Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ФМ 09 / Інвестиційний менеджмент Ден. Маг 2013.doc
Скачиваний:
29
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
1.26 Mб
Скачать

Інвестиційний менеджмент

Навчально-методичний посібник

Л 63

Інвестиційний менеджмент: Навчально-методичний посібник для студентів денної форми навчання, які навчаються за галуззю знань 0305 «Економіка та підприємництво» за спеціальністю 8.03050801 «Фінанси і кредит» – Дніпропетровськ, Дніпропетровська державна фінансова академія, 2013. – 73 с.

Навчально-методичний посібник містить програму навчальної дисципліни, методичні рекомендації до самостійної роботи, семінарських занять, виконання індивідуальних завдань, перелік питань до модульного контролю та іспиту, список рекомендованої літератури.

Призначено для студентів економічних спеціальностей, викладачів.

ББК 65.263-21

Підп. до друку ________ Формат _84x108 1/32_Папір друк.

Ум. друк. арк. 6,8 Обл.-вид. арк 9,4 Тираж ___ Замовлення № ___

Дільниця оперативного друку ДДФА. Св. Держкомітету інформ. політики, телебачення та радіомовлення сер. ДК 2126 від 17.03.2005р.

Видавець і виготівник: Дніпропетровська державна фінансова академія, вул. Аржанова, 12, м. Дніпропетровськ, 49083

56