Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ФМ 09 / Інвестиційний менеджмент Ден. Маг 2013.doc
Скачиваний:
29
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
1.26 Mб
Скачать

2. Розподіл балів, що присвоюються студентам

Модуль 1 (поточний контроль)

Модуль 2.

Науково-дослідне завдання

Сума

Змістовий модуль 1

Змістовий модуль 2

Практич-ні заняття

Самостійна робота

Практичні заняття

Самостійна робота

Т.1

Т.1

Т.2

Т.3

Т.3

Т.3

Т.4

Т.5

Т.3

Т.4

Т.5

10

2

2

10

10

10

10

10

2

2

2

30

100


Переведення даних 100-бальної шкали оцінювання в національну шкалу за системою ECST здійснюється у такому порядку:

Оцінка за шкалою ВНЗ

Оцінка при підсумковому контролі у формі екзамену

Оцінка при підсумковому контролі у формі заліку

Оцінка за шкалою ECTS

90-100

5 (відмінно)

Зараховано

А (відмінно)

Відмінне знання матеріалу лише з незначною кількістю помилок

80-89

4 (добре)

В (дуже добре)

Вище середнього стандарту, але з деякими поширеними помилками

70-79

С (добре)

Загалом добрі знання, але з помітними помилками

60-69

3 (задовільно)

D (задовільно)

Пристойно, але із значними недоліками

50-59

Е (достатньо)

Відповідає мінімальним вимогам

21-49

2 (незадовільно) з можливістю повторного складання

Не зараховано

FX

Недостатньо: необхідно доопрацювати і повторно скласти залік чи екзамен

0-20

2 (незадовільно)

з обов’язковим повторним курсом

F

3. Методичні рекомендації до самостійної роботи

Самостійна робота студента є основним засобом оволодіння навчальним матеріалом у час, вільний від обов’язкових аудиторних занять. Самостійна робота виконується під час опрацювання матеріалу лекцій, практичних занять, рекомендованої літератури, виконання домашньої контрольної роботи. Зміст самостійної роботи студентів з кожної теми навчальної дисципліни визначається робочою навчальною програмою з дисципліни. Основними видами самостійної роботи студента з навчальної дисципліни «Інвестиційний менеджмент» є:

  • Вивчення теоретичного матеріалу.

  • Конспектування теоретичного матеріалу окремих питань теми.

  • Складання термінологічного словнику за темою.

  • Самоперевірка рівня засвоєння основних положень дисципліни (відповіді на контрольні запитання).

  • Підготовка до практичного заняття.

Для надання допомоги студентам в оволодінні методикою розрахунків задач з курсу "Інвестиційний менеджмент" наводяться основні розрахункові формули.

Модуль 1.

Змістовий модуль 1. Теоретичні засади інвестиційного менеджменту

Тема 1. Теоретичні і методичні основи інвестиційного менеджменту

Мета: З’ясувати сутність поняття “інвестиційний менеджмент”, основні принципи управління інвестиційною діяльністю підприємства та закріпити методичний інструментарій інвестиційного менеджменту.

План вивчення теми

1. Економічна сутність і класифікація інвестицій

2. Характеристика інвестиційної діяльності підприємств та фактори його інвестиційної активності

3.Основні функції інвестиційного контролінгу.

4. Необхідність і сутність визначення часової вартості грошей у часі.

5. Рішення задач.

Методичні рекомендації до самостійної роботи

В процесі самостійного вивчення теми «Теоретичні і методичні основи інвестиційного менеджменту» необхідно зосередити увагу на засвоєнні комплексу питань, сформульованих у плані. Для глибокого засвоєння матеріалу цієї теми необхідно розглянути економічну сутність інвестицій, класифікацію інвестицій, загальну характеристику інвестиційної діяльності підприємств, модель інвестиційної поведінки підприємства в ринковому середовищі., систему основних макроекономічних факторів, що впливають на інвестиційну активність підприємства та опрацювати рекомендовані за цією темою літературні джерела.

Слід звернути увагу на характеристиці інвестицій підприємства як об’єкта управління, розглянути ефект інвестиційного мультиплікатора, визначити роль інвестицій в забезпеченні ефективності функціонування підприємства.

Зверніть увагу на основні принципи управління інвестиційною діяльністю підприємства; систему цілей і завдань інвестиційного менеджменту; класифікацію підприємств як об’єктів інвестиційного менеджменту; функції і механізм інвестиційного менеджменту.

До систем забезпечення інвестиційного менеджменту відносяться: система організаційного забезпечення інвестиційного менеджменту; система інформаційного забезпечення інвестиційного менеджменту; системи та методи інвестиційного аналізу; системи і методи інвестиційного планування; системи і методи інвестиційного контролю; інвестиційний контролінг та його функції. Студентам слід розглянути ці системи, та з’ясувати їх особливості.

Методичний інструментарій інвестиційного менеджменту об’єднує ряд складових. По-перше, це концепція і методичний інструментарій оцінки вартості грошей у часі. Слід засвоїти такі базові поняття: процент, простий процент, складний процент, процентна ставка, майбутня вартість грошей, нарощування вартості, дисконтування вартості, період нарахування, інтервал нарахування, попередній метод нарахування процента, наступний метод нарахування процента, дискретний грошовий потік, безперервний грошовий потік, ануїтет.

По-друге, концепція і методичний інструментарій врахування фактора інфляції. Студентам слід засвоїти наступні базові поняття: інфляція, темп інфляції, фактичний темп інфляції, очікуваний темп інфляції, індекс інфляції, номінальна сума грошових засобів, реальна сума грошових засобів, номінальна процентна ставка, реальна процентна ставка, інфляційна премія. Важливим є питання формування необхідного рівня дохідності інвестиційних операцій з урахуванням фактора інфляції.

По-третє, концепція і методичний інструментарій урахування фактора ризику. Інвестиційний ризик є невід’ємною складовою інвестиційної діяльності підприємства, тому студентам слід ретельно розібратися у можливих наслідках його впливу на інвестиційну діяльність. Базові поняття: ризик, інвестиційний ризик, індивідуальний інвестиційний ризик, портфельний інвестиційний ризик, систематичний (ринковий) ризик, несистематичний (специфічний) ризик, безризикова норма дохідності, безризикові інвестиційні операції, рівень інвестиційного ризику, співвідношення рівня дохідності і ризику, ймовірність інвестиційного ризику, бета-коефіцієнт, цінова модель капітальних активів, премія за ризик, “лінія надійності ринку”. Оцінка рівня інвестиційного ризику. Важливим є питання формування необхідного рівня дохідності інвестиційних операцій з урахуванням фактора ризику та оцінка вартості грошових потоків з урахуванням фактора ризику.

По-четверте, концепція і методичний інструментарій врахування фактора ліквідності. Базові поняття: ліквідність, ліквідність інвестицій, ліквідність індивідуальних об’єктів інвестування, ліквідність інвестиційного портфеля, рівень ліквідності інвестицій, абсолютна ліквідність інвестицій, співвідношення рівня дохідності і ліквідності інвестицій, премія за ліквідність. Студенти мають засвоїти основні методичні підходи до врахування фактора ліквідності в процесі управління інвестиційною діяльністю підприємства та вміти здійснювати оцінку рівня ліквідності інвестицій, формування необхідного рівня дохідності інвестиційних операцій з урахуванням фактора ліквідності.