Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ФМ 09 / Управління корпоративними фінансами Навчальний посібник Маг. 2009.doc
Скачиваний:
14
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
1.97 Mб
Скачать

Предметний покажчик

Акціонерні товариства

15-19,22,41

Абсолютний дисконт проекту (АДП)

164-165

Амортизаційні відрахування

167-168

Аналіз фінансових коефіцієнтів

99

Аналіз фінансової звітності

90-101

Аналітичні показники

 • коефіцієнт фінансової напруженості

 • коефіцієнт співвідношення між довгостроковими і короткостроковими позиковими коштами

 • коефіцієнт залучення коштів у частині покриття запасів

 • коефіцієнт фінансової стійкості

 • коефіцієнт капіталізації

 • коефіцієнт співвідношення боргу і обсягу продажу

 • строк надання позики

156

156

156

157

157

158

158

158

Андеррайтер

41,42

Андеррайтинг

42

Ануїтет

109,110

Асоціація позабіржової фондової торговельної системи (АПФТС)

44

Асоціація учасників фондового ринку України (АУФРУ)

52

Аутсайдер

24

Балансова (книжкова) вартість акції

93

Бенчмаркінг

99

Бізнес-план інвестиційного проекту

163

Бюджетування

202-203

Вартість активів

106,108

Вартість акціонерного капіталу

120

Вертикальна інтеграція

196

Виробничий цикл

182

Виручка (дохід) організації

63-66

Витрати корпорацій

58-62

Відкрите акціонерне товариство

15,22,40

Власний капітал

115

Власний капітал: управління

 • політика формування власного капіталу

 • оцінка окремих елементів власного капіталу

131-142

131-134

134-138

Власні оборотні кошти

183

Внутрішні фонди капіталу корпорації

117

Внутрішня норма прибутку

109

Вторинний ринок цінних паперів

38

Горизонтальна інтеграція

196

Гранична вартість капіталу (ГВК)

121

Грошові потоки

37

Гудвіл

20

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку (ДКЦПФР)

17,19,21,30,47,

51,52,85,89

Державне мито

18

Державне регулювання корпоративних цінних паперів

50-53

Джерела покриття витрат

59

Джерела фінансування

 • фінансові чинники

 • організаційно-управлінські чинники

117,118,165-167

117

118

Дивіденди

17,18,25

Дивідендна доходність акції

93

Дивідендна політика

 • підходи до вибору дивідендної політики

 • типи дивідендної політики

 • форми виплати дивідендів

140

141

141

142

Динамічні моделі

170

Дисконт (облікова ставка)

106,109

Дисконтування грошових потоків платежів і надходжень

163

Доходність можлива (максимальна)

177-178

Доходність портфеля

177

Елементи витрат

58

Емісійна політика

139

Емісія

 • емісія промислова акцій

 • емісія боргових цінних паперів

 • звичайна публічна (відкрита) емісія цінних паперів

18,21,40,41

40

40

40

Емітент

17,18

Ефект синергізму

21

Ефект фінансового важеля (лівериджу)

152

Ефективність використання оборотних активів

188

Ефективність фондового портфеля

176-178

Закрите акціонерне товариство

15

Захист інвестора

52

Зростання власного капіталу внаслідок реінвестування

95

Інвестиційна політика підприємства

163-165

Інвестиційний проект: методи вартісної оцінки

168-176

Інвестор

118

Інновація

196

Інші надзвичайні доходи

64

Інші операційні доходи

63

Інші позареалізаційні витрати

60

Коефіцієнт “q Tobina”

93,94

Коефіцієнт “Ринкова-балансова вартість”

93

Коефіцієнт “Ціна-прибуток”

93

Коефіцієнт дивідендних виплат

95

Коефіцієнт дисконтування (ам)

164

Коефіцієнти дисконтування

108

Компанія

15

Конгломератна диверсифікація

197

Консолідація (або зворотний спліт)

44

Консолідована фінансова звітність

86-89

Концентрична диверсифікація

197

Корпоративне управління

27-29

Корпоративне фінансове планування

195-204

Корпоративні відносини

30

Корпоративні облігації

49

Корпорація

15

Локальні бюджети

2002

Мережа реєстраторів іменних цінних паперів

47,51

Методи оцінки об’єктів:

