Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ФМ 09 / Інвестиційний менеджмент Ден. Маг 2013.doc
Скачиваний:
28
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
1.26 Mб
Скачать

Бібліографічний список

Основна [1; 2; 3; 4];

додаткова: [13; 15; 16; 21; 22; 27; 28; 31; 32; 33]

Тема 3. Управління реальними інвестиціями підприємства

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ №3

Тема заняття: Управління вибором і реалізацією інвестиційних проектів

Мета: закріплення теоретичних знань та набуття практичних навичок з управління вибором і реалізацією інвестиційних проектів з урахуванням фактора ризику

План заняття

  1. Перевірка знань з теми

  2. Рішення завдань практичної роботи

  3. Обговорення висновків

Методичні рекомендації до практичного заняття.

Рішення завдань практичної роботи тісно пов’язане з використанням формул з визначення абсолютних і відносної міри ризику, що вивчалися студентами (з дисципліни «Статистика»). Згадайте ці основні формули. До абсолютних мір ризику відносять: ранг; середнє абсолютне відхилення; дисперсія, середньоквадратичне відхилення; напівдисперсія. У відносному вимірюванні міра ризику вимірюється коефіцієнтом варіації певної випадкової величини.

Управління вибором інвестиційного проекту для реалізації потребує ранжування ряду проектів за показниками внутрішньої ставки прибутковості проектів, чистої теперішньої вартості проектів, періоду окупності тощо.

Для дезагрегування управління ризиком використовується метод еквівалента певності. В онові цього методу лежить ідея, що фінансовий менеджер може передбачити рівні ризику отримання грошових надходжень від інвестицій у період існування проекту. Очікувана вартість розподілу ймовірностей грошових надходжень проекту в період t множиться на коефіцієнт еквівалента певності (КЕП), який позначається α. Даний коефіцієнт перетворює ризикові очікувані грошові надходження проекту в без ризикові (безпечні) грошові надходження.

Коефіцієнт α знаходиться в межах від 0 до 1. Чим вище α, тим більша частка очікуваних грошових надходжень вважається менеджером без ризиковою.

Метод ставки дисконту з урахуванням ризику полягає в тому, що грошові надходження проектів велику дохідність (ризик) у своїх розподілах ймовірностей повинні дисконтуватися за більш високими ставками дисконту, ніж проекти, що мають меншу мінливість у своїх грошових надходженнях. Будь-який проект, що має ризик, повинен дисконтуватися за ставкою, що перевищує без ризикову ставку, для того, щоб врахувати як вартість грошей у часі, так і і ризик, пов’язаний з проектом (премію за ризик).

Ставка дисконту з урахуванням ризику визначається з рівняння:

r = i + u + a

де – r ставка дисконту з урахуванням ризику;

i - без ризикова ставка;

u - доповнення до нормального ризику;

a - доповнення понад (або нижче) нормального ризику.

Для визначення сподіваної проекту з урахуванням ризику можна застосувати формулу:

RAR = Σ (Rt / (1+r)t, де t змінюється від 0 до n, Rt – сподівана вартість грошових потоків проекту в році t, n – кількість років існування проекту.

Завдання 1. Підприємство визначає умови ризику в залежності від стану економіки. Настання сильного економічного зростання оцінюється з ймовірністю 0,3; середнього – 0,5; слабкого – 0,2.

Грошові надходження від інвестицій у три проекти передбачаються такими:

економічне зростання

ймовірність

Очікувані грошові надходження

проект 1

проект 2

проект 3

сильне

0,3

1800

1600

2000

середнє

0,5

1500

1200

1600

слабке

0,2

800

1000

900

Визначте абсолютні й відносну міри ризику.

Завдання 2. Підприємство оцінює два проекти для подальшої реалізації одного з них:

Показник

Проект

А

Б

Первинні інвестиції

240000

160000

Річні грошові надходження

90000

65000

Термін

6 років

6 років

При необхідній ставці прибутковості 14% здійсніть ранжування проектів, використовуючи такі показники: чисту теперішню вартість (ЧТВ), індекс прибутковості (ІП). Який проект найкращий?

Завдання 3. Підприємство оцінює два альтернативні проекти:

Період

Проект А

Проект Б

0

-1200000

-1200000

1

400000

600000

2

500000

700000

3

1200000

900000

Вартість капіталу підприємства оцінюється в 12%.

Який проект ви запропонуєте підприємству реалізувати?

Завдання 4. Підприємство оцінює два проекти:

t

Проект А

Проект Б

0

-10000

-10000

1

2000

500

2

-1000

-2000

3

2000

2500

4

1500

18200

Підприємство оцінює проекти при вартості капіталу 10% таким чином:

Критерій

Проект

А

Б

NPV (10%)

909

2431

РІ (10%)

1,09

1,24

ІRR

20%

16%

За критерієм ЧТВ і ІП вигіднішим є проект А, а за критерієм ВПС - проект Б. Проте такий аналіз ігнорує один суттєвий факт: що станеться з проектом А після першого року, тому що терміни існування проектів вельми різняться (1 рік і 4 роки). Щоб уникнути цього недоліку в аналізі, на підприємстві ухвалено рішення поновлювати проект А аж до кінця 4-го року, тобто до кінця терміну існування проекту Б. Крім того, було визначено, що грошовий потік проекту А реінвестуватиметься на 2-му році за ставкою 13%, на 3-му - 14% і на 4-му - 16%.

Який проект слід вибрати підприємству для реалізації?

Завдання 5. Оцініть два інвестиційні проекти з використанням методу еквівалента певності.

Проект А. Має первинні інвестиції 200 грн., 3-річний період існування і наступні розподіли грошових надходжень за періодами:

Варіант стану економіки

Період 1

Період 2

Період 3

RA1

РA1

RA2

РA2

RA3

РA3

1

100

0.10

40

0.10

10

0.10

2

120

0.20

80

0.25

60

0.30

3

140

0.40

120

0.30

100

0.30

4

160

0.20

160

0.25

160

0.20

5

180

0.10

200

0.10

270

0.10

Проект Б. Має первинні інвестиції 300 грн., 3-річний період існування і наступні розподіли грошових надходжень за періодами:

Варіант стану економіки

Період 1

Період 2

Період 3

RБ1

РБ1

RБ2

РБ2

RБ3

РБ3

1

80

0.10

80

0.05

80

0.01

2

100

0.20

100

0.10

100

0.04

3

120

0.40

120

0.15

120

0.10

4

140

0.20

140

0.60

140

0.70

5

160

0.10

160

0.10

160

0.15

Безризикова ставка - 6%.

Фірма передбачає такі коефіцієнти певності для двох проектів:

Рік

Проект А

Проект Б

1

0.65

0.95

2

0.80

0.92

3

0.65

0.90