Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
OOP_labor_2013_r.doc
Скачиваний:
54
Добавлен:
28.02.2016
Размер:
49.15 Mб
Скачать

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

Національний транспортний університет

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДО ПРОВЕДЕННЯ ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ

З ДИСЦИПЛІНИ

«ОСНОВИ ОХОРОНИ ПРАЦІ»

для студентів всіх напрямків

денної форми навчання

ЗАТВЕРДЖЕНО

На засіданні Навчально-методичної ради

Національного транспортного університету

Протокол №___від «___»____________2013 р.

Перший проректор,

професор______________М.О. БІЛЯКОВИЧ

КИЇВ -2013

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТРАНСПОРТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДО ПРОВЕДЕННЯ ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ

З ДИСЦИПЛІНИ

«ОСНОВИ ОХОРОНИ ПРАЦІ»

для студентів всіх напрямків

денної форми навчання

КИЇВ – 2013

Методичні вказівки до проведення лабораторних занять з дисципліни «Основи охорони праці» для студентів всіх напрямів денної форми навчання / Укл. В.П. Матейчик, М.В. Половко, І. В. Самойленко, Т.М. Пальчик, В.С. Гринчук. – К. НТУ, 2013. - 70 с.

Укладачі: В.П. Матейчик, д.т.н., проф.

М.В. Половко, к.т.н., доц.

І. В. Самойленко, асистент

Т.М. Пальчик , асистент

В.С. Гринчук , ст. викладач

Відповідальний за випуск В.П. Матейчик, д.т.н., професор.

© В.П. Матейчик, м.В. Половко г.Ф. , і.В. Самойленко, т.М. Пальчик. В.С. Гринчук

© НТУ, 2013

  1. ВСТУП

Одним із головних принципів державної політики в галузі охорони праці є проведення навчання, професійної підготовки та підвищення кваліфікації працівників з питань охорони праці, а також інформування щодо стану охорони праці.

Вивчення основ охорони праці в Національному транспортному університеті проводиться у відповідності із Типовою навчальною програмою нормативної дисципліни «Основи охорони праці». Навчальний та тематичний плани цієї дисципліни, а також плани лекційних, семінарських та лабораторно-практичних занять розроблені на основі вказаної програми.

В результаті вивчення курсу у студентів повинен сформуватися рівень базових знань та умінь, необхідний для створення у майбутній професійній діяльності належних, безпечних і здорових умов праці, запобігання нещасним випадкам, професійним захворюванням та аваріям на виробництві.

  1. Мета та завдання лабораторних занять:

Лабораторне заняття – форма навчального заняття, при якому студент під керівництвом викладача особисто проводить натурні або імітаційні експерименти з метою практичного підтвердження окремих теоретичних положень дисципліни, набуває практичних навичок роботи з лабораторним устаткуванням, обладнанням, вимірювальною апаратурою, методикою експериментальних досліджень у конкретній предметній галузі.

Основні завдання даних лабораторних занять – набути студентами вмінь та навичок щодо:

а) засвоєння методики дослідження гігієнічної оцінки виробничого середовища;

б) практичного проведення процесу розслідування, кодування інформації та обліку нещасних випадків;

в) практичного визначення нормальних метеорологічних умов на робочих місцях;

г) вивчення питання нормування освітленості робочих зон;

д) користування приладами для визначення освітленості, розрахунки освітленості робочих місць та підбором джерела світла та світлотехнічної арматури;

є) ознайомлення з конструкцією та принципом дії вогнегасників різних типів та їх практичним застосуванням для гасіння пожежі.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]