 • метод капіталізації

 • метод дисконтування грошових потоків

 • метод чистих активів

 • метод ліквідаційної вартості

 • метод ринку капіталу

 • метод угод

 • метод галузевих коефіцієнтів

123-124

123

124

124

124

124

124

124

Методи планування прибутку

 • метод прямого рахунку

 • аналітичний метод

 • сумісний (комплексний) метод

 • нормативний метод

 • факторний метод

 • економіко-математичний метод

72

72

72

73

73

74

74

Методи розрахунку оптимальної вартості капіталу

124-127

Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (МСБО)

84,87

Модель Альтмана

97,98

Надзвичайні витрати

61

Національний депозитарій України

47

Національні стандарти бухгалтерського обліку України

84

Облігація

149

Оборотні активи: управління

182

Операційний бюджет

203

Операційні витрати

60

Оподаткування акціонерного товариства

17

Оптимізація структури капіталу

124-125

Оцінка вартості майна корпорації

122

Оцінка вартості об’єкту

122

Оцінка об’єктів: підходи

122

Оцінка привабливості проектів

 • проста норма прибутку

 • період окупності інвестицій

 • чиста поточна вартість

 • показник індексу доходності

 • дисконтований період окупності вкладених коштів

 • внутрішня норма прибутку

 • маржинальна ефективність капіталу (IRR)

169

169

169

170

174

174

175

175-176

Оцінка простих акцій

110-111

Оцінка фінансового становища

96

Очікувана (мінімальна) доходність

177

Первинний ринок цінних паперів

37

Період окупності інвестицій

109

Підписка

41

Поглинання

21

Подрібнення акцій

44

Позареалізаційні доходи

64

Позиковий капітал: управління

 • вартість позикового капіталу

 • політика залучення банківського кредиту

 • формування позикового капіталу

147-159

148

148

149-152

Позичковий капітал

116

Показники доходу

71

Політика управління оборотними активами і короткостроковими зобов’язаннями

185-187

Потенційні прості акції

82

Поточні фінансові потреби

184-185

Прибуток

 • планування прибутку

 • функції прибутку

70

70-74

70

Принципи формування капіталу

114,116,117

Прості відсотки

107

Професійна асоціація реєстраторів і депозитаріїв (ПАРД)

52

Процентна ставка

106

Регламентація правил реєстрації випусків цінних паперів

50

Реєстратор

17

Рейтинг облігацій

44

Рейтинг цінних паперів

44

Рентабельність власного капіталу (ROE)

92

Реорганізація акціонерного товариства

 • злиття

 • приєднання

 • поділ

 • виокремлення

 • перетворення

 • поглинання

 • ліквідація

19-21,24

19,21,24

19

19

19

19

21,24

19,24

Рефінансування облігацій

45

Ринок корпоративних цінних паперів

46-50

Ринок цінних паперів

49,51

Розрахункові ціни

118

Середньозважена і гранична вартість капіталу

117-127

Система управління фінансами корпорацій

23-27

Складні відсотки

107

Собівартість продукції: види

59

Спред

42,43,96

Ставка банківського проценту

155

Статутний фонд

16,17

Стратегія інвестування

163

Українська фондова біржа

46

Фактори впливу на величину виручки від реалізації продукції

65

Фіктивне акціонерне товариство

28

Фінансова звітність

79-87

Фінансове планування

 • графік беззбитковості

199-202

201

Фінансовий бюджет

203

Фінансовий ліверидж

153,154

Фінансовий ринок

36-39

Фінансовий цикл

182-183

Фінансування інвестицій в оборотний капітал

182-189

Фінансування різних груп активів, пасивів балансу корпорації

126

Фондовий портфель

177

Фондовий ринок

46

Холдинг

22

Ціна (вартість) капіталу

106-113

Ціна облігації

113

Ціна простої акції

111,112

Ціна:

 • фактори впливу

 • методи розрахунку

67

67

Цінова політика корпорації:

 • сутність

 • етапи розробки

66-70

66

Цінова стратегія: типи

 • преміальне ціноутворення

 • нейтральне ціноутворення

 • ціновий прорив

 • вибір цінової стратегії

67

68

68

68

69

Частка реінвестованого прибутку

95

Чиста теперішня вартість NPV

108,109

Чистий дисконтований дохід

164

Чистий дохід (ЧД)

164

Чистий прибуток

167

Чистий прибуток на акцію

82

Чисті активи акціонерного товариства

20