Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ФМ 09 / Інвестиційний менеджмент Ден. Маг 2013.doc
Скачиваний:
29
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
1.26 Mб
Скачать

Завдання до практичної роботи

Завдання 1. Перед інвестором стоїть завдання розмістити 1000 грн. на депозитний вклад на 1 рік. Різні банки пропонують різні умови:

Перший - виплачувати доход за складними процентами у розмірі 23% у квартал; другий - 30% один раз на 4 місяці; третій - 45% два рази на рік; четвертий - 100% один раз на рік. Який варіант інвестування найкращий?

Завдання 2. Період виплат по ануїтету передбачено 5 років. Інтервал платежів складає 1 рік. Сума кожного окремого платежу (члена ануїтету) складає 1000 грн. Процентна ставка для нарощування вартості - 10% на рік. Розрахуйте майбутню вартість ануїтету, який здійснюється: на умовах попередніх платежів (пренумерандо) на умовах наступних платежів (постнумерандо)

Завдання 3. Період виплат по ануїтету передбачено 7 років. Інтервал платежів складає 1 рік. Сума кожного окремого платежа (члена ануїтету) складає 1000 грн. Процентна ставка для дисконтування вартості - 10% на рік. Розрахуйте теперішню вартість ануїтету, який здійснюється:

на умовах попередніх платежів (пренумерандо)

на умовах наступних платежів (постнумерандо).

Завдання 5. Підприємству через 15 років необхідно покрити витрати за випуск облігацій у сумі 10000000 грн. Для цього на ньому створюється фонд відшкодування. За рахунок використання коштів цього фонду підприємство сподівається щорічно отримувати 8%. Яку суму щорічно підприємство повинне вкладати до фонду, щоб акумулювати повністю 10000000 грн., якщо платежі вносити до фонду в кінці кожного року?

Завдання 6. Визначити реальну теперішню вартість вкладу з урахуванням фактора інфляції, якщо очікувана номінальна майбутня вартість грошей 2000 грн.; реальна процентна ставка для дисконтування - 20% на рік.

Період дисконтування: 3 роки при нарахуванні процента 1 раз на рік; роки при нарахуванні процента 1 раз на рік,; 2 роки при нарахуванні процента 1 раз на рік; 3 роки при нарахуванні процента 2 рази на рік; 4 роки при нарахуванні процента 4 рази на рік;

Бібліографічний список:

Основна [1; 2; 3; 4; 5];

додаткова: [6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 16; 17; 18; 19; 24; 25; 26; 27]

Змістовий модуль 2. Управління інвестиціями підприємства та формуванням інвестиційних ресурсів

Тема 3. Управління реальними інвестиціями підприємств

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 2

Тема заняття: Оцінка ефективності інвестиційних проектів

Мета заняття: закріплення теоретичних знань та набуття практичних навичок з питань використання методів оцінки ефективності реальних інвестиційних проектів та прийняття інвестиційних рішень щодо їх вибору.

Обладнання, яке потрібне для проведення практичного заняття: калькулятори, ПК.

План заняття

  1. Перевірка знань з теми

2. Рішення завдань практичної роботи

3. Обговорення висновків

Методичні рекомендації до практичного заняття

Оцінка ефективності реальних інвестиційний проектів здійснюється за допомогою показників: період окупності, індекс прибутковості, індекс рентабельності, внутрішня норма доходності, чистий приведений дохід.

Період окупності інвестицій - показує, скільки потрібно часу, щоб інвестиції дали прибуток рівний витратам.

Дисконтований період окупності - при розрахунку окупності враховує теперішню вартість грошових потоків.

Будь-який інвестиційний проект слід приймати, коли теперішня вартість грошових надходжень перевищує теперішню вартість інвестицій, тобто:

Де S – щорічний грошовий потік;

А0 – первинні інвестиції;

i – ставка дисконту.

Цю формулу можна переписати (якщо S>0):

де А0/S – період окупності інвестиційного проекту.

Норма прибутковості інвестицій є порівняння чистих прибутків, очікуваних від проекту, з параметрами інвестування. Найпоширенішим методом оцінки норми прибутковості інвестиційних проектів є метод визначення середньої ставки прибутковості проекту.

Середня ставка прибутковості проекту (ССП) (АRR) дорівнює відношенню середньої величини річних майбутніх чистих прибутків від інвестицій до половини суми первинних інвестицій тобто:

Чиста теперішня вартість (ЧТВ) (NPV) інвестиційного проекту — це різниця між сумою теперішніх вартостей грошових потоків від інвестицій в кожен період часу і теперішньою вартістю самих інвестицій.

Де А0 – теперішня вартість первинних інвестицій у проект;

St – грошовий потік в період t;

k – необхідна ставка прибутковості інвестицій;

t- період часу;

n- тривалість інвестиційного проекту.

Якщо є намір вкладати інвестиції в проект не всі відразу в період 0, а й в інші періоди, то формула перетворюється в таку:

Де А – грошові інвестиційні потоки.

Якщо ЧТВ > 0, то це означає, що норма прибутковості проекту перевищує необхідну ставку прибутковості інвестицій (ставку дисконту). Якщо ЧТВ = 0, то норма прибутковості проекту точно дорівнює необхідній ставці, якщо ж ЧТВ < 0, то прибутковість проекту очікується меншою за необхідну ставку. Тож за критерієм ЧТВ можуть бути вибрані лише ті проекти, що мають ЧТВ > 0.

Крім того, при позитивному значенні суми ЧТВ проект збільшує на цю суму ринкову вартість підприємства, що здійснює інвестиції.

Індекс прибутковості інвестиційного проекту (ІП) — це відношення теперішньої вартості грошових надходжень від проекту після оподаткування до теперішньої вартості інвестицій.

ІП — це міра прибутковості проекту на 1 грошову одиницю інвестицій. Якщо ІП> 1, то проект, що розглядається, має позитивну чисту теперішню вартість.

Індекс може бути використаний для ранжирування проектів з різними потоками грошових коштів і тривалістю в часі. Але якщо здійснювати ранжування проектів по ІП, то розміри проектів ігноруються.

Внутрішня ставка прибутковості (ВСП) (IRR) - це ставка, що досягається в разі, коли теперішня вартість майбутніх грошових потоків від інвестицій після оподаткування дорівнює теперішній вартості власне інвестицій:

де IRR – внутрішня ставка прибутковості. При k=r ЧТВ=0.

ВСП враховує вартість грошей у часі і встановлює норму прибутковості інвестицій. Для того, щоб ухвалити рішення про відбір проекту, слід порівняти ВСП з необхідною ставкою прибутковості. Якщо остання є меншою від ВСП, то проект приймається. Під час ранжування проектів за критерієм ВСП перевага віддається тому, який має найбільшу ВСП.

Коли в проектах має місце зміна знаків грошових потоків під час існування проектів, тобто потік інвестицій надходить не тільки на початку з подальшими безперервними грошовими надходженнями від інвестицій, то може існувати більше ніж одна ВСП. Можуть існувати й такі проекти, що зовсім не мають ВСП.

Модифікована внутрішня ставка прибутковості (МВСП) (MIRR) — це дисконтна ставка, при якій теперішня вартість витрат проекту дорівнює його кінцевій вартості, де остання добувається як сума майбутніх вартостей грошових надходжень, дисконтованих під вартість капіталу фірми.

Визначається МВСП за формулою:

де At – грошові витрати проекту в період t;

St – грошові надходження проекту в період t;

k – вартість капіталу фірми (необхідна ставка прибутковості проекту);

n – тривалість проекту, років.

МВСП має значні переваги над звичайною ВСП.