Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ФМ 09 / Управління корпоративними фінансами Навчальний посібник Маг. 2009.doc
Скачиваний:
14
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
1.97 Mб
Скачать

Тести для самоконтролю знань

 1. Механізм бюджетного планування доходів і витрат впроваджується з метою:

а) забезпечення економії грошових ресурсів;

б) збільшення обсягів виробництва;

в) підвищення стійкості фінансового стану підприємства.

 1. Оптимальним вважається такий бюджет, в якому:

а) розділ доходів перевищує частину витрат;

б) розділ доходів дорівнює частині витрат;

в) нестачу коштів покривають за рахунок банківських кредитів.

 1. Принцип декомпенсації бюджету полягає в тому, що:

а) кожен бюджет нижчого рівня є деталізацією бюджету вищого рівня;

б) кожен бюджет нижчого рівня компенсується з бюджету більш високого рівня;

в) кожен бюджет вищого рівня декомпенсується за рахунок бюджетів нижчого рівня.

 1. Відповідно до методу самофінансування питома вага власних коштів в загальному обсязі капіталовкладень повинна перевищувати:

а) 40%;

б) 80%;

в) 50%.

 1. Основна ідея системи бюджетування полягає в тому, що:

а) ключові параметри економічної діяльності підприємства уточнюються на рівні його окремих структурних підрозділів;

б) складається баланс доходів і витрат підприємства в цілому;

в) підприємство одержує кошти з державного бюджету.

 1. Фінансовий бюджет складається з бюджету:

а) продажу продукції і витрат на оплату праці;

б) руху грошових коштів і прогнозного балансу активів і пасивів;

в) загальновиробничих і загальногосподарських витрат.

 1. Оптимальне співвідношення грошових потоків досягається у випадку, коли основним джерелом надходжень є:

а) поточна діяльність підприємства;

б) кредити банку;

в) залучені кошти.

 1. До системи фінансового планування не включається:

а) система бюджетного планування структурних підрозділів;

б) система наскрізного бюджетного планування;

в) система фінансів корпорації.

 1. Процес фінансового планування не передбачає:

а) аналіз фінансових показників за попередній період;

б) практичне впровадження планів і контроль за їх виконанням;

в) звітування з виконання фінансового плану перед органами податкової адміністрації.

 1. Точка беззбитковості – це:

а) обсяг виробництва, при якому покриваються адміністративні витрати;

б) обсяг виробництва, при якому покриваються всі виробничі витрати;

в) обсяг прибутку, який покриває витрати на заробітну плату.

Перелік рекомендованих джерел

[11, 17, 18, 19, 22, 25, 26]

Список використаних та рекомендованих джерел Основна література

 1. Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг: Закон Українивiд 12.07.2001  № 2664-III (зі змінами та доповненнями).

 2. Про обіг векселів в Україні: Закон України вiд 05.04.2001  № 2374-III (зі змінами та доповненнями).

 3. Про оподаткування прибутку підприємств: Закон України вiд 28.12.1994  № 334/94-ВР (із змінами та доповненнями).

 4. Про цінні папери і фондову біржу: Закон України вiд 18.06.1991 № 1201-XII (зі змінами та доповненнями).

 5. Положення про надання регулярної інформації відкритими акціонерними товариствами та підприємствами - емітентами облігацій: Затв. рішенням Держ. комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.01.2000 №3(зі змінами та доповненнями).

 6. Положення про порядок реєстрації випуску акцій і облігацій підприємств та інформації про їх емісію: Затв. рішенням Держ. комісії з цінних паперів та фондового ринку від 09.02.01 № 18(зі змінами та доповненнями).

 7. Положення (стандарти) бухгалтерського обліку // Все про бух. облік. - 2000. -№11. - С. 65-101.

 8. Порядок продажу пакетів акцій ВАТ, створених у процесі приватизації, що належать державі, у вигляді депозитарних розписок на міжнародних фондових ринках: Затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 21.07.99 №1201/167(зі змінами та доповненнями).

 9. Правила здійснення торговцями цінними паперами комерційної та комісійної діяльності по цінних паперах. Затверджено наказом Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23 грудня 1996 р. - № 331(зі змінами та доповненнями).

 10. Про управління державними корпоративними правами: Постанова Кабінету Міністрів України від 04.11.98 №1741(зі змінами та доповненнями).

 11. Бланк И.А. Основы финансового менеджмента. - Т. 1, 2. – К.: Ника-Центр, 1999. - (Серия «Библиотека финансового менеджера», Вып. 3).

 12. Бочаров В.В. Корпоративные финансы. – СПб: Питер, 2001. – 256 с.

 13. Бочаров В.В., Леонтьев В.Е. Корпоративные финансы. – СПб.: Питер, 2002. -– 544 с.

 14. Брейли Р., Майерс С. Принципы корпоративних финансов: Пер. с англ. - М.: Олимп-бизнес, 1997.

 15. Брігхем Є.Ф. Основи фінансового менеджменту: Підручник (Переклад з англійської). – К.: КП «ВАЗАКО». Видавництво «МОЛОДЬ», 1997. – 1000 с.

 16. Ван Хорн Дж. К. Основы управления финансами. – М.: Финансы и статистика, 1997.-799 с.

 17. Грідчина М.В. Корпоративні фінанси (Зарубіжний досвід і вітчизняна практика): Навчальний посібник. – К.: МАУП, 2002. – 232 с.

 18. Грідчина М.В. Финансовый менеджмент: курс лекций. – 2-е изд., перераб. и доп. – К.: МАУП, 2002. – 160 с.

 19. Крайник О.П., Клепикова З.З. Фінансовий менеджмент: Навчальний посібник. – Львів: Держуніверситет, Львівська політехніка. – К.: “Дакор”, 2000. – 260 с.

 20. Основы корпоративных финансов: Пер. с англ. / С. Росе й др. — М.: Лаборатория базовых знаний, 2000.

 21. Росс С., Вестерфилд Р., Джордано Б. Основы корпоративных финансов. – М.: “Лаборатория Базовых Знаний, 2000. – 720 с.

 22. Савчук В.П. Финансовый менеджмент предприятий: прикладные вопросы с анализом деловых ситуаций. – К.: Издательский дом «Максимум», 2001. – 600 с.

 23. Финансовый менеджмент: теория и практика: Учебник /Под ред. Е.С. Стояновой. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.:Изд-во «Перспектива», 2004. – 656 с.

 24. Фінанси зарубіжних корпорацій: Навч. Посібник /Суторміна В.М. та інш. – За ред. В.М. Федосова. – К.: Либідь, 1993. – 47 с.

 25. Фінансовий менеджмент: Навчальний посібник / За ред. Г.Г. Кірейцева. – К.: ЦУЛ, 2002. – 496 с.

 26. Фінансовий менеджмент: Навч.-метод. посіб. // А.М. Поддєрьогін та ін. – К.: КНЕУ, 2001. – 294 с.

 27. Цал-Цалко Ю.С. Фінансова звітність підприємства та її аналіз: Навч. посібник. – 2-ге вид., перероб. та доп. – Житомир: ЖІТІ, 2001. – 432 с.

 28. Ченг Ф. Ли, Джозеф И. Финнерти. Финансы корпораций: теория, методы и практика: Пер. с англ. – М.: ИНФРА-М, 2000. – ХVIII. – 686 c.

 29. Шиян Д.В., Строченко Н.І. Фінансовий аналіз: Навч. посібн. – К.: Видавництво А.С.К., 2003. – 240 с. (Університетська бібліотека)