використовувати активні методи навчання у вигляді, наприклад, тестів, аналіз ситуаційних задач.

В процесі вивчення дисципліни «Банківська система» студенти набувають необхідні знання для здійснення практичної діяльності в банківській системі України.

  1. Програма навчальної дисципліни

Програма навчальної дисципліни «Банківська система» є нормативною дисципліною циклу дисциплін професійної підготовки для екстернів, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» за галуззю знань 0305 «Економіка та підприємництво» за напрямом 6.030508 «Фінанси та кредит».

Мета: формування системи знань з теорії та практики управління банківською системою, банківськими операціями, активами, пасивами, прибутковістю і ризиками окремого банку та системи в цілому.

Завдання: вивчення сутності, цілей і засад функціонування банківської системи, організаційної побудови і системи управління банком, методології стратегічного та оперативного планування в банку; набуття вмінь ефективно використовувати інструменти фінансового управління діяльністю банку.

Предмет: відносини, зумовлені процесами функціонування банківської системи, створення, життедіяльності та ліквідації банків, ризиками діяльності банків, економічною безпекою.

При вивченні дисципліни «Банківська система» екстерни повинні володіти інструментальними, міжособистісними, системними та спеціальними компетенціями, а саме: