Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ФМ 09 / Управління корпоративними фінансами Навчальний посібник Маг. 2009.doc
Скачиваний:
14
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
1.97 Mб
Скачать

Перелік рекомендованих джерел

[12, 13, 17, 22, 25]

Тема 8: Фінансування інвестицій в основний капітал Програмна анотація

8.1. Інвестиційна політика підприємства

8.2. Джерела фінансування капітальних вкладень

8.3. Методи вартісної оцінки ефективності інвестиційних проектів

8.4. Оцінка ефективності фондового портфеля

Основні терміни і поняття

Інвестиційна політика корпорації; принципи інвестиційної політики; фактори впливу на розробку інвестиційної політики; бізнес-план інвестиційного проекту; комерційна ефективність проекту; бюджетна ефективність проекту; джерела фінансування капітальних вкладень; амортизаційні відрахування; методи вартісної оцінки ефективності інвестиційних проектів; ставка дисконтування; чиста поточна вартість проекту; внутрішня норма доходності; життєвий цикл товару на ринку; методи оцінки інвестиційних якостей цінних паперів; дохідність фондового портфеля.

8.1. Інвестиційна політика підприємства

Інвестиційна політикапідприємства є частиною обраної ним інвестиційної стратегії.

Стратегія інвестуваннявиражає систему довгострокових цілей інвестиційної діяльності підприємства, які визначаються загальними задачами його розвитку, а також найбільш ефективних шляхів їх досягнення.

Для уточнення строків здійснення заходів в рамках інвестиційної політики й забезпечення їх фінансовими ресурсами складають бізнес-плани капітальних вкладень і ризику.

Бізнес-план інвестиційного проекту містить такі основні розділи:

  • вступ (резюме);

  • огляд стану галузі (виробництва), до якої належить підприємство;

  • виробничий план реалізації проекту;

  • організаційний план реалізації проекту, включаючи менеджмент;

  • план маркетингу і збуту продукції;

  • фінансовий план реалізації проекту;

  • оцінка економічної ефективності капітальних вкладень, здійснюваних в ході реалізації проекту (за показниками строку окупності, доходності інвестицій і іншими параметрами).

Для підприємства, яке здійснює інвестиційну діяльність, економічний ефект від реалізації проекту виражається сумою річних величин загального сальдо за розрахунковий період. Співставлення різночасових платежів і надходжень в період реалізації проекту досягається через їх приведення до першого року (дисконтування).

Дисконтування грошових потоків платежів і надходжень і визначення їх сальдо у формі чистого дисконтованого доходу (ЧДД) необхідно для більш точної оцінки майбутнього ефекту реалізації проекту.

Умови фінансової реалізованості і показники ефективності визначаються на базі грошового потоку (ГПm), конкретні складові якого залежать від виду об’єкта, який оцінюють.

На різних стадіях розрахунку, виходячи з їх цілей і фінансової реалізованості, інвестиційні проекти оцінюють у поточних і прогнозних цінах.

Чистим доходом (ЧД – Net Value - NV) вважають накопичений ефект (сальдо грошового потоку) за розрахунковий період:

ЧП = , (8.1)

де сумування розповсюджується на всі етапи розрахункового періоду.

Найбільше практичне розповсюдження має показник чистого дисконтованого доходу (ЧДД – Net Present Value – NPV), тобто накопиченого дисконтованого ефекту за визначений період часу.

ЧДД встановлюється за формулою:

ЧП = , (8.2)

де аm – коефіцієнт дисконтування, долі одиниці.

Коефіцієнт дисконтування (аm) розраховується за формулою:

, (8.3)

де tm – момент закінчення етапу m;

Г – норма дисконту, долі одиниці на рік;

tm – t0 – період часу, років;

t0 – початковий етап розрахунку.

Після цього визначають абсолютний дисконт проекту (АДП):

АДП = ЧД – ЧДД, (8.4)

Для визнання проекту ефективним з точку зору інвестора, необхідно, щоб ЧДД був додатнім числом (ЧДД > 0).

При порівнянні альтернативних проектів перевага надається тому з них, який має найбільш високе додатне значення ЧДД (за виконання умови його додатності).

У разі залучення різних джерел фінансування проектів, здійснюваних в рамках інвестиційної політики підприємства, поряд зі зниженням строків їх реалізації, враховують прийнятний для всіх учасників розподіл платежів потягом періоду життя проекту. Якщо залучають позикові кошти, доцільно забезпечити мінімальні процентні платежі і максимальні строки їх погашення